COVID-19  •  Komitety  •  Grupa robocze  •  Izba

Propozycje firm zrzeszonych w CCIFP dotyczące wsparcia dla przedsiębiorców w obliczu epidemii

W obecnej, zupełnie wyjątkowej sytuacji, cała polsko-francuska wspólnota biznesowa przyłącza się do działań mających na celu zwalczanie rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19. Francusko-Polska Izba Gospodarcza w dniach 13 – 17 marca przeprowadziła ankietę wśród swoich członków – firm polskich i francuskich, zarówno MŚP, jak i dużych przedsiębiorstw, na temat wpływu koronawirusa na prowadzenie działalności gospodarczej. Wskazuje ona obszary, w których firmy napotykają obecnie największe trudności, ale również proponuje rozwiązania, które pomogą przedsiębiorcom w zachowaniu płynności finansowej. Mamy nadzieję, że poniższe wnioski pomogą opracować spójny i adekwatny program wsparcia dla biznesu i całej gospodarki. Wyrażamy pełną gotowość do włączenia się w prace nad programem i kontynuacji działań mających na celu walkę z epidemią.

Skutki pandemii COVID 19 odczuwalne są praktycznie przez wszystkie przedsiębiorstwa prowadzące działalność w Polsce. Spadek sprzedaży dotknął już ponad 80% firm, a 62% boryka się ze zwiększoną absencją pracowników. Jednocześnie biznes aktywnie włącza się w zwalczanie epidemii poprzez wprowadzanie nowych procedur bezpieczeństwa, często bardziej restrykcyjnych niż zalecenia GIS. Perspektywy nie napawają jednak optymizmem - 9 na 10 przedsiębiorców zakłada pogorszenie wyników finansowych na koniec roku.

Wyniki ankiety pokazują, że  aż 98% z nich odczuwa skutki epidemii koronawirusa w swojej codziennej pracy. Najbardziej dotknięta jest sprzedaż, która zmniejszyła się u ponad 80% badanych przedsiębiorstw. Większość firm nie jest w stanie określić skali spadków, jednak co czwarty ankietowany szacuje, że przekroczyła ona 15%.  Zwiększona absencja związana z wykorzystywaniem urlopów, czy zwolnień na opiekę nad dziećmi wpływa na pracę 62% badanych firm. Nieco lepiej wygląda sytuacja w obszarze logistyki i łańcucha dostaw. 34% przedsiębiorstw ma problemy z otrzymywaniem na czas zamówionych produktów od poddostawców, 18% zgłasza braki na stanach magazynowych, co piąta firma ma problemy w obszarze transportu krajowego, a u 8% występują utrudnienia w eksporcie.

Praktycznie wszyscy respondenci wprowadzili nowe procedury bezpieczeństwa mające na celu ochronę swoich pracowników i klientów. Wiele z tych regulacji wykracza poza zalecenia rządu i Głównego Inspektora Sanitarnego, co świadczy o odpowiedzialnym podejściu do prowadzenia biznesu.

Firmy na ten moment nie potrafią ocenić w jakim stopniu epidemia wpłynie na tegoroczne wyniki. Wszystko zależy od tego, czy wprowadzone zostaną nowe obostrzenia i jak długo trwać będzie stan zagrożenia epidemicznego na terenie Polski i pozostałych krajów, z którymi polska gospodarka jest blisko związana. Obniżenia prognoz spodziewa się jednak ponad 90% ankietowanych. 55% firm przewiduje opóźnienia w płatnościach od klientów, a co druga spodziewa się anulacji już dokonanych zamówień. 40% firm prognozuje, że będzie miało problem z realizacją dotychczasowych zleceń w terminie, a 20% zakłada zmniejszenie produkcji. Przedłużająca się epidemia będzie miała według respondentów również wpływ na rynek pracy. Już teraz ponad 45% przedsiębiorstw prognozuje wstrzymanie rekrutacji, a 30% zamrożenie podwyżek. Widać jednak dużą mobilizację firm jeśli chodzi o utrzymanie obecnych miejsc pracy. Kłopoty z wypłacaniem pensji, czy redukcję etatów przewiduje mniej niż 20% ankietowanych. Największym wyzwaniem jest jednak utrzymywanie relacji biznesowych i pozyskiwanie klientów. W dobie pracy zdalnej i ograniczeń związanych z przemieszczaniem, ponad 70% przewiduje znaczne trudności w kontaktach z klientami i partnerami, co przekłada się na wynik finansowy. Wśród odpowiedzi pojawiło się również kilka optymistycznych akcentów, zakładających mocne odbicie po ustabilizowaniu sytuacji i wzmożoną aktywność mającą na celu nadgonienie obecnych strat.

