Analizy i badania

Przemysł 4.0 potrzebuje liderów z nowymi kompetencjami

<p style="text-align: justify;"><strong>Czwarta Rewolucja Przemysłowa przestaje być tylko medialnym sloganem, a zarządy firm na całym świecie zaczynają dostrzegać, że zmiany w sposobie funkcjonowania biznesu są nieodwracalne. Przez ostatni rok ich ocena zasobów niezbędnych do przygotowania się do tego procesu także uległa urealnieniu. Jak wynika z drugiej edycji raportu firmy doradczej Deloitte „<a href="https://www2.deloitte.com/insights/us/en/deloitte-review/issue-22/industry-4-0-technology-manufacturing-revolution.html">Leadership in the Fourth Industrial Revolution: Faces of progress</a>”, w czasach gwałtownych zmian funkcjonowania biznesu niezbędne są specyficzne typy zarządzania oraz przywództwa. Ich wykorzystanie pozwoli pokonać wewnętrzny opór przed wprowadzaniem koniecznych przekształceń.</strong></p>

>

Tegoroczne badanie Deloitte przeprowadzone zostało wśród ponad 2000 zarz?dzaj?cych w 19 krajach. Wraz z nadejściem Czwartej Rewolucji Przemysłowej, która redefiniuje nasze życie i metody pracy, kadry kierownicze na całym świecie odczuwaj? presję zwi?zan? z przygotowaniem firm i pracowników na zmiany, które nie omin? ich organizacji. Często barier? w ich wprowadzeniu bywa wewnętrzny opór pracowników – bardzo mocno przywi?zanych do dotychczasowego modelu funkcjonowania biznesu. To sprawia, że wiele firm unika odważnych inwestycji technologicznych, które mogłyby stać się motorem innowacji i przełomowych przekształceń oraz pozwolić na utrzymanie konkurencyjnej pozycji na rynku.

Badanie Deloitte pokazało, że zarz?dzaj?cy, w porównaniu z zeszłorocznymi wynikami, dużo realistyczniej oceniaj? zaangażowanie w prace nad wykorzystaniem technologicznych szans na rozwój ich firm. Rok temu aż 86 proc. ankietowanych uważało, że ich organizacja robi wszystko co tylko możliwe, aby przygotować swoich pracowników i wykorzystać potencjał technologicznych zmian do rozwoju biznesu. Obecnie takie przekonanie ma mniej niż połowa badanych (47 proc.).

-  W ubiegłym roku, choć liderzy dopiero zapoznawali się z tym, czym jest Przemysł 4.0 i w jaki sposób za jego spraw? zmieni się oblicze biznesu i społeczeństwa. Większość z nich deklarowała, że jest gotowa na zmiany w tej sferze. Sytuacja jednak się zmieniła  – mówi  Punit Renjen, Dyrektor generalny Deloitte Global –  Działania kadr zarz?dzaj?cych pokazały znaczny rozdźwięk między wewnętrznym przekonaniem, a faktyczn? gotowości? do podejmowania wyzwań zwi?zanych ze zmianami  – dodaje.

Cztery kluczowe aspekty zmian

Respondenci podczas badania oceniali kluczowe elementy niezbędne do dobrego wykorzystania potencjału Czwartej Rewolucji Przemysłowej. Był to wpływ organizacji na otoczenie, odpowiednia strategia, wykorzystanie technologii oraz rozwijanie potencjału pracowników. Na tej podstawie eksperci Deloitte wyróżnili cztery typy przywództwa, które pomog? sprostać przemianom zachodz?cym w sposobie funkcjonowania biznesu.

Odpowiedzialność się opłaca

Wpływ społeczny to najważniejszy miernik sukcesu używany dziś przez liderów biznesu – na ten element wskazało 34 proc. ankietowanych, czyli dwa razy więcej niż na wyniki finansowe (17 proc.), czy satysfakcję pracowników oraz klientów (17 proc.). Ponadto, ponad połowa ankietowanych (53 proc.) zauważyła, że rozwijanie biznesu silnie opartego na wpływie społecznym zaowocowało nowymi źródłami przychodów przez ich firmy.

-  Liderów, którzy buduj? swój biznes na fundamencie odpowiedzialności nazwaliśmy w raporcie „liderami wpływu społecznego”. To oni udowodnili, że tworzenie produktów i usług świadomie i z trosk? o otoczenie, jest nie tylko społecznie odpowiedzialne, ale przynosi nowe źródła dochodów i przyczynia się do zwiększenia rentowności firmy. Aż 54 proc. „liderów wpływu społecznego” poświęca też większ? uwagę szkoleniom pracowników i przygotowaniu ich kompetencji do potrzeb transformacji cyfrowej. W pozostałych grupach liderów tylko 37 proc. ocenia ten aspekt jako istotny  – mówi  Irena Pichola, Partner, Lider zespołu ds. zrównoważonego rozwoju w Polsce i w Europie Środkowej, Deloitte.

