Izba  •  Członkowie Energies renouvelables - Développement durable - Environnement

Przyszłość elektromobilności w Polsce

W dniu 31 marca 2022 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zakończył nabór wniosków o dotacje na inwestycje w infrastrukturę ładowania pojazdów elektrycznych oraz infrastrukturę tankowania pojazdów wodorem. Zaledwie w ciągu 2 tygodni od rozpoczęcia naboru wyczerpaniu uległ budżet przeznaczony na inwestycje w ultra-szybkie (o mocy nie mniejszej niż 150 kW), ogólnodostępne stacje ładowania pojazdów elektrycznych. Tak duże zainteresowanie tym segmentem rynku infrastruktury ładowania powinno wpłynąć na uruchomienie wkrótce kolejnych naborów i w efekcie zdecydowanie przyspieszyć rozwój elektromobilności w Polsce. Na jej rozwój powinien także wpłynąć wprowadzony w 2022 r. obowiązek instalacji przez dużych przedsiębiorców punktów ładowania na parkingach budynków niemieszkalnych takich jak sklepy czy biura. Kluczowe znaczenie będzie mieć jednak możliwość sprawnego przyłączenia punktów ładowania do sieci przez przedsiębiorstwa energetyczne.

 Mimo, że większość ładowań samochodów elektrycznych dokonywana jest w domowych garażach, istotną barierą dla rozwoju rynku pozostaje niewielka dostępność ogólnodostępnych punktów ładowania. Co prawda zasięg samochodów elektrycznych ulega sukcesywnemu zwiększeniu, niemniej wydaje się, że dopiero znaczne zwiększenie liczby ogólnodostępnych punktów ładowania w Polsce może zmienić percepcję potencjalnych użytkowników samochodów elektrycznych, jako pojazdów nadających się do wykorzystywania tylko w warunkach miejskich.

 Obecnie oferta samochodów elektrycznych jest już bardzo szeroka. Producenci, motywowani zaostrzanymi normami emisji, wprowadzają na rynek modele samochodów elektrycznych we wszystkich segmentach, a ich cena, także w wyniku wzrostu cen tradycyjnych pojazdów, staje się coraz mniejszą barierą dla użytkowników. Taką barierą, w szczególności w Polsce pozostaje wciąż obawa przed niewystarczającym zasięgiem (range anxiety) i w efekcie ograniczoną przydatnością samochodu elektrycznego w codziennym użytkowaniu. Uruchomiony przez NFOSiGW program wsparcia inwestycji w infrastrukturę ładowania może doprowadzić w najbliższych latach do skokowego wzrostu liczby stacji ładowania i tym samym wzrostu zainteresowania samochodami elektrycznymi, które będą mogły stanowić podstawowy środek transportu dla większej liczby użytkowników – mówi Przemysław Szywacz, Partner w dziale doradztwa podatkowego, w zespole doradztwa dla sektora motoryzacyjnego w KPMG w Polsce.

 Punkty ładowania na parkingach budynków niemieszkalnych

 W grudniu 2021 r. weszła w życie nowelizacja Ustawy o Elektromobilności, która obliguje właścicieli lub zarządców budynków niemieszkalnych (np. sklepów, biur) do instalacji punktów ładowania. Zgodnie z przepisami nowelizacji, nowe budynki niemieszkalne, z którymi związanych jest więcej niż 10 stanowisk postojowych, należy projektować i budować zapewniając zainstalowanie co najmniej jednego punktu ładowania oraz kanałów na przewody i kable elektryczne umożliwiających zainstalowanie co najmniej jednego punktu ładowania na pięć stanowisk postojowych (jeżeli te stanowiska postojowe znajdują się wewnątrz budynku lub przylegają do budynku. Ponadto, w przypadku istniejących budynków niemieszkalnych, z którymi związanych jest więcej niż 20 stanowisk postojowych, właściciel lub zarządca budynku ma obowiązek zainstalować do dnia 1 stycznia 2025 r. co najmniej jeden punkt ładowania oraz kanały na przewody i kable elektryczne, tak aby umożliwić zainstalowanie co najmniej 1 punktu ładowania na 5 stanowisk postojowych. Obowiązki te dotyczą dużych przedsiębiorców.

Obowiązek instalacji przez dużych przedsiębiorców punktów ładowania na parkingach budynków takich jak sklepy czy biura przyczyni się do powstania w najbliższych latach tysięcy punktów ładowania w miejscach dogodnych dla użytkowników. Wydaje się, że obok ultra-szybkich stacji ładowania zlokalizowanych na drogach ekspresowych i autostradach, szeroka dostępność ładowania w miejscach regularnego postoju pojazdów, powinna przekonać kolejną, dużą grupę użytkowników do samochodów elektrycznych. Bardzo istotne jest aby podmioty zarządzające siecią energetyczną umożliwiały podłączanie nowych punktów ładowania – obecnie czas oczekiwania na przyłącze może być liczony nawet w latach. Wobec uruchomienia systemu wsparcia finansowego z jednej strony, a z drugiej rozwiązań legislacyjnych obligujących do instalowania punktów ładowania, wyraźne przyspieszenie w realizacji przyłączy staje się kluczowe dla rozwoju rynku – mówi Przemysław Szywacz, Partner w dziale doradztwa podatkowego, w zespole doradztwa dla sektora motoryzacyjnego w KPMG w Polsce.

 ****

O KPMG:

KPMG jest globalną organizacją niezależnych firm świadczących usługi profesjonalne z zakresu audytu, doradztwa podatkowego i doradztwa gospodarczego. KPMG działa w 145 krajach i zatrudnia ponad 236 000 pracowników w firmach członkowskich na całym świecie. Każda z firm KPMG jest odrębnym podmiotem prawa. KPMG International Limited jest prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. KPMG International Limited i podmioty z nią powiązane nie świadczą usług na rzecz klientów. W Polsce KPMG działa od 1990 roku. Obecnie zatrudnia blisko 2000 osób w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Katowicach i Łodzi. Więcej na stronie kpmg.pl.

****

Kontakt dla mediów:

Krzysztof Krzyżanowski, e-mail: kkrzyzanowski@kpmg.pl, tel.: +48 22 528 11 14 lub 508 047 582

Patrycja Kowalczyk, e-mail: patrycjakowalczyk@kpmg.pl, tel.: +48 22 528 11 87 lub 664 718 676

Jakub Malczewski, e-mail: jmalczewski@kpmg.pl, tel.: +48 22 528 15 72 lub 605 511 308

****
Nie przegap żadnej aktualizacji od 
@KPMGPoland

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!