Analizy i badania

Prowadzenie działalności gospodarczej na terenie różnych Specjalnych Stref Ekonomicznych

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z ugruntowaną linią interpretacyjną przedsiębiorca posiadający kilka zezwoleń strefowych może prowadzić jedną ewidencję rachunkową w celu obliczenia dochodu z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy.</p>

>

Stanowisko to zostało potwierdzone m.in. w interpretacjach indywidulanych Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 13.12.2013 r. IPTPB3/423-367/13-3/MF oraz Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 10.10.2013 r. IBPBI/2/423-829/13/JD. Organy podatkowe wskazuj? ponadto, iż przedsiębiorca strefowy winien określić maksymalny dostępny poziom pomocy publicznej, wygenerowany przez wszystkie swoje wydatki kwalifikuj?ce się do objęcia pomoc? oraz porównać go z wielkości? pomocy już otrzymanej w jakiejkolwiek formie. W konsekwencji, przedsiębiorca może obj?ć zwolnieniem dochód z działalności prowadzonej na terenie strefy w zakresie wynikaj?cym z kilku zezwoleń.

Powyższe umożliwia wykorzystywanie limitu pomocy publicznej chronologicznie. Przedsiębiorca strefowy może w pierwszej kolejności rozliczyć limit pomocy wynikaj?cy z zezwolenia wydanego najwcześniej, a po jego wyczerpaniu lub wygaśnięciu limit z drugiego zezwolenia. Powyższa korzystna wykładnia nie jest jednak już tak jednolita w przypadku, gdy podatnik posiada zezwolenia strefowe na działalność w różnych strefach ekonomicznych. W interpretacji indywidualnej z 18.11.2011 r. , Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach potwierdził, iż pomimo że działalność zwolniona prowadzona będzie przez spółkę jednocześnie na terenie dwóch stref ekonomicznych (Mielecka Specjalna Strefa Ekonomiczna [MSSE] oraz Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna [KSSE]), na spółce ci?żył będzie obowi?zek odrębnego ewidencjonowania dochodu opodatkowanego (osi?ganego poza zezwoleniami) oraz dochodu zwolnionego (osi?ganego w ramach zezwoleń). Nie będzie natomiast konieczne wyodrębnianie dochodu osi?ganego w ramach poszczególnych zezwoleń. Spółce będzie przysługiwało prawo do zwolnienia z opodatkowania dochodu w kwocie wynikaj?cej z poł?czenia iloczynów dostępnej intensywności pomocy publicznej oraz wydatków kwalifikowanych dla poszczególnych zezwoleń, z uwzględnieniem dyskontowania. Obliczona zgodnie z powyższymi zasadami pula pomocy przysługuj?ca firmie będzie konsumowana przez dochód wolny od podatku, osi?gany w zakresie określonym w zezwoleniach.

Odmienne stanowisko zaj?ł jednak Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 19.12.2014 r. sygn. IBPBI/1/423-84/14/KB , wskazuj?c, iż zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej wydawane jest na wykonywanie ściśle określonej działalności na terenie wył?cznie jednej, konkretnej specjalnej strefy ekonomicznej. Dla każdej strefy odrębnie także ustalane s? limity dopuszczalnej pomocy, tj. maksymalna intensywność udzielanej pomocy. W przypadku zatem prowadzenia działalności gospodarczej na terenie różnych specjalnych stref ekonomicznych przedsiębiorca powinien oceniać dopuszczalny limit korzystania z pomocy publicznej odrębnie w odniesieniu do każdej strefy, z uwzględnieniem limitu maksymalnej intensywności pomocy publicznej obowi?zuj?cego w województwie, na terenie którego strefa ta się znajduje, tj. w odniesieniu do dochodów uzyskiwanych z działalności prowadzonej na terenie danej strefy.

Maj?c na uwadze powyższe rozbieżności interpretacyjne, jeśli prowadz? Państwo działalność w różnych specjalnych strefach ekonomicznych., zalecamy wyst?pienie do Ministra Finansów z wnioskiem o udzielenie indywidualnej interpretacji podatkowej. Nasi doradcy podatkowi chętnie pomog? przygotować taki wniosek. Ponadto w razie potrzeby w biurach Rödl & Partner: Gdańsk, Gliwice, Kraków, Poznań, Warszawa i Wrocław znajdziecie Państwo także fachowe doradztwo podatkowe oraz doradztwo prawne w obszarze Specjalnych Stref Ekonomicznych jak i w innych obszarach Państwa działalności.

Więcej informacji na temat Specjalnych Stref Ekonomicznych znajdziecie Państwo stronie internetowej Rödl & Partner („Warto wiedzieć” na www.roedl.com/pl   )

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!