Analizy i badania

Rada Polityki Pieniężnej na ubiegłotygodniowym posiedzeniu nie zmieniła stóp procentowych

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z naszymi oczekiwaniami Rada Polityki Pieniężnej na ubiegłotygodniowym posiedzeniu nie zmieniła stóp procentowych (stopa referencyjna wynosi 1,50%). RPP podtrzymała ocenę zawartą w komunikacie po styczniowym posiedzeniu, że stabilny wzrost gospodarczy, następujący w warunkach poprawy koniunktury w strefie euro i dobrej sytuacji na krajowym rynku pracy, będzie sprzyjać stopniowemu wzrostowi dynamiki cen.</p>

>

W lutowym komunikacie dodano informację, iż inflacja pozostanie ujemna w najbliższych miesi?cach ze względu na bardzo niski poziom cen surowców na rynkach światowych. Niemniej jednak podkreślone zostało, że jak dotychczas utrzymuj?ca się deflacja nie wywiera negatywnego wpływu na decyzje podmiotów gospodarczych (por. MAKROpuls z 3.02.2016). Na konferencji po posiedzeniu prezes NBP, M. Belka powiedział, że nie widzi obecnie zwiększaj?cych się perspektyw obniżki stóp procentowych. Jednocześnie zaznaczył on, że pełniejsza ocena perspektyw inflacji i tempa wzrostu PKB będzie możliwa po zapoznaniu się z marcow? projekcj? inflacji. Oczekujemy, że stopniowy powrót globalnego apetytu na ryzyko i rozluźnienie polityki pieniężnej przez EBC w marcu br. przyczyni? się do umocnienia kursu złotego stwarzaj?cego przestrzeń do jednorazowej obniżki stóp przez RPP o 50 pb w lipcu br. Uważamy, że RPP podejmie tak? decyzję w odpowiedzi na wyraźne spowolnienie wzrostu gospodarczego w I kw., wydłużenie okresu oczekiwanej deflacji oraz niższy od oczekiwań wzrost dochodów budżetowych.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!