Przyzwolenie na popełnianie błędów kluczem do wykorzystania innowacji

Jedna trzecia ankietowanych przez Deloitte menedżerów wymieniła brak wizji przywództwa jako główne wyzwanie, przed którym stoj? ich organizacje w procesie dostosowywania strategii biznesowych do potrzeb przyszłości. Firmy nie nad?żaj? z formułowaniem strategii zwi?zanych z wdrażaniem nowych technologii. Zarz?dzaj?cy nie kryj? obaw zwi?zanych z wielości? dostępnych rozwi?zań technologicznych i ograniczonymi możliwościami w zakresie nad?żania za zmianami.

Mniej niż jedna trzecia (29 proc.) przedstawicieli kadr kierowniczych uważa, że ich organizacja ma jasno określone procesy decyzyjne. Bariery strategiczne, na przykład struktury silosowe w ramach organizacji, mog? komplikować podejmowanie decyzji i spowalniać tempo innowacji. „Rzecznicy wykorzystania danych”, pokonuj? takie przeszkody poprzez konsekwentne stosowanie podejścia skoncentrowanego na danych, dzięki czemu z większ? śmiałości? podejmuj? wszelkie decyzje. Tacy liderzy charakteryzuj? się pewności? siebie – 62 proc. osób z tej grupy stanowczo twierdzi, że posiada przygotowanie do kierowania swoj? firm?, wykorzystuj?c potencjał jaki niesie ze sob? technologiczna rewolucja.

-  Ponad dwie trzecie badanych (69 proc.) zdaje sobie sprawę, że wprowadzanie innowacji wi?że się z ryzykiem niepowodzeń i wymaga uczenia się na swoich błędach. „Rzecznicy wykorzystania danych” uwzględniaj? to ryzyko w swoich strategiach i daj? na nie przestrzeń. To ważne, gdyż dziś tylko odważne decyzje oraz świadome testowanie nowych rozwi?zań mog? doprowadzić do odpowiedniego wykorzystania możliwości technologicznych w strategiach rozwoju firm praktycznie w każdej branży  – zauważa  Michał Pieprzny, Partner, Lider zespołu strategii Deloitte.

Strach przed technologi? hamuje rozwój organizacji

Z badania Deloitte wynika, że mimo wykładniczych zmian w zakresie wykorzystania technologii, wiele organizacji wci?ż działa zachowawczo i nie decyduje się na zmianę swojej polityki dotycz?cej inwestycji w innowacje. 67 proc. ankietowanych uznało, że takie inwestycje będ? mogły ochronić ich firmę przed utrat? pozycji na rynku, tylko jedna trzecia planuje sama dokonać przełomowych zmian na rynku. Jako przyczyny takiego zachowania autorzy raportu wskazuj? nadmiern? koncentrację na wynikach krótkoterminowych oraz zbyt szeroki wybór dostępnych rozwi?zań technologicznych czy brak ich zrozumienia. Liderzy określani mianem „Promotorów przełomowych zmian” s? świadomi, że inwestowanie w innowacje jest niezbędne dla rozwoju, a ich ambicj? jest, aby zmienić rynek na którym działa ich firma.

Pracownicy musz? poznać potencjał nowych technologii

Obawa przed nowymi technologiami i automatyzacj? powoduje, że zarz?dzaj?cy przedsiębiorstwami nie s? przekonani do inwestowania w rozwój swoich pracowników. Ponad połowa (55 proc.) ankietowanych zwróciła uwagę na znaczne niedopasowanie umiejętności zespołów do wymogów przyszłości. Jednak 25 proc. nadal woli zatrudniać nowych pracowników, niż szkolić i przekwalifikowywać obecnych.

–  Blisko 60 proc. badanych wskazało, że system edukacji w ich kraju niewystarczaj?co przygotowuje młodych ludzi do pracy w nowych modelach biznesowych, opieraj?cych się w coraz większym stopniu na wdrożeniach cyfrowych. Takie przekonanie powinno skłaniać firmy do wyposażenia pracowników w odpowiednie umiejętności. Przedstawiony w naszym raporcie ostatni typ liderów, czyli „Ambasadorzy talentów” rozumiej?, że ich rol? jest inwestowanie zarówno w rozwój nowych kompetencji pracowników, jak i w nowe technologie, co pozwoli wyprzedzić konkurencję  – mówi  Tomasz Konik, Partner, Lider obszaru Clients & Industries Deloitte.

Informacja o badaniu

Raport „Leadership in the Fourth Industrial Revolution: Faces of progress” zaprezentowano premierowo podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos. Badanie zrealizowane przez Deloitte opiera się na ankiecie przeprowadzonej w okresie czerwiec-sierpień 2018 r., w której udział wzięło 2 042 członków kadr kierowniczych z całego świata. Respondenci pochodzili z 19 krajów z obu Ameryk, Azji i Europy. Reprezentowali wszystkie główne sektory przemysłu. Wszyscy pracuj? w firmach generuj?cych przychody co najmniej na poziomie 1 mld dolarów.

Raport do pobrania dostępny jest tutaj.

Aby przedstawić lokaln? perspektywę Deloitte prowadzi krajowe badanie „Przemysł 4.0 w Polsce”. Osoby, które s? zainteresowane wzięciem w nim udziału i reprezentuj? wyższ? kadrę (menedżerów, dyrektorów/ prezesów) mog? wypełnić ankietę pod linkiem:  Badanie: Przemysł 4.0 w Polsce.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!