Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Przetwórstwo w strefie euro łapie zadyszkę

Zgodnie ze wstępnymi danymi zagregowany indeks PMI (dla przetwórstwa i sektora usług) w strefie euro zwiększył się w lutym do 48,1 pkt. wobec 47,8 pkt. w styczniu, kształtując się zgodnie z oczekiwaniami rynku. Zwiększenie zagregowanego indeksu PMI wynikało ze wzrostu składowej dla bieżącej produkcji w przetwórstwie, podczas gdy przeciwny wpływ miał spadek składowej dla aktywności biznesowej w usługach. Tym samym zagregowany indeks PMI w strefie euro już od 4 miesięcy pozostaje poniżej granicy 50 pkt. oddzielającej wzrost od spadku. Przeciętny poziom zagregowanego indeksu PMI w strefie euro wyniósł 47,9 pkt. w okresie styczeń-luty br. wobec 48,1 pkt. w IV kw. ub. r. co sygnalizuje, że w I kw. br. ponownie może zostać odnotowane ujemne tempo wzrostu gospodarczego w obszarze wspólnej waluty w ujęciu kw/kw.

Wzrost indeksów PMI miał szeroki zakres geograficzny. Jego spadek został odnotowany tylko w przypadku Francji, podczas gdy w Niemczech i pozostałych gospodarkach strefy euro objętych badaniem obserwowano poprawę koniunktury. Zgodnie z komunikatem koniunktura w strefie euro pozostaje pod wpływem drugiej fali pandemii i związanych z nią restrykcji administracyjnych. Jest on szczególnie silnie widoczny w sektorze usług, podczas gdy przetwórstwo charakteryzuje się o wiele wyższą odpornością na skutki pandemii. Analogiczne tendencje (pogorszenie koniunktury w usługach i jej poprawa w przetwórstwie) były obserwowane we wszystkich krajach objętych badaniem.

Z punktu widzenia sytuacji polskiego eksportu szczególnie istotne są tendencje w Niemczech, gdzie indeks PMI dla przetwórstwa zwiększył się w lutym do 60,6 pkt. wobec 57,1 pkt. w styczniu. Jego wzrost wynikał z wyższych wkładów wszystkich jego składowych (dla nowych zamówień, bieżącej produkcji, zatrudnienia, zapasów pozycji zakupionych oraz czasu dostaw). Za wzrost aktywności odpowiadał silniejszy popyt zagraniczny, co było efektem postępującego ożywienia w światowym handlu. Zamówienia eksportowe wzrosły w lutym w najszybszym tempie od grudnia 2017 r. Wraz ze wzrostem popytu, firmy raportowały nasilenie problemów podażowych, tzw. wąskich gardeł w procesie produkcji. Około 63% firm niemieckiego przetwórstwa raportowało dłuższe czasy dostaw niż w styczniu. Czas dostaw wydłużył się w lutym w największym stopniu w historii badania PMI (tj. od kwietnia 1996 r.). Firmy zwracały uwagę na niedobory surowców oraz zakłócenia w transporcie, co prowadziło również do wzrostu cen. Ceny półproduktów i materiałów rosły w lutym w najszybszym tempie od kwietnia 2011 r., a ceny wyrobów gotowych najszybciej od września 2018 r. Jednocześnie obserwowano narastanie zaległości produkcyjnych. Warto zwrócić uwagę, że wspomniane ograniczenia podażowe narastały już w ubiegłych miesiącach i najprawdopodobniej będą się jeszcze pogłębiać. Tym samym mogą one być czynnikiem ograniczającym skalę ożywienia w krótkim okresie. Wąskie gardła występujące w niemieckim przetwórstwie mogą prowadzić do zmniejszenia popytu na dobra pośrednie wytwarzane w Polsce używane w procesie produkcyjnym (por. MAKROpuls z 18.02.2021).

Pomimo negatywnego wpływu pandemii COVID-19 na aktywność gospodarczą (głównie w sektorze usług) ankietowane firmy są dosyć optymistyczne w odniesieniu do dłuższej perspektywy czasowej. Wskaźnik oczekiwanej produkcji za 12 miesięcy (zagregowany dla przetwórstwa i usług) w strefie euro osiągnął w lutym najwyższy poziom od marca 2018 r. Wskaźniki dotyczące oczekiwań we Francji i Niemczech również osiągnęły wieloletnie maksima (por. wykres). Zgodnie z komunikatem wysoki optymizm ankietowanych firm wynika z oczekiwań na wygasanie pandemii wraz z rosnącą liczbą osób zaszczepionych przeciwko COVID-19.

Ubiegłotygodniowe dane o koniunkturze wskazują na dobre perspektywy dla odbudowy aktywności gospodarczej zarówno w Niemczech, jak i w całej gospodarce strefy euro. Stanowi to ryzyko w górę dla naszej prognozy zakładającej postępujące ożywienie polskiego eksportu i wzrost odsezonowanego PKB począwszy od I kw. br.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain RVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!