Analizy i badania

Projekty budowlane nadal poza budżetem i harmonogramem

<p style="text-align: justify;"><strong>W 2014 roku ponad połowa właścicieli projektów budowlanych zetknęła się z co najmniej jednym problematycznym przedsięwzięciem pomimo przekonania, że stosują odpowiednie narzędzia planowania i kontroli prowadzonych projektów. Taki wniosek płynie z tegorocznego globalnego badania przeprowadzonego przez KPMG International wśród właścicieli projektów budowlanych pt. ”2015 Global Construction Project Owner’s Survey: Climbing the curve”.</strong></p>

>

Według właścicieli projektów budowlanych, którzy wzięli udział w badaniu KPMG, mniej niż 1/3 projektów jest realizowana na czas i w ramach budżetu.  

Przekroczenia kosztów i opóźnienia w projektach maj? miejsce nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. Jest to szczególnie widoczne w sektorze publicznym, gdzie jak wynika z naszych badań, tylko 50% projektów zostaje zakończona z marginesem 25% pierwotnego budżetu kosztów i tylko jeden na dziesięć projektów zostanie ukończony z marginesem 10% czasu w stosunku do pierwotnych terminów –mówiSteven Baxted, partner, szef zespołu doradztwa dla rynku budownictwa i nieruchomości w KPMG w Polsce.

Większy nacisk na planowanie i określanie priorytetów

Wskaźniki dotycz?ce niewłaściwie realizowanych projektów s? niepokoj?ce, jednak z badania KPMG wynika, że właściciele dużych projektów kapitałowych stosuj? bardziej zaawansowane narzędzia planowania i zatwierdzania. Większość respondentów (84%) deklaruje, że ich firmy wstępnie selekcjonuj? projekty za pomoc? narzędzi do analizy finansowej i analizy ryzyka, a 74% firm przed zatwierdzeniem projektu wymaga przedstawienia formalnej analizy realizacji projektu i strategii wykonania kontraktu.  

Badani właściciele projektów wyrazili także przekonanie, że stosuj? odpowiednie podejście do zarz?dzania ryzykiem, narzędzia kontrolne i zarz?dcze. Zdaniem 64% respondentów stosowane przez nich narzędzia kontroli zarz?dczej albo zostały zoptymalizowane, albo s? monitorowane, a niemal trzy czwarte respondentów jest usatysfakcjonowanych dokładności? i terminowości? raportów z realizacji poszczególnych etapów projektów. Ponad połowa respondentów wskazuje także, że jest „zadowolona” b?dź „raczej zadowolona” ze zwrotu z inwestycji dokonanych w narzędzia zarz?dzania projektami oraz w szkolenia.  

W ostatniej dekadzie właściciele projektów wprowadzili bardzo nowoczesne oprogramowanie w celu udoskonalenia kontroli projektów, osi?gaj?c pozytywne efekty. Równocześnie jednak z badania wynika, że tylko połowa firm dysponuje systemami informatycznymi do zarz?dzania projektami, które podnosz? jakość procesów decyzyjnych na każdym etapie cyklu życia projektu.  

Blisko 45% przebadanych firm z całego świata ma problemy ze znalezieniem odpowiednio wykwalifikowanej siły roboczej. Jest to, zgodne z naszymi ustaleniami dla firm budowlanych w Polsce. Z badania KPMG pt. „Budownictwo w Polsce. Edycja 2014” wynika, obok problemów ze znalezieniem wykwalifikowanych pracowników, głównymi czynnikami ograniczaj?cymi rozwój firm budowlanych w Polsce s?: konkurencja rynkowa i biurokracja – mówi Steven Baxted, partner, szef zespołu doradztwa dla rynku budownictwa i nieruchomości w KPMG w Polsce.  

W zwi?zku z brakami wykwalifikowanych pracowników, 69% respondentów twierdzi, że ich firmy zatrudniaj? pracowników zewnętrznych w liczbie przekraczaj?cej 5% liczby wszystkich osób pracuj?cych w danym projekcie lub programie.

Nacisk na większ? współpracę z wykonawcami

Badanie KPMG rzuca także światło na relacje między właścicielami a wykonawcami - 82% respondentów oczekuje, że w ci?gu najbliższych pięciu lat pojawi się aktywniejsza współpraca z wykonawcami. Wydaje się jednak, że nadal istnieje tzw. luka zaufania, ponieważ tylko około jednej trzeciej (32%) respondentów twierdzi, że ma „duże zaufanie” do swoich wykonawców. Aż 69% firm wskazuje nisk? jakość pracy wykonawców jako najważniejszy czynnik powoduj?cy nieefektywn? realizację projektów.  

Właściciele projektów powinni nadal inwestować w budowanie relacji z wykonawcami, aby zwiększać wzajemne zaufanie i mieć możliwość omawiania problemów i niedoci?gnięć. Poprawa współpracy, a także nieustanne inwestycje w narzędzia do zarz?dzania projektami i procesami, powinny przyczynić się do osi?gania znacz?cych sukcesów w realizowanych projektach – dodaje Steven Baxted, partner, szef zespołu doradztwa dla rynku budownictwa i nieruchomości w KPMG w Polsce.

Raport do pobrania:
Raport KPMG International Global construction survey 2015 Climbing the curve  

***

O RAPORCIE

Raport “2015 Global Construction Project Owner’s Survey: Climbing the curve”, został zrealizowany przez KPMG International pod koniec 2014 roku metod? wywiadów bezpośrednich ze 109 wyższych rang? liderów, wśród których znajduj? się prezesi swoich firm, realizuj?cych znacz?ce projekty budowlane na całym świecie. Respondenci pochodzili z obu Ameryk (38%), Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (26%) oraz krajów regionu Azji i basenu Pacyfiku (36%). Firmy respondentów osi?gaj? roczne przychody od 250 mln USD do ponad 5 mld USD, przy budżetach na nakłady kapitałowe wynosz?cych od 10 mln USD do ponad 5 mld USD. 26% respondentów reprezentowało instytucje publiczne – zwykle agendy rz?dowe. Główne branże reprezentowane w badaniu to m.in. energetyka i zasoby naturalne, technologie oraz ochrona zdrowia.  

Pełn? wersję raportu w wersji elektronicznej, można pobrać ze strony kpmg.pl.

O
  KPMG:

KPMG to międzynarodowa sieć firm świadcz?cych usługi z zakresu audytu, doradztwa podatkowego i doradztwa gospodarczego. KPMG zatrudnia ponad 162 000 pracowników w 155 krajach. Niezależne firmy członkowskie sieci KPMG s? stowarzyszone z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Każda z firm KPMG jest odrębnym podmiotem prawa. W Polsce KPMG działa od 1990 roku. Obecnie zatrudnia ponad 1 200 osób w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Katowicach i Łodzi.   Więcej na stronie www.kpmg.pl.

Do pobrania

Download Raport-KPMG-International-Global-construction-survey-2015-Climbing-the-curve.pdf  (PDF • 3 MB)

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!