Analizy i badania

Przyspieszenie inwestycji wsparciem dla wzrostu PKB

<p style="text-align: justify;">Prognozujemy, że tempo wzrostu PKB w 2017 r. zwiększy się do 3,0% wobec 2,5% r/r w 2016 r. Wzrost PKB w Polsce będzie wspierany przez przyspieszenie dynamiki inwestycji ogółem związane z wyższą absorbcją środków unijnych. W przeciwnym kierunku będzie oddziaływało wygaśnięcie na przełomie II i III kw. pozytywnego wpływu programu Rodzina 500+ na dynamikę konsumpcji (por. MAKROmapa z 12.12.2016).</p>

>

Ze względu na oddziaływanie efektów niskiej bazy dla dynamiki cen paliw i nośników energii (obniżka cen pr?du i gazu w styczniu br.) inflacja silnie zwiększy się do 1,5% r/r w I kw. 2017 r. wobec 0,0% w IV kw. br. W kolejnych kwartałach 2017 r. oczekujemy relatywnej stabilizacji inflacji w przedziale 1,3-1,7% (średniorocznie 1,5%). Głównym czynnikiem ryzyka dla naszej prognozy jest kształtowanie się cen ropy na światowych rynkach.

Uważamy, że rynek pracy znajduje się blisko stanu równowagi. Oczekujemy, że dynamika zatrudnienia poza rolnictwem będzie się stopniowo obniżać i w IV kw. 2017 r. osi?gnie poziom 0,1% r/r. Prognozujemy, że stopa bezrobocia rejestrowanego ukształtuje się na poziomie 8,1% na koniec 2017 r. wobec 8,3% w grudniu br. Trudności w znalezieniu wykwalifikowanych pracowników oraz wzrost inflacji będ? oddziaływały w kierunku zwiększenia presji płacowej. Oczekujemy łagodnego zwiększenia nominalnego tempa wzrostu płac z 4,0% w br. do 4,5% w 2017 r.

Na grudniowym posiedzeniu EBC podj?ł decyzję o kontynuacji rozszerzonego programu skupu aktywów co najmniej do końca 2017 r. Oczekujemy, że program skupu aktywów zostanie najprawdopodobniej stopniowo wygaszony (tzw. tapering) do końca II kw. 2018 r. Decyzja EBC skłoniła nas do rewizji naszego scenariusza stóp NBP. Uważamy, że stopy procentowe w Polsce pozostan? na niezmienionym poziomie do czerwca 2018 r. Naszym zdaniem, ze względu na inflację kształtuj?c? się blisko celu oraz oczekiwane przez nas umiarkowanie silne tempo wzrostu gospodarczego Rada zdecyduje się na rozpoczęcie cyklu zacieśniania polityki pieniężnej w czerwcu 2018 r. i podniesie stopy procentowe ł?cznie o 50 pb w 2018 r.

W 2017 r. oczekujemy stopniowego spadku kursu EURPLN do 4,18 na koniec roku. Skalę aprecjacji złotego będ? ograniczały m.in. obniżenie wieku emerytalnego w Polsce wraz z jego potencjalnie negatywnym wpływem na długoterminowy rating Polski oraz stopniowa normalizacja stóp procentowych przez FED.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!