Spadek zamówień, kłopoty z logistyką, czy w przypadku niektórych branż całkowite wstrzymanie sprzedaży i jakiejkolwiek działalności biznesowej, to straty nie tylko dla poszczególnych przedsiębiorstw, ale również realna groźba recesji.

 

Dlatego też w imieniu firm postulujemy wprowadzenie ułatwień, aby wesprzeć przedsiębiorstwa w tym trudnym czasie:

 

 1. Wydłużenie terminów:
  • składania deklaracji podatkowych
  • realizacji obowiązków związanych z raportowaniem schematów podatkowych
  • zapłaty podatku, w tym odroczenie terminu na złożenie zeznania CIT-8 za 2019 r,
  • informacji IFT-2R za 2019 r.,
  • informacji MDR-3 składanych w terminie złożenia powyższych deklaracji podatkowych,
  • informacji ORD-U za 2019 r.,
  • deklaracji VAT-7 za luty i marzec 2019 r. - o 3 miesiące.
 2. Odroczenie terminu na sporządzenie sprawozdania finansowego za 2019 r. – o 3 miesiące.
 3. Zniesienie obowiązku wynikającego z zapisów art. 86j par. 4 Ordynacji podatkowej tj. konieczności podpisywania informacji MDR-3 przez wszystkich członków organu podatnika i wprowadzenie w to miejsce możliwości podpisywania informacji MDR-3 zgodnie ze sposobem reprezentacji właściwym dla danego podatnika.  

 Uzasadnienie:

Działania rządu mające na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 oraz związane z tym stosowane przez podatników działania prewencyjne (np. umożliwienie pracownikom pracy zdalnej) znacznie utrudnią wykonywanie czynności księgowych oraz współpracę z dostawcami (w tym usług doradczych). Wpłynie to negatywnie na terminowość i prawidłowość sporządzania deklaracji podatkowych oraz sprawozdania finansowego.

Dodatkowo należy wskazać na fakt, iż w skład zarządów wielu spółek w Polsce wchodzą obcokrajowcy, którzy ze względu na sytuację związaną z COVID19 i wprowadzone ograniczenia w swobodzie przemieszczania się nie będą mieli fizycznej możliwości realizacji obowiązków związanych np. z podpisywaniem deklaracji / informacji / sprawozdań, które powinny być podpisywane przez wszystkich członków organów zarządzających.

 W naszej ocenie odroczenie terminów składania deklaracji (informacji) podatkowych / sporządzenia sprawozdania finansowego będzie w tym trudnym okresie istotnym odciążeniem dla podatników i pozwoli na zapewnienie prawidłowości rozliczeń podatkowych.

 

 1. Odroczenie wejścia w życie przepisów nakładających nowe obowiązki podatkowe, w tym m. in. poniże przepisy do dnia 1 września 2020 r. 
  • przepisy o wejściu w życie nowego JPK_VAT z deklaracją (dla dużych przedsiębiorców od 1 kwietnia 2020 r.),
  • nowej matrycy stawek VAT (również od 1 kwietnia)
  • stosowanie art. 26 ust. 2e ustawy o CIT (tzw. nowe regulacje w zakresie podatku u źródła, aktualnie odroczone do dnia 1 lipca 2020 r. na mocy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2018 r. oraz z dnia 23 grudnia 2019 r.)

 

Uzasadnienie:

Wejście w życie nowych regulacji podatkowych wymaga od przedsiębiorców skoordynowanych działań różnych zespołów w ramach organizacji (zespołów księgowego, działu IT, działów doradztwa podatkowego), a także ścisłej współpracy z dostawcami zewnętrznymi (np. w przypadku przygotowań do raportowania nowego JPK_VAT niezbędna jest współpraca z zewnętrznym dostawcą oprogramowania nowego JPK_VAT).

Jak wskazano powyżej, działania związane z ograniczaniem rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 ograniczają, a czasem wręcz uniemożliwiają współpracę pomiędzy pracownikami i z doradcami / dostawcami zewnętrznymi. W konsekwencji, utrudnione są możliwości odpowiedniego przygotowania się do wdrożenia nowych regulacji podatkowych, co może skutkować istotnym wzrostem kosztów wdrożenia zmian (np. konieczność korzystania z tymczasowych rozwiązań) lub nieprawidłowościami w rozliczeniach podatkowych i dodatkowymi obciążeniami administracyjnymi w przyszłości (wynikającymi m. in. konieczność składania korekt deklaracji).

