COVID-19  •  Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Projekt tzw. „tarczy antykryzysowej” zakłada zmiany w szeregu ustaw, w tym w przepisach regulujących pobyt cudzoziemców na terytorium Polski

Zmiany te są konieczne między innymi ze względu na ograniczenie pracy organów odpowiedzialnych za przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o zezwolenia na pobyt oraz ze względu na ograniczenia w ruchu granicznym.

Projekt zakłada między innymi zmianę w ustawie o cudzoziemcach w zakresie terminu na składanie wniosków o udzielenie zezwoleń pobytowych.

Jeżeli termin ten przypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, termin ten zostaje wydłużony do 30. dnia następującego po dniu odwołania odpowiednio stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii.

Zmiana ta dotyczy ubiegania się o wydanie:

·         zezwolenia na pobyt stały i czasowy (każdego rodzaju),

·         zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE.

·         Zgodnie z aktualnym brzmieniem przepisów ustawy o cudzoziemcach osoby ubiegające się o ww. zezwolenia muszą wystąpić z odpowiednim wnioskiem osobiście, najpóźniej w ostatnim dniu swojego legalnego pobytu w Polsce. Obowiązek osobistego załatwienia sprawy wynika m.in. z konieczności pobrania odcisków linii papilarnych cudzoziemca.

Cudzoziemiec, który nie stawi się osobiście, jest wzywany przez właściwego wojewodę do osobistego stawienia się w terminie co najmniej 7 dni. W razie niestawiennictwa wniosek pozostawia się bez rozpoznania.

Po dopełnieniu tego wymogu w dokumencie podróży cudzoziemca (najczęściej w paszporcie) umieszczany jest stempel potwierdzający złożenie ww. wniosku. Ponadto od chwili jego złożenia do dnia otrzymania decyzji w sprawie pobyt cudzoziemca w Polsce jest uznawany za legalny.

W związku z wprowadzeniem w kraju najpierw stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie stanu epidemii, urzędy wojewódzkie ograniczyły lub zawiesiły przyjmowanie interesantów, a placówki pocztowe znacznