Aktualności firm stowarzyszonych

Rada Administrująca Renault jednogłośnie zatwierdziła porozumienie o stabilizacji Aliansu pomiędzy Renault a Nissanem

<p style="text-align: justify;">W dn. 16 kwietnia 2015 r. Rada Administrująca Renault zwróciła uwagę na fakt, że trwałość istnienia i sukces Aliansu są od momentu jego powstania w 1999r. oparte na równowadze udziałów Renault i Nissana. Od tamtej chwili trwały negocjacje pomiędzy dwoma akcjonariuszami - Skarbem Państwa i Nissanem - w celu opracowania mocnej umowy, która zapewniłaby trwałe istnienie Aliansu i ułatwiła jego rozwój.</p>

>

Rada Administruj?ca Renault zatwierdziła trzy punkty porozumienia:

  1. Utrzymanie zasady, zgodnie z któr? jedna akcja Renault daje prawo do dwóch głosów, od dnia 1 kwietnia 2016 r., oraz porozumienia pomiędzy Skarbem Państwa a Renault ograniczaj?cym prawo głosu Skarbu Państwa do 17,9%. W przypadku wyj?tkowo wysokiego kworum mogłoby ono zostać zwiększone do 20%;
  2. Niewykonywanie prawa głosu Nissana z tytułu posiadanych akcji Renault;
  3. Zawarcie porozumienia między Renault a Nissanem o nieingerowaniu Renault w zarz?dzanie Nissanem, zgodnie z obowi?zuj?c? od 16 lat praktyk?.

Ograniczenie praw głosu Skarbu Państwa dotyczy w szczególności wszystkich uchwał wchodz?cych w zakres uprawnień walnego zgromadzenia akcjonariuszy, z wył?czeniem uchwał dotycz?cych wypłaty dywidendy, mianowania i odwoływania członków rady administruj?cej reprezentuj?cych Skarb Państwa, zbycia ponad 50% aktywów Renault, określonych w przepisach układów niezatwierdzanych przez przedstawicieli Skarbu Państwa.

Ograniczenie praw głosu nie będzie miało zastosowania do sytuacji wyj?tkowych, takich jak zmiana lub rozwi?zanie umowy założycielskiej Aliansu (RAMA), wykonanie przez Nissana prawa do głosu z tytułu posiadanych akcji Renault, publicznej oferty kupna akcji Renault, przekroczenia progu 15% posiadanego kapitału lub praw głosu przez innego akcjonariusza, w tym Nissana.

Nieingerowanie przez Renault w zarz?dzanie Nissanem dotyczy decyzji akcjonariuszy Nissana zwi?zanych z mianowaniem, odwoływaniem i wynagrodzeniem   członków rady administruj?cej Nissana oraz uchwał wnoszonych przez akcjonariusza i nieprzyjętych przez Radę Administruj?c? Nissana.

Rada Administruj?ca Renault wyraża zadowolenie z opracowanej umowy, maj?cej zasadnicze znaczenie dla wzajemnego zaufania pomiędzy Renault a Nissanem, dzięki której pracownicy Aliansu będ? mogli pracować nad zapewnieniem Aliansowi miejsca w pierwszej trójce światowych koncernów samochodowych. Po owocnej dyskusji Rada Administruj?ca jednogłośnie potwierdziła swoje zaufanie do Prezesa Renault, Carlosa Ghosna.

W CELU UZYSKANIA DODATKOWYCH INFORMACJI PROSIMY O KONTAKT Z:

Renault Presse

+ 33 1 76 84 63 36

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!