Analizy i badania

Projekt ustawy o cenach – ułatwienia dla przedsiębiorców

<p style="text-align: justify;">W Sejmie trwają prace nad rządowym projektem ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług, który ma zastąpić ustawę z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach. Nowe regulacje mają na celu przede wszystkim złagodzenie obowiązków informacyjnych przedsiębiorców.</p>

>

Działania legislacyjne w tym zakresie maj? wpisywać się w politykę deregulacyjn? rz?du, której założeniem jest eliminacja z obrotu prawnego zbędnych dla przedsiębiorców obci?żeń. Warto zauważyć, iż Projekt stanowi również element zmian w prawie konsumenckim w Polsce – prace nad tym aktem tocz? się równolegle z pracami nad projektem ustawy o prawach konsumenta.

Najważniejsze zmiany

• Zwolnienie z obowi?zku metkowania

W art. 4 Projektu (odpowiednik obecnie obowi?zuj?cego art. 12 Ustawy) nie powtórzono rozróżnienia między „oznaczeniem towaru cen?”, a „uwidocznieniem ceny”. Zrezygnowano tym samym z wymogu umieszczenia ceny na poszczególnych towarach albo opakowaniach jednostkowych. Zgodnie z uzasadnieniem Projektu, dotychczasowe regulacje z jednej strony powodowały większe zaangażowanie personelu, a w efekcie – wzrost cen produktów, z drugiej zaś przyczyniały się do wzrostu ryzyka pomyłek w oznaczeniu. W projektowanym stanie prawnym przedsiębiorcy prowadz?cy sprzedaż detaliczn? będ? zobowi?zani wył?cznie do uwidocznienia ceny w miejscu sprzedaży w taki sposób, by jednoznacznie odnosiła się ona do danego produktu, nie powodowało to pomyłek i zapewniało możliwość porównania z innym produktem.

• Rozbieżności w cenie na korzyść konsumenta

Projekt wprowadza nowy przepis, który przyznaje konsumentowi uprawnienie do ż?dania ceny korzystniejszej w przypadku rozbieżności lub w?tpliwości odnośnie ceny oferowanej. Istotnym jest, iż przepis nie statuuje obowi?zku przedsiębiorcy dokonania sprzedaży po cenie korzystniejszej, a jedynie stanowi podstawę prawn? ż?dania konsumenta.

• Rezygnacja z instytucji „kwoty nienależnie pobranej”

W proponowanym akcie prawnym nie uwzględniono instytucji „kwoty nienależnej” i obowi?zku jej zwrotu, w przypadku stosowania cen lub marż innych niż obowi?zuj?ce ceny lub marżę urzędowe. W zwi?zku z powyższym, z porz?dku prawnego zniknie sankcja administracyjna w postaci wpłaty 150% kwoty nienależnej w sytuacji, gdy przedsiębiorca nie zwróci kwoty nienależnie pobranej kupuj?cemu albo nie wpłaci jej do budżetu państwa.

• Nowy system kar za brak uwidaczniania ceny

Projekt przewiduje, nowe sankcje za nieprzestrzeganie przez przedsiębiorców obowi?zku uwidaczniania ceny. W świetle proponowanych przepisów takie działanie nie będzie już wykroczeniem – uchylony zostanie art. 137  ? 1 Kodeksu wykroczeń. Nowelizacja przewiduje w miejsce dotychczasowych grzywny do 1.500 zł lub nagany karę administracyjn? w wysokości do 20.000 zł nakładan? przez inspektorów Inspekcji Handlowej. W przypadku co najmniej trzykrotnego nie wykonania obowi?zku w ci?gu jednego roku, przedsiębiorcy grozić będzie kara do 40.000 zł. Zgodnie z art. 7 Projektu, powyższe kary pieniężne należy uiścić w terminie 7 dni od dnia, kiedy decyzja o jej nałożeniu stanie się ostateczna. Jednakże wykładnia literalna projektowanego przepisu prowadzi do wniosku, iż termin ten jest wył?cznie instrukcyjny, gdyż od nieuiszczonej w terminie kary nie pobiera się odsetek za zwłokę.

Błażej Grochowski

+48 22 54 23 116

blazej.grochowski@eversheds.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!