Aktualności firm stowarzyszonych

Przyszłość mediacji w Polsce i doświadczenia w Wielkiej Brytanii

<p style="text-align: justify;">15 grudnia 2014r. w Hotelu Radisson Blu Sobieski, pl. Zawiszy 1 w Warszawie odbyła się organizowana przez Ministerstwo Gospodarki konferencja pt. "Centra Arbitrażu i Mediacji - projekt pilotażowy".</p>

>

Konferencję rozpoczęło wyst?pienie Ministra Mariusza Haładyja, który opowiedział o projekcje Centra Arbitrażu i Mediacji. Prelekcję pt. "Popularyzacja mediacji w środowiskach przedsiębiorców i prawników – na przykładzie doświadczeń śl?skiego CAM” wygłosił   prof. dr hab. Andrzej Torbus - Kierownik Śl?skiego CAM oraz Marek D?browski – Kierownik Lubelskiego CAM, który mówił o roli mediatorów. Następnie zaprezentowano działania i plany Centr Arbitrażu i Mediacji z poszczególnych regionów.Robert Rabenda, Dyrektor BAiSS, zaprezentował raportu z badania wpływu ADR na obrót gospodarczy i finanse Państwa.                                                              

W konferencji wzi?ł udział gość specjalny Dr Andrzej Grossman, Dyrektor w CEDR (Centre for Effective Dispute Resolution) w Londynie, jednego z najbardziej uznanych i prestiżowych ośrodków certyfikuj?cych mediatorów na świecie. W swojej prezentacji „Brytyjski rynek mediacji i jego rozwój” przedstawił wiele danych, mog?cych stanowić interesuj?ce odniesieniedlarozwoju mediacji w Polsce i jej pozytywnego wpływu na polsk? ekonomię. W Wielkiej Brytanii ł?czna wartość mediowanych sporów to 9 miliardów funtów a od 1990 roku, kiedy mediacja zagościła w brytyjskiej jurysdykcji, liczba ta zbliża się do 65 miliardów funtów. Tylko w tym roku mediacja pozwoliła oszczędzić przedsiębiorcom 2,4 miliarda funtów, nie licz?c oczywiście wartości, której można zmierzyć: uratowanych relacji biznesowych, wydajności, kosztów prawnych i czasu. Od 1990 roku oszczędność ta wynosi 17,5 miliarda funtów, gdzie opłaty za mediacje stanowi? jedynie 22,5 miliona funtów. Doświadczenia międzynarodowe pokazuj? jak potężny jest wkład mediacji w rozwój gospodarki danego kraju.

Podczas konferencji wyst?piła Dr Ewelina Stobiecka, Inicjator i Koordynator Międzynarodowego Centrum Mediacji, która mówiła o nowej jakości w biznesie, jak? stanowi mediacja. Podała wiele interesuj?cych przykładów zakończonej sukcesem mediacji oraz symulację kosztów dla tej samej sprawy gospodarczej rozstrzyganej drog? s?dow? oraz w drodze mediacji - koszty w przypadku mediacji s? prawie dziesięciokrotnie niższe. Wspomniała również o roli profesjonalnego mediatora, który żeby w sposób skuteczny prowadzić mediacje, musi posiadać odpowiedni? wiedzę i praktyczne doświadczenie.

Dr Stobiecka krótko opowiedziała o założonym przez Izby Przemysłowo-Handlowe Międzynarodowym Centrum Mediacji, będ?cegoplatform? pozas?dowego rozwi?zywania sporów, dostępn? dla wszystkich przedsiębiorców. Unikaln? cech? MCM jest możliwość mediowania w wielu językach, zarówno na poziomie lokalnym jak i międzynarodowym a mediacje prowadzone s? przez profesjonalnie przeszkolonych mediatorów, którzy s? ekspertami w danych branżach, znaj? języki obce a przede wszystkim kontekst kulturowy.

„Mediacje gospodarcze to metoda rozwi?zywania konfliktów w biznesie od lat wykorzystywana na świecie. Obecne działania w kierunku popularyzacji tej metody w Polsce rokuj? bardzo dobrze na przyszłość i miejmy nadzieję, że polscy przedsiębiorcy dostrzeg? wszystkie zalety mediacji w swoim biznesie. Powodzenie mediacji w dużej mierze zależy od osoby mediatora i jego profesjonalizmu. Jego wiedza oraz doświadczenie s? kluczowe dla sprawnego i skutecznego postępowania mediacyjnego.”- mówi Dr Ewelina Stobiecka

  ***

O Międzynarodowym Centrum Mediacji:

MCM stanowi platformę pozas?dowego rozwi?zywania sporów, dostępn? dla wszystkich podmiotów, w szczególności Członków Izb. Misj? Centrum jest ułatwianie przedsiębiorcom prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce oraz wprowadzanie i promocja najwyższych standardów zwi?zanych z pozas?dowym rozwi?zywaniem sporów w biznesie.

Deklarację utworzenia Międzynarodowego Centrum Mediacji podpisały: Belgijska Izba Gospodarcza, Brytyjsko-Polska Izba Handlowa, Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa, Włoska Izba Handlowo Przemysłowa w Polsce, Polsko-Hiszpańska Izba Gospodarcza. Projekt jest również wspierany przez Ministerstwo Gospodarki.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!