Analizy i badania

Przewodnik po konsolidacji sprawozdań finansowych – cz.1

<p style="text-align: justify;">Chcąc sprostać rosnącej konkurencji na rynku polskim, firmy szukają coraz to nowszych rozwiązań, zwiększających ich możliwości rozwoju, pozwalających uzyskać przewagę konkurencyjną. Jednym z takich sposobów jest poszukiwanie inwestorów lub przejmowanie podmiotów, z którymi utworzą grupę kapitałową. Bycie członkiem grupy kapitałowej wiąże się natomiast z przyjęciem na siebie dodatkowych obowiązków wynikających z prawa bilansowego, jakim jest skonsolidowane sprawozdanie finansowe.</p>

>

Kwestia sporz?dzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych regulowana jest Ustaw? o Rachunkowości, Rozporz?dzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad sporz?dzania przez jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych oraz Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR). Zasada ogólna wskazuje, iż jednostka dominuj?ca sprawuj?ca kontrolę nad jednostk? zależn?, jest zobowi?zana do sporz?dzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w którym zawarte będzie sprawozdanie finansowe jednostki dominuj?cej danego oraz jednostek podporz?dkowanych wszystkich szczebli. Sprawozdanie skonsolidowane ma na celu zaprezentowanie danych finansowych spółek grupy kapitałowej w taki sposób, jakby stanowiły jeden podmiot.

Zwolnienie z obowi?zku konsolidacji sprawozdań finansowych

Zgodnie z art. 56 Ustawy o Rachunkowości jednostka dominuj?ca nie musi sporz?dzać skonsolidowanego sprawozdania finansowego, jeżeli na dzień bilansowy roku obrotowego oraz na dzień bilansowy roku poprzedzaj?cego rok obrotowy, ł?czne dane jednostki dominuj?cej oraz wszystkich jednostek zależnych każdego szczebla spełniaj? następuj?ce warunki:

1. Przed dokonaniem wył?czeń konsolidacyjnych nie przekroczyły co najmniej dwóch z następuj?cych trzech wielkości:

a. 38 400 000 PLN  – suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego,
b. 76 800 000 PLN  – przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy,
c. 250 osób  – średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty.

2. Po dokonaniu wył?czeń konsolidacyjnych, nie przekroczyły co najmniej dwóch z następuj?cych trzech wielkości:

a. 32 000 000 PLN  – suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego,
b. 64 000 000 PLN  – przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy,
c. 250 osób  – średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty.

Podsumowuj?c w dużym uproszczeniu, wył?czenia konsolidacyjne polegaj? na eliminacji skutków wzajemnych transakcji.

Jednostka dominuj?ca  będ?ca jednocześnie jednostk? podporz?dkowan? (jednostk? dominuj?c? niższego szczebla) wobec podmiotu z EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego), może być zwolniona z obowi?zku konsolidacji w przypadku, gdy jej sprawozdanie zostało objęte sprawozdaniem spółki dominuj?cej wyższego szczebla posiadaj?cej 100 % udziałów w tejże spółce lub nie mniej niż 90%, a wszyscy udziałowcy zaakceptowali tę decyzję. Spółka dominuj?ca wyższego szczebla obejmuje wtedy swoim sprawozdaniem wszystkie spółki zależne od spółki dominuj?cej niższego szczebla. Odpowiednie informacje o zwolnieniu z obowi?zku sporz?dzania skonsolidowanego sprawozdania, należy zawrzeć w sprawozdaniu jednostkowym spółki dominuj?cej niższego szczebla. Sprawozdanie skonsolidowane jednostki dominuj?cej wyższego szczebla musi zostać złożone do KRS.

Powyżej przytoczone przepisy skutkuj? konieczności? przygotowania dwóch sprawozdań finansowych na koniec roku obrotowego.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!