Environnement & Energie

Projekt zmiany ustawy dot. OZE - list CCIFP do Ministra Klimatu

Francusko-Polska Izba Gospodarcza (CCIFP), działając w imieniu swoich firm członkowskich, przesłała do Ministra Klimatu prośbę o uwzględnienie naszego zaprezentowanego stanowiska w zakresie projektu ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw z dnia 29 lipca 2020 r.

Dziękujemy wszystkim firmom za przesyłanie uwag oraz za udział w procesie konsultacji. Dziękujemy również mec. Łukaszowi Petelskiemu, senior associate w praktyce Governments & Energy w Kancelarii Eversheds Sutherland Wierzbowski, za merytoryczne wsparcie przy przygotowywaniu stanowiska.

PEŁNA TREŚĆ LISTU DO POBRANIA (PDF) 

 

Francusko-Polska Izba Gospodarcza (CCIFP), działając w imieniu swoich firm członkowskich, zwraca się z prośbą o uwzględnienie poniżej zaprezentowanego stanowiska w zakresie projektu ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw z dnia 29 lipca 2020 r. (dalej: „Projekt”).

 

  • UWAGA NR 1


Zmiana definicji „małej instalacji”

Art. 2 lit a) Projektu

Izba pozytywnie ocenia dążenia Projektodawcy do wyłączenia spod obowiązku koncesyjnego instalacji OZE o mocy zainstalowanej nie mniejszej niż 500 kW i nie większej niż 1 MW. Obowiązek uzyskania koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej przez takie właśnie instalacje należy bowiem uznać na nadmierny, w szczególności biorąc pod uwagę fakt, że w myśl art. 32 ust. 1 pkt 1 lit b) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (dalej: „p.e.”) uzyskania koncesji nie wymaga wykonywanie działalności gospodarczej  w zakresie  energii elektrycznej w źródłach o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nieprzekraczającej 50 MW.

W ocenie Izby osiągnięcie powyższego celu (wyłączenia spod obowiązku koncesyjnego instalacji OZE o mocy zainstalowanej nie mniejszej niż 500 kW i nie większej niż 1 MW) powinno jednak nastąpić nie przez zmianę definicji „małej instalacji”, ale poprzez kompleksową zmianę systemową.

Izba popiera działania mające na celu upraszczanie procedur administracyjnych w sposób przyjazny dla przedsiębiorców, jednakże zwraca również uwagę na zachowanie równowagi między stopniem ograniczenia swobody wykonywania działalności gospodarczej, a celami publicznymi obejmującymi pewność obrotu, a w tym przypadku także bezpieczeństwo pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego i realizację celów polityki energetycznej w zakresie udziału energii z OZE.

 

  • UWAGA NR 2


Wprowadzenie definicji „mocy zainstalowanej elektrycznej instalacji odnawialnego źródła energii”

Art. 2 lit. b) Projektu

Izba zwraca uwagę, że zaproponowana w Projekcie definicja „mocy zainstalowanej instalacji odnawialnego źródła energii” jest niezgodna z definicją „mocy maksymalnej” zawartej w art. 2 pkt 16 Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci, które weszło w życie 27 kwietnia 2019 r.

W ocenie Izby definicja mocy zainstalowanej elektrycznej instalacji odnawialnego źródła energii powinna być zgodna z przytoczonym wyżej rozporządzeniem.

Zaproponowana w Projekcie definicja „mocy zainstalowanej instalacji odnawialnego źródła energii” jest nie do pogodzenia z definicją „instalacji odnawialnego źródła energii” (zawartej w art. 2 pkt 13 u.o.z.e.) oraz definicją „jednostki wytwórczej” (zawartej w art. 3 pkt 43 p.e.). Definicje te odnoszą się bowiem do zespołu urządzeń służących do wytwarzania energii elektrycznej, a nie do pojedynczego jej komponentu (modułu fotowoltaicznego czy generatora).

Zwracamy również uwagę na fakt, że zgodnie z zaproponowaną w Projekcie definicją mocy zainstalowanej elektrycznej instalacji OZE, mocą zainstalowaną elektryczną w przypadku elektrowni fotowoltaicznych będzie suma mocy modułów fotowoltaicznych określonej w warunkach STC (czyli mocy, której moduły fotowoltaiczne nie osiągają w warunkach faktycznej eksploatacji).

W związku z powyższym proponujemy następujące brzmienie przepisu:

moc zainstalowana elektryczna instalacji odnawialnego źródła energii - moc maksymalna (Pmax) w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (Dz. Urz. UE 2016 L112 z 27.4.2016), określona przez producenta w dokumentacji technicznej modułu wytwarzania energii, a w przypadku jej braku, przez jednostkę posiadającą akredytację Polskiego Centrum Akredytacji lub innej krajowej jednostki stowarzyszonej w ramach Europejskiej Współpracy w Dziedzinie Akredytacji, ustanowionej zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającym wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 339/93 (Dz. Urz. UE L 218 z 13 sierpnia 2008 r.)".

Niezależnie od powyższego rekomenduje się wprowadzenie odpowiednich przepisów zabiegających wystąpieniu sytuacji, w których moc zainstalowana elektryczna wynikającą z zastosowania zaproponowanej wyżej definicji mogłaby być wykorzystywana do modyfikacji praw i obowiązków podmiotów, które wygrały aukcję OZE.

 

  • UWAGA NR 3


Przepisy przejściowe związane ze zmianą definicji małej instalacji – wygaśnięcie koncesji

Art. 4 ust. 2 Projektu

Artykuł 4 ust. 2 Projektu stanowi, że koncesje na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii wygasają z dniem dokonania wpisu do rejestru wytwórców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie małych instalacji, o którym mowa w art. 7 ustawy o odnawialnych źródłach energii (dalej: „u.o.z.e.”).

Zaproponowany przepis nie adresuje sytuacji, w której koncesja na wytwarzanie energii elektrycznej obejmuje kilka źródeł wytwórczych, a tylko niektóre z nich stanowią instalacje OZE o mocy zainstalowanej nie mniejszej niż 500 kW i nie większej niż 1 MW.

Wnosimy o modyfikację tego przepisu poprzez doprecyzowanie, że koncesje wygasają jedynie w zakresie obejmującym źródła wytwórcze, które na skutek zmiany definicji małej instalacji zostaną wpisane z urzędu do rejestru wytwórców energii w małej instalacji.

 

  • UWAGA NR 4

Przepisy przejściowe związane ze zmianą definicji małej instalacji – wpis do rejestru

Art. 4 ust. 3 i 4 Projektu

Zgodnie z art. 4 ust. 3 i 4 Projektu, nieuzupełnienie danych objętych zakresem wpisu w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania skutkuje wydaniem przez Prezesa URE decyzji o wykreśleniu wytwórcy z rejestru.

W ocenie Izby, 30-dniowy termin na uzupełnienie danych objętych zakresem wpisu, biorąc pod uwagę skutek nieuzupełnienia tych danych w zaproponowanym terminie (wykreślenie wytwórcy z rejestru), jest za krótki.

Proponujemy przedłużenie tego terminu do 60 dni. Taki też termin został wskazany w art. 201 ust. 3 u.o.z.e regulującym wpis do rejestru małych instalacji wytwórców posiadających koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej w dniu wejścia w życie u.o.z.e.

 

  • UWAGA NR 5

Dostosowanie umów o przyłączenie do sieci

Art. 81 ust. 1 u.o.z.e.

Zgodnie z art. 81 ust. 1 0 u.o.z.e. umowy o przyłączenie do sieci instalacji odnawialnego źródła energii, na podstawie których termin określony w art. 7 ust. 2a pkt 1 ustawy - Prawo energetyczne upływa przed końcem odpowiedniego terminu określonego w art. 79 ust. 3 pkt 8, z uwzględnieniem przedłużenia terminu, o którym mowa w art. 70ba ust. 1 albo art. 79a ust. 1, wymagają dostosowania w terminie 30 dni od dnia poinformowania właściwego przedsiębiorstwa energetycznego przez wytwórcę o wygraniu aukcji.

Przepis powinien zostać zmodyfikowany w zakresie terminu, w którym umowa o przyłączenie do sieci ma zostać dostosowana do terminu określonego w art. 79 ust. 2 pkt 8 u.o.z.e. przedłużonego na podstawie w art. 70ba ust. 1 albo art. 79a ust. 1 u.o.z.e.

Przedłużenie terminu określonego w art. 79 ust. 2 pkt 8 u.o.z.e następuje bowiem już po wygraniu aukcji OZE.

 

  • UWAGA NR 6

Kara administracyjna za wytwarzanie energii elektrycznej w małej instalacji bez wpisu do rejestru

Art. 168 pkt 14 u.o.z.e.

Zgodnie z art. 7 u.o.z.e. działalność gospodarcza w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z OZE w małej instalacji wymaga wpisu do rejestru wytwórców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie małych instalacji, zwanego dalej "rejestrem wytwórców energii w małej instalacji". Artykuł 7 i nast. u.o.z.e. dotyczy jedynie wytwórców, którzy prowadzą działalność gospodarczą polegająca na wytwarzaniu energii elektrycznej w małej instalacji.

Wątpliwości nie budzi fakt, że wytwarzanie energii elektrycznej i zużywanie jej w całości na potrzeby własne nie stanowi działalności gospodarczej.

Artykuł 168 pkt 14 u.o.z.e. wskazuje natomiast, że karze pieniężnej podlega ten, kto wytwarza energię elektryczną lub ciepło z odnawialnych źródeł energii w małej instalacji bez wpisu do rejestru wytwórców energii w małej instalacji, o którym mowa w art. 7, lub niezgodnie z treścią tego wpisu.

Rekomendujemy modyfikację tego przepisu poprzez doprecyzowanie go i wskazanie, że karze administracyjnej podlega ten, kto prowadzi działalność w zakresie małych instalacji bez wpisu do rejestru wytwórców energii w małej instalacji, o którym mowa w art. 7, lub niezgodnie z treścią tego wpisu.

 

  • UWAGA NR 7

Wprowadzenie rozwiązań mających na celu usunięcie barier ograniczających rozwój tzw. Corporate Power Purchase Agreements (CPPAs)

W związku z pierwszymi zawartymi na rynku krajowym umowami typu Corporate Power Purchase Agreement (CPPA) zakładającymi wytwarzanie i sprzedaż określonemu odbiorcy energii elektrycznej bezpośrednio z instalacji OZE identyfikujemy obszary, w jakich zasadne byłoby dokonanie szczegółowej analizy obowiązujących przepisów pod kątem możliwego wsparcia tego kierunku rozwoju energetyki odnawialnej oraz zwiększenia zainteresowania nim ze strony inwestorów oraz odbiorców energii.

Istotnym elementem, którego zmiana miałaby w naszej ocenie istotny pozytywny wpływ w tym zakresie byłoby dostosowanie obowiązków obciążających obecnie strony umów CPPA, w zakresie pozyskiwania i umarzania świadectw pochodzenia oraz świadectw efektywności energetycznej. W tym zakresie, potencjalne zmiany mogłyby dotyczyć usunięcia lub redukcji tych obowiązków w odniesieniu do podmiotów, które wytwarzają i sprzedają odbiorcom końcowym energię elektryczną pochodzącą w 100% z OZE. Wydaje się, że prowadzone obecnie prace analityczne i strategiczne w zakresie polityki klimatycznej Polski, w świetle ambitnych celów stawianych na poziomie UE, powinny objąć również ten wątek.

 

  • UWAGA NR 8

Zmiana przepisów ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych

Wnosimy o uzupełnienie przedstawionego projektu ustawy, ewentualnie pilne przedstawienie odrębnej inicjatywy legislacyjnej, w zakresie rewizji aktualnej zasady 10H ograniczającej możliwość realizacji w Polsce nowych instalacji wiatrowych na lądzie. Brak zmian w tym zakresie będzie skutkował istotnym ograniczeniem potencjału inwestycji w tego typu nowe instalacje w najbliższych latach. Naturalnie będzie to negatywnie wpływało na możliwość osiągnięcia krajowych celów w zakresie miksu energetycznego oraz ograniczenia emisji CO2.

* * *

Niezależenie od powyższych uwag, Izba pozytywnie ocenia kierunek zmian w zakresie przedłużenia (do 30 czerwca 2045 r.)  możliwości korzystania z systemów wsparcia przewidzianych dla podmiotów wytwarzających energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii oraz wydłużenia okresu, w którym mogą być organizowane aukcje OZE. Izba przychyla się w szczególności do propozycji w zakresie przedłużenia wsparcia dla podmiotów zamierzających wytwarzać energię elektryczną na własne potrzeby (system opustów oraz  zmodyfikowany system rozliczeń oparty na zasadach art.41 u.o.z.e) oraz w ramach systemu taryf gwarantowanych FIP/FIT.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!