Analizy i badania

Przesunięcia urlopów w fabrykach samochodowych wsparły produkcję

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z danymi GUS dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób zwiększyła się w lipcu do 10,3% r/r wobec 6,8% w czerwcu, co było powyżej konsensusu rynkowego (9,5%) oraz poniżej naszej prognozy (11,2%). </p>

>

Po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych produkcja przemysłowa nie zmieniła się w porównaniu do czerwca br. Głównym czynnikiem oddziałuj?cym w kierunku zwiększenia dynamiki produkcji przemysłowej pomiędzy czerwcem a lipcem była korzystna różnica w liczbie dni roboczych (w czerwcu br. liczba dni roboczych była taka sama jak w 2017 r., podczas gdy w lipcu 2018 r., była ona większa o 1 dzień niż przed rokiem). Na wysok? dynamikę wzrostu produkcji sprzedanej w lipcu wpłynęły również efekty niskiej ubiegłorocznej bazy (w lipcu 2017 r. odnotowano spadek produkcji o -1,3% m/m po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych).

Ponadto, przyspieszenie wzrostu produkcji przemysłowej w lipcu było większe niż wynikałoby to z różnicy w liczbie dni roboczych. Naszym zdaniem czynnikiem wspieraj?cym wzrost aktywności w przemyśle w lipcu br. były krótsze niż przed rokiem przerwy urlopowe w fabrykach samochodowych. W efekcie, można oczekiwać, że roczna dynamika produkcji w branży "pojazdy samochodowe, przyczepy i naczepy” wyraźnie zwiększyła się w lipcu br. W sierpniu efekt przesunięć urlopów wygaśnie, a tym samym wzrost rocznej dynamiki produkcji w tej kategorii był najprawdopodobniej przejściowy.

Efekty bazy ograniczyły wzrost aktywności w budownictwie

Według danych GUS dynamika produkcji budowlano-montażowej zmniejszyła się w lipcu do 18,7% r/r wobec 24,7% w czerwcu. Tempo wzrostu produkcji obniżyło się pomimo oddziaływania wspomnianego wyżej efektu statystycznego w postaci korzystnej różnicy w liczbie dni roboczych. Przyczyn? takiego stanu rzeczy były głównie efekty wysokiej ubiegłorocznej bazy (produkcja budowlano-montażowa wzrosła o 4,6% m/m w lipcu 2017 r.). Po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych produkcja budowlano-montażowa zmniejszyła się w lipcu br. o 1,0% m/m.

Ze względu na oddziaływanie efektów wysokiej bazy, w strukturze produkcji budowlano-montażowej odnotowano spowolnienie w kategoriach "obiekty inżynierii l?dowej i wodnej” (do 20,6% r/r w lipcu wobec 26,9% w czerwcu) oraz "wznoszenie budynków” (do 14,1% z 33,6%). Z kolei wzrost w kategorii "roboty budowlane specjalistyczne” przyspieszył do 21,9% r/r w lipcu z 10,4% w czerwcu. Bior?c pod uwagę charakter prac zaliczanych do trzeciej kategorii (m.in. prace zwi?zane z przygotowaniem terenu pod budowę oraz roboty wykończeniowe), wskazuje to na utrwalaj?ce się ożywienie w budownictwie mieszkaniowym, sygnalizowane również przez wskaźniki koniunktury w tym sektorze. Ponadto, taka struktura produkcji stanowi wsparcie dla naszej oceny, zgodnie z któr? szczyt dla dynamiki inwestycji publicznych w infrastrukturę nast?pił w I kw. br., a w kolejnych kwartałach, na skutek efektów wysokiej ubiegłorocznej bazy i ograniczeń podażowych (braku wykwalifikowanych pracowników), dynamika inwestycji publicznych nie będzie się zwiększać, lecz utrzyma się na relatywnie wysokim poziomie.

Dalsze spowolnienie wzrostu PKB w III kw.

Sumaryczny wpływ opublikowanych dzisiaj danych o produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej jest neutralny dla kursu złotego i rentowności polskich obligacji. Jednocześnie nie zmieniaj? one naszej prognozy dynamiki PKB w III kw. br. (4,8% r/r wobec 5,1% w II kw.).

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!