Analizy i badania

Przedsiębiorcy coraz częściej sięgają po faktoring

<p style="text-align: justify;">W pierwszym kwartale 2018 roku raportujące do Polskiego Związku Faktorów (PZF) firmy sfinansowały wierzytelności o łącznej wartości 53 mld zł. Oznacza to blisko 25 % wzrost obrotów liczony rok do roku. Ponadrynkową dynamikę na poziomie blisko 28% wypracował Eurofactor Polska SA. Najczęściej wybieraną przez przedsiębiorców formą finansowania jest faktoring pełny, który zdejmuje z przedsiębiorcy ryzyko niewypłacalności kontrahentów.</p>

>

Z najnowszej edycji badania „Portfel należności polskich przedsiębiorstw” realizowanego na zlecenie KRD oraz KPF wynika, że w okresie od stycznia do kwietnia 2018 r., przeciętny okres oczekiwania na zapłatę wydłużył się o ponad 3 tygodnie i obecnie wynosi 3 miesi?ce i 24 dni. To oznacza, że  w chwlili obecnej  okres oczekiwania na zapłatę jest już o miesi?c dłuższy od deklarowanego przez przedsiębiorców w październiku 2016, który wynosił 2 miesi?ce i 24 dni.

Faktoring bez recepty

Lekarstwem na rozwi?zanie problemu zatorów płatniczych jest faktoring. Faktoring oferuje bowiem możliwość zamiany należności na gotówkę – faktor nabywa od przedsiębiorcy faktury dotycz?ce wykonanych usług, udzielaj?c z tego tytułu potrzebnego finansowania, co oznacza natychmiastowy wpływ gotówki. Co więcej, faktor zajmuje się administrowaniem wierzytelnościami, prowadz?c tym samym bież?c? kontrolę należności od kontrahentów.

Prowadzone od 2015 roku przez EFL cykliczne badania „Barometru EFL” wskazuj? na rosn?c? rolę faktoringu jako źródła zewnętrznego finansowania, po które sięgaj? małe i średnie przedsiębiorstwa.  Faktoring, obok kredytu bankowego, powoli staje się jedn? z podstawowych form pozyskania środków finansowych w przedsiębiorstwach. Jest bowiem usług? przeznaczon? dla firm, które posiadaj? stał? grupę odbiorców, gdzie odbywa się sprzedaż towarów i usług z odroczon? płatności?. Firm, które oczekuj? szybkiego dostępu do kapitału obrotowego oraz chc? zdyscyplinować swoich odbiorców-    wyjaśnia  Stanisław Atanasow prezes zarz?du Eurofactor Polska SA.

  Z najnowszego badania  „Barometru EFL”https://secure.netpr.pl/#_ftn1[1]  wynika, że po faktoring najczęściej sięgaj? firmy średnie. W firmach zatrudniachacych od 50 do 249 pracowników po faktoring sięga 8,3 proc. firm. Ponad 88,3% inwestycji finansowanych jest ze środków własnych, kredytem posiłkuje się 69,2 proc. przedsiębiorców, leasingiem 65,8 proc. Małe firmy (10-49 pracowników) nadal finansuj? się głównie środkami własnymi. Korzystanie z tego instrumentu deklaruje blisko 88,9% badanych. Z kredytu i leasingu korzysta odpowiednio 48,2  % i 53,6 % przedsiębiorców, a po faktoring sięga blisko 8% z nich.  

https://secure.netpr.pl/#_ftnref1[1]  Barometr EFL  jest syntetycznym wskaźnikiem informuj?cym o skłonności firm z sektora MŚP do wzrostu (tj. rozwoju rozumianego, jako stawianie sobie przez przedsiębiorstwa celów zwi?zanych ze wzrostem sprzedaży i produkcji, ekspansj? na nowe rynki i maksymalizacj? zysków, co jest zwi?zane z inwestycjami w środki trwałe). Prognozowana na dany kwartał kondycja finansowa firm MŚP daje punkt odniesienia do wnioskowania o zakładanym kierunku zmian, które sprzyjaj? wzrostowi lub działaj? hamuj?co na rozwój firm. Badanie przygotowywane jest przez Ecorys na zlecenie Europejskiego Funduszu Leasingowego SA., a jego wyniki s? publikowane co kwartał. Jego uczestnicy to mikro, małe i średnie firmy terenu całej Polski. W badaniu wzięła udział reprezentatywna grupa 600 mikro, małych i średnich firm. Aktualna edycja badania odbyła się w dniach 19-27 kwietnia 2018 r.

***  

Europejski Fundusz Leasingowy SA  powstał w 1991 roku, jako jedna z pierwszych firm leasingowych w Polsce. Od 2001 roku EFL jest części? Grupy Crédit Agricole, co gwarantuje firmie finansow? stabilność i  bezpieczeństwo oraz pozwala korzystać z wiedzy i  doświadczeń instytucji finansowej o międzynarodowym zasięgu. EFL konsekwentnie poszerza zakres rozwi?zań dla biznesu. Spółka oferuje szeroki pakiet produktów: leasing, pożyczkę, wynajem długoterminowy, ubezpieczenia i faktoring. Od 1991 roku współpracuje z  najbardziej licz?cymi się producentami i dostawcami maszyn, urz?dzeń, pojazdów oraz innych środków trwałych. Firmę wyróżniono m.in. sześciokrotnie tytułem: Firmy Przyjaznej Klientowi i pięciokrotnie Finansowej Marki Roku. Już ponad 300 tysięcy klientów wybrało EFL na swojego partnera w biznesie. Więcej na:  www.efl.pl.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!