W naszej ocenie przesunięcie wejścia w życie przepisów o wejściu w życie nowego JPK_VAT do 1 lipca jest zbyt krótkie. Postulujemy odroczenie do 1 września 2020.

 1. Zniesienie obowiązku informowania o zapłacie na rachunki spoza białej listy do 1 lipca 2020

 

Uzasadnienie:

Konsekwencje niezgłoszenia takiej płatności w 3 dniowym terminie do US uniemożliwiają zaliczenie wydatku do kosztów – brak możliwości przywrócenia tego terminu.

Działania prewencyjne mające na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 jeszcze bardziej utrudnią dotrzymanie tego terminu, który już dziś jest wyzwaniem dla dużych przedsiębiorców składających kilkadziesiąt/kilkaset zgłoszeń dziennie. Dodatkowo utrudnieniem jest wąskiego grono osób, które mogą podpisywać takie zgłoszenia (pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji nie obejmują zgłoszenia ZAW-NR).

Formularz online dedykowany do takich zgłoszeń, który mógłby być pomocny w bieżącej sytuacji nie daje możliwości masowego zaczytywania danych, wymaga pracochłonnego każdorazowego wypełniania szczegółowych danych podmiotu płacącego i wystawiającego fakturę, zatem zgłaszanie większej ilości rachunków przy jego użyciu od momentu jego wprowadzenia jest niewykonalne.

 

 1. Rozszerzenie listy odbiorców żeli i płynów antybakteryjnych na inne placówki, np. domy opieki/zakłady opiekuńczo-leczniczych oraz kluczowe dla Polski gałęzie gospodarki.

 

Uzasadnienie:

Firmy te działają jako sieci domów opieki, głównie w oparciu o kontrakty z NFZ, ale również na kontraktach prywatnych, przebywa w nich wiele osób starszych, głównie w wieku średnio 80+ i ciężko chorych. Placówki te opiekują się zatem ogromną liczbą osób, które są w grupie ryzyka. Dodatkowo, personel domów - czyli pielęgniarki, opiekunowie i lekarze - to kluczowe osoby, wymagające szczególnej ochrony, niemogące przejść na pracę zdalną. Firmy we własnym zakresie zabezpieczają środki w miarę możliwości i dostępności środków ochronnych, jednak potrzeby w zakresie żelu dezynfekującego dla tak licznej grupy pacjentów i personelu są ogromne. Dlatego postulujemy by umożliwić firmom działającym w tym obszarze zakup żelów, np. firmy Orlen na warunkach tożsamych z tymi, które są stosowane dla szpitali - czyli w trybie priorytetowym.

Warto również rozważyć, czy dostępność do produktów ochronnych nie powinna również zostać rozszerzona o firmy, które odgrywają ważna role dla zabezpieczenia podstawowych produktów dla Polaków, jak np. sklepy spożywcze, które dokładają wszelkich starań, aby placówki te były bezpieczne zarówno dla pracowników, jak i klientów.

 

 1. Zapewnienie możliwości uznania za koszty uzyskania przychodów w zakresie CIT kosztów poniesionych w związku z działaniami podejmowanymi w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19.

 

Uzasadnienie:

W związku z zaleceniami rządu w zakresie rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID 19 oraz stosując własną politykę dbania o bezpieczeństwo pracowników i ograniczanie, podatnicy podejmują różne działania prewencyjne, w tym między innymi odwołanie zaplanowanych spotkań biznesowych, podróży służbowych, szkoleń, spotkań związanych z działaniami marketingowymi. Często spotkania te zaplanowane były z dużym wyprzedzeniem, a koszty z nimi związane zostały poniesione w okresie poprzedzającym wdrożenie działań prewencyjnych.

Koszty odwołanych spotkań / podróży, skierowane na zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom, mają w ocenie podatników na celu osiągnięcie przychodów lub w celu zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodów i powinna zostać zapewniona możliwość rozpoznania przedmiotowych wydatków związanych z działaniami prewencyjnymi jako kosztów uzyskania przychodów dla celów podatku CIT / PIT.

W naszej ocenie zapewnienie możliwości rozpoznania kategorii wyżej wskazanych wydatków jako kosztów uzyskania przychodów poprzez odpowiednie regulacje zapewni jasne wytyczne co do ujęcia tych wydatków dla celów podatkowych oraz wpłynie na ograniczenie obciążeń podatkowych, a w konsekwencji na poprawę sytuacji finansowej przedsiębiorców w tym trudnym okresie.

Dokument został skierowany w dniu 20.03.2020 do: Premiera RP, Ministra Rozwoju, Ministra Finansów.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!