Aktualności firm stowarzyszonych

Przygotowania do połączenia czterech kluczowych obszarów biznesowych spółek Renault i Nissan

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Od 1 kwietnia liderzy nowego Aliansu szykują się do połączenia operacji w ramach dyrekcji ds. inżynierii, dyrekcji ds. produkcji i logistyki, dyrekcji ds. zakupów oraz dyrekcji ds. zasobów ludzkich. Połączenie ma zwiększyć zyski Aliansu do poziomu 4,3 mld euro w 2016 r. Alians Renault-Nissan, najdłuższe i najbardziej produktywne międzynarodowe partnerstwo w branży motoryzacyjnej, świętował swoją piętnastą rocznicę.</span></p>

>

Wspólna historia marek Renault i Nissan rozpoczęła się w 1999  r., kiedy koncern Renault przeznaczył   643  mld  jenów (co w tamtym czasie wynosiło około 5  mld  euro lub 5,4  mld  dolarów amerykańskich) na zakup 36,8% udziałów będ?cej wówczas na krawędzi bankructwa firmy Nissan. Od tego czasu sprzedaż samochodów obu marek wzrosła z  4,8  mln w 1999  r. do 8,3  mln. W konsekwencji spółki znalazły się w czołówce największych światowych producentów samochodów. Obecnie Renault posiada 43,4% udziałów firmy Nissan, zaś Nissan – 15% udziałów Renault.

Dzięki współpracy Renault i Nissan wzmocniły swoj? międzynarodow? pozycję i wygenerowały obroty znacznie przewyższaj?ce wyniki możliwe do  osi?gnięcia przez każd? spółkę z osobna – powiedział Carlos Ghosn, prezes Aliansu Renault-Nissan. – Od 15 lat Renault i Nissan wytyczaj? wyj?tkowy kierunek rozwoju, zakładaj?cy maksymalizację efektów współpracy, przy jednoczesnym  poszanowaniu kultury organizacyjnej i odrębności marek obydwu firm.

Alians Renault-Nissan jest najdłużej trwaj?cym i najbardziej produktywnym międzynarodowym partnerstwem w sektorze samochodowym. Stanowi wzorcowy model prowadzenia biznesu w branży, w której często obserwuje się rozpad korporacji.

http://blog.alliance-renault-nissan.com/node/1856

http://blog.alliance-renault-nissan.com/page/timeline.

2013: kolejny rekordowy rok

W 2013  r. Alians razem z AVTOVAZ, największym rosyjskim producentem samochodów, sprzedał aż 8,3  mln pojazdów.

Jeden na dziesięć sprzedanych na świecie samochodów jest produktem Aliansu Renault-Nissan, czwartej pod względem wielkości grupy samochodowej o  globalnym zasięgu. Alians obejmuje osiem marek: Renault, Nissan, Renault Samsung, Infiniti, Venucia, Dacia, Datsun oraz Łada.

W 2013  r. synergiczne działania Aliansu przyniosły rekordowy zysk, wynosz?cy około 2,8  mld euro. Efekt synergii uzyskano poprzez redukcję kosztów, unikanie wydatków i wzrost dochodów. Każdego roku brane s? pod uwagę tylko nowe synergie lub synergie przynosz?ce efekty narastaj?ce, a nie kumulacyjne.

Oczekuje się, że poł?czenie operacji w obszarze inżynierii, produkcji i  logistyki, zakupów oraz zasobów ludzkich, które nast?pi 1  kwietnia, pozwoli podnieść zysk do co najmniej 4,3  mld euro do 2016  r.

Poł?czenie tych operacji otwiera następny etap w 15-letniej historii rozwoju Aliansu. Plan poł?czenia zakłada, że Renault i Nissan będ? wspólnie zarz?dzać czterema kluczowymi obszarami działania spółek. Kierownictwo synergicznych jednostek zostanie powierzone nowo wyznaczonym wiceprezesom wykonawczym, a nad realizacj? planu będzie czuwał nowo powołany komitet kierowniczy.

Pełny plan poł?czenia działań znajduje się tutaj: http://www.media.blog.alliance-renault-nissan.com/news/renault-and-nissan-to-converge-four-major-alliance-functions-1-april

Wzrost na rynkach wschodz?cych

W chwili utworzenia Aliansu Renault-Nissan w 1999  r. kraje BRIC, czyli Brazylia, Rosja, Indie i  Chiny, wygenerowały zaledwie 1% całkowitej sprzedaży Grupy. Natomiast w 2013  r. sprzedaż w tych czterech krajach stanowiła już ponad 30% całkowitych obrotów firmy. W tym samym roku Alians, z myśl? o klientach z  dynamicznie rozwijaj?cych się rynków, opracował innowacyjne rozwi?zanie konstrukcyjne o nazwie CMF-A.

Więcej informacji na temat CMF-A i ofensywy produktowej Aliansu skierowanej na rynki wschodz?ce można znaleźć tutaj: http://www.media.blog.alliance-renault-nissan.com/news/renault-nissan-confirms-new-vehicles-specifically-tailored-for-growth-markets

Alians Renault-Nissan jest także liderem w branży samochodowej odznaczaj?cej się zerow? emisj? zanieczyszczeń. Od rynkowego debiutu modelu Nissan LEAF w  grudniu 2010  r. do 2013  r. ł?czna sprzedaż ekologicznych pojazdów marek Renault i  Nissan na świecie osi?gnęła poziom   134  tys. egzemplarzy – czyli więcej niż ł?czna sprzedaż tego typu pojazdów przez wszystkich znacz?cych producentów samochodów.

Od momentu powstania w 1999  r. Alians nieustannie się rozwija, angażuj?c się w  nowe projekty i nawi?zuj?c współpracę z nowymi partnerami. Obecnie sojusz posiada większościowy udział w przedsięwzięciu joint venture zarz?dzaj?cym największym rosyjskim producentem samochodowym AVTOVAZ. Ponadto Grupa utrzymuje ważne strategiczne relacje z niemieckim Daimlerem, chińskim Dongfeng Motor, indyjskim Ashok Leyland i japońskim Mitsubishi Motors.

Alians Renault-Nissan zatrudnia około   450  tys. pracowników na całym świecie, z  których część pracuje w zakładach AVTOVAZ oraz Dongfeng Nissan Passenger Vehicle Company, będ?cym przedsięwzięciem joint venture spółki Nissan i chińskiego koncernu Dongfeng Motor.

Kontakty z pras?:
Mia Nielsen
mia.nielsen(@)renault.com

+ 33(0)610833133
blog.alliance-renault-nissan.com

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!