Podsumowanie wydarzeń  •  Komitety

Projekt ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (PPK) - konferencja uzgodnieniowa w Ministerstwie Finansów

>

Przedstawiciel CCIFP, Paulina Zawadzka-Filipczyk z Kancelarii RACZKOWSKI PARUCH, wzięła udział w dniu 16 kwietnia 2018 r w   konferencji uzgodnieniowej w Ministerstwie Finansów. Spotkanie dotyczyło projektu ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (PPK) z dnia 8 lutego 2018 roku, wprowadzaj?cej powszechny uzupełniaj?cy system oszczędzania na emeryturę zwi?zany z zakładem pracy. Spotkanie poprowadzili przedstawiciele projektodawcy: zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego Katarzyna Przewalska oraz Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys, przy udziale imponuj?cej liczby przedstawicieli instytucji rz?dowych, ministerstw, jak również stowarzyszeń, organizacji branżowych i zwi?zków zawodowych.

W sumie w ramach konsultacji publicznych zgłoszono aż 1081 uwag do projektu. Ramy czasowe konferencji pozwoliły na omówienie uwag ogólnych (uwagi o numerach od 1 do 80 w opublikowanym zestawieniu uwag), uwag do Oceny skutków regulacji (uwagi o numerach od 1052 do 1081) i zaledwie rozpoczęcie omawiania uwag szczegółowych.

Szczególnie żywo dyskutowana była kwestia dopuszczenia do zarz?dzania PPK innych podmiotów poza Towarzystwami Funduszy Inwestycyjnych (TFI). W odpowiedzi na postulaty zgłoszone w ramach konsultacji projektu, projektodawcy wstępnie zadeklarowali rozszerzenie kręgu podmiotów uprawnionych do zarz?dzania PPK o Powszechne Towarzystwa Emerytalne (PTE). Pod znakiem zapytania pozostaje jednocześnie udział w PPK zakładów ubezpieczeń – kwestia ta ma być rozstrzygnięta na dalszym etapie prac nad projektem. Raczej nie zostan? natomiast uwzględnione uwagi o umożliwienie zarz?dzania PPK bankom i spółdzielczym kasom oszczędnościowo-kredytowym, które zdaniem twórców projektu ukierunkowane s? na inne cele.

Spore poruszenie wywołała dyskusja na temat charakteru środków gromadzonych w PPK. Projektodawcy zadeklarowali przychylenie się do uwag zgłoszonych w toku konsultacji i wprowadzenie zapisów ustawowych, które jednoznacznie i definitywnie przes?dz?, że oszczędności te stanowi? własność prywatn? uczestników. Padły jednocześnie dość ogólne deklaracje dotycz?ce poszukiwania rozwi?zań zapewniaj?cych większe bezpieczeństwo inwestowania środków, doprecyzowania polityki inwestycyjnej oraz kwestii nadzoru nad PPK. Zapewniono też, że zapisy projektu zostan? skonsultowane z Generalnym Inspektorem Danych Osobowych w kontekście zbliżaj?cego się terminu bezpośredniego stosowania RODO. Co szczególnie istotne z punktu widzenia pracodawców, twórcy projektu zadeklarowali gotowość do uszczuplenia nakładanych na te podmioty obowi?zków informacyjnych i administracyjnych. Zaznaczyli jednak, że ich zdaniem koszty prowadzenia PPK dla pracodawców i komplikacje organizacyjno-administracyjne nie będ? duże. Zapowiedzieli też złagodzenie przepisów dotycz?cych odpowiedzialności karnej z tytułu naruszenia obowi?zków przewidzianych ustaw?, a także doprecyzowanie definicji „osoby zatrudnionej” tak, aby jednoznacznie wył?czyć z jej zakresu osoby samozatrudnione.

Jeżeli chodzi o obszary, w których raczej nie należy spodziewać się zmian, to s? to na pewno zasady przynależności do PPK. Projektodawcy powołali się w tym zakresie na doświadczenia brytyjskie, które dowodz?, że jeśli system ma być powszechny, to sukces zapewni jedynie automatyczny zapis do programu. Nie będzie też zmian, jeśli chodzi źródło finansowania dopłat do PPK. Autorzy projektu s? zdania, że Fundusz Pracy jest najwłaściwszym źródłem pochodzenia tych środków, bior?c pod uwagę zwi?zek zadaniowy, nisk? stopę bezrobocia, a także potencjaln? możliwość dofinansowania funduszu w razie braku środków. Nie ulegn? również zmianie rozwi?zania w zakresie kwestii podatkowych, które zdaniem projektodawców w obecnym kształcie s? korzystne dla uczestników PPK. Autorzy projektu zdecydowanie nie podzielili też zgłoszonych uwag o potrzebie skorelowania wieku wypłat środków z PPK z wiekiem emerytalnym.

Sporo wypowiedzi z sali dotyczyło relacji PPK do PPE. Kilkukrotnie podkreślano, że również po wejściu w życie ustawy o PPK powinna istnieć jednoznaczna możliwość swobodnego wyboru jednego z planów emerytalnych, gdyż z punktu widzenia wielu pracodawców PPE jest bardziej korzystne niż PPK. Twórcy projektu podkreślili, że PPK nie ma stanowić konkurencji dla PPE lecz obie te formy maj? współistnieć, również po wejściu w życie ustawy. Nie przewiduje się jednak dodania do projektu procedury likwidacji PPK – metod? na przejście z PPK na PPE ma być po wejściu w życie ustawy jedynie wypisanie się wszystkich uczestników z programu.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!