COVID-19  •  Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Projekt tzw. „tarczy antykryzysowej” zakłada zmiany w szeregu ustaw, w tym w przepisach regulujących pobyt cudzoziemców na terytorium Polski

Zmiany te są konieczne między innymi ze względu na ograniczenie pracy organów odpowiedzialnych za przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o zezwolenia na pobyt oraz ze względu na ograniczenia w ruchu granicznym.

Projekt zakłada między innymi zmianę w ustawie o cudzoziemcach w zakresie terminu na składanie wniosków o udzielenie zezwoleń pobytowych.

Jeżeli termin ten przypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, termin ten zostaje wydłużony do 30. dnia następującego po dniu odwołania odpowiednio stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii.

Zmiana ta dotyczy ubiegania się o wydanie:

·         zezwolenia na pobyt stały i czasowy (każdego rodzaju),

·         zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE.

·         Zgodnie z aktualnym brzmieniem przepisów ustawy o cudzoziemcach osoby ubiegające się o ww. zezwolenia muszą wystąpić z odpowiednim wnioskiem osobiście, najpóźniej w ostatnim dniu swojego legalnego pobytu w Polsce. Obowiązek osobistego załatwienia sprawy wynika m.in. z konieczności pobrania odcisków linii papilarnych cudzoziemca.

Cudzoziemiec, który nie stawi się osobiście, jest wzywany przez właściwego wojewodę do osobistego stawienia się w terminie co najmniej 7 dni. W razie niestawiennictwa wniosek pozostawia się bez rozpoznania.

Po dopełnieniu tego wymogu w dokumencie podróży cudzoziemca (najczęściej w paszporcie) umieszczany jest stempel potwierdzający złożenie ww. wniosku. Ponadto od chwili jego złożenia do dnia otrzymania decyzji w sprawie pobyt cudzoziemca w Polsce jest uznawany za legalny.

W związku z wprowadzeniem w kraju najpierw stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie stanu epidemii, urzędy wojewódzkie ograniczyły lub zawiesiły przyjmowanie interesantów, a placówki pocztowe znacznie ograniczyły zakres obsługi klientów. Dlatego terminowe dopełnienie formalności niezbędnych w celu złożenia wniosku byłoby obecnie co najmniej utrudnione.

Proponowane przepisy „tarczy antykryzysowej” zakładają, że pobyt cudzoziemca w Polsce będzie uznawany za legalny w czasie przedłużonego terminu na złożenie wniosku, pod warunkiem że taki cudzoziemiec spełni wskazane powyżej wymogi, tj. złoży odpowiedni wniosek w terminie 30 dni po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii. Będzie to oznaczało w praktyce automatyczne warunkowe przedłużenie legalności pobytu cudzoziemców przebywających w Polsce na podstawie rozmaitych zezwoleń pobytowych oraz na podstawie wiz, których ważność upłynie w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, a także cudzoziemców przebywających w Polsce w ruchu bezwizowym, który wyczerpie się w tym okresie.

Jednocześnie jeśli projektowana zmiana zostanie przyjęta, po odwołaniu trwającego stanu epidemii można będzie spodziewać się wzmożonego ruchu w urzędach, które dotychczas i tak były już znacząco przeciążone, i wysypu wniosków w sprawach migracyjnych. Z tego powodu warto jak najszybciej przygotować stosowną dokumentację i nie czekać do końca przedłużonego terminu.

Artykuł opublikowany pierwotnie na blogu hrlaw.pl

Autorzy

Magdalena Świtajska, Wardyński i Wspólnicy

Magdalena Zgłobica, Wardyński i Wspólnicy

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Aktualności Rödl & Partner

Kodeks karny skarbowy – wyższe grzywny Od 2021 r. podatnikom grożą wyższe kwoty grzywien za popełnienie przestępstwa lub wykroczenia skarbowego. Co...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!