Analizy i badania

Przesunięcie decyzji o zakupach kolekcji jesiennych obniżyło dynamikę sprzedaży

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z opublikowanymi dzisiaj danymi GUS liczona w cenach bieżących sprzedaż detaliczna w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób spadła w sierpniu o 0,3% r/r wobec wzrostu o 1,2% w lipcu, co było poniżej naszej prognozy (1,1%) i poniżej konsensusu rynkowego (1,4%).</p>

>

Liczona w cenach stałych sprzedaż zwiększyła się w sierpniu o 2,0% r/r wobec wzrostu o 3,5% w lipcu. Spadek realnego tempa wzrostu sprzedaży detalicznej wynikał przede wszystkim z niższej dynamiki sprzedaży w kategorii "tekstylia, odzież, obuwie”, która wyniosła 3,4% r/r w sierpniu wobec 15,2% w lipcu. Jej spadek wynikał w naszej ocenie z fali upałów, która oddziaływała w kierunku przesunięcia zakupów kolekcji jesiennych z sierpnia na wrzesień. Tym samym oczekujemy korekty w górę dynamiki sprzedaży detalicznej w tej kategorii we wrześniu.

Oczekujemy, że w kolejnych miesi?cach poprawiaj?ce się nastroje konsumenckie i dalszy spadek stopy bezrobocia (najprawdopodobniej we wrześniu osi?gnie ona jednocyfrowy poziom) będ? oddziaływały w kierunku powrotu realnej dynamiki sprzedaży detalicznej do poziomów zgodnych z jej krótkookresowym trendem (ok. 3,0%). Dzisiejsze dane stanowi? ryzyko w dół dla naszej prognozy konsumpcji prywatnej (3,2% r/r w III kw. wobec 3,0% w II kw.).

Sumaryczny wpływ opublikowanych dziś danych o sprzedaży detalicznej, produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej jest w naszej ocenie lekko negatywny dla złotego i lekko pozytywny dla cen polskiego długu.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!