Analizy i badania

Przejściowe spowolnienie wzrostu polskiego PKB w 2016 r.

<p style="text-align: justify;">Prognozujemy, że tempo wzrostu polskiego PKB obniży się w 2016 r. do 3,3% wobec 3,6% w 2015, a w 2017 r. wzrośnie do 3,6% (por. MAKROmapa z 06.06.2016). Wzrost PKB w Polsce w 2016 r. będzie ograniczany przez znaczący spadek dynamiki inwestycji publicznych oraz efekty wysokiej bazy z 2015 r. dla eksportu i inwestycji przedsiębiorstw. W 2017 r. oczekujemy przyspieszenia wzrostu gospodarczego przede wszystkim ze względu na wzrost dynamiki inwestycji wynikający m.in. ze zwiększonej absorbcji środków unijnych.</p>

>

Oczekujemy, że w 2016 r. średnioroczna inflacja w Polsce ukształtuje się na poziomie -0,6% r/r wobec -0,9% w 2015 r., a deflacja utrzyma się do listopada br. W I kw. 2017 r. oczekujemy, że inflacja silnie zwiększy się do 1,6% r/r m.in. ze względu na oddziaływanie efektów niskiej bazy dla dynamiki cen paliw i nośników energii. W kolejnych kwartałach 2017 r. przewidujemy stabilizację wskaźnika inflacji na podobnym poziomie jak w I kw. Czynnikiem ryzyka dla naszej prognozy jest kształtowanie się cen ropy na światowych rynkach.

Oczekujemy stopniowego wyhamowania poprawy sytuacji na rynku pracy. W efekcie prognozujemy, że stopa bezrobocia ukształtuje się na poziomie 8,3% na koniec 2016 r. i 2017 r. Wzrost inflacji i trudności w znalezieniu wykwalifikowanych pracowników będ? oddziaływały w kierunku wzrostu presji płacowej, która będzie ograniczana m. in. przez napływ imigrantów z Ukrainy oraz migracje powrotne. W efekcie oczekujemy, że nominalne tempo wzrostu płac zwiększy się z 4,3% w br. do 5,1% w 2017 r.

Wypowiedzi większości członków RPP, w tym nowego prezesa NBP A. Glapińskiego, wskazuj? na nisk? skłonność Rady do łagodzenia polityki monetarnej w warunkach umiarkowanie szybkiego wzrostu gospodarczego. W efekcie prognozujemy, że stopy procentowe pozostan? na niezmienionym poziomie do lipca 2017 r. Uważamy, że względu na rosn?c? inflację i wysokie prawdopodobieństwo jej powrotu do celu w horyzoncie kilku kwartałów, Rada zdecyduje się na rozpoczęcie cyklu zacieśniania polityki pieniężnej w lipcu 2017 r. i podniesie stopy procentowe ł?cznie o 50 pb w 2017 r.

Prognozujemy, że w krótkim okresie kurs EURPLN będzie utrzymywał się na poziomie ok. 4,35-4,40. Od IV kw. 2016 r. oczekujemy umiarkowanego umocnienia polskiej waluty z zasięgiem 4,15 za euro na koniec 2017 r., co będzie zwi?zane z rosn?cymi oczekiwaniami na podwyżki stóp procentowych przez RPP. W krótkim okresie głównym czynnikiem ryzyka dla naszej prognozy jest wynik referendum w sprawie Brexit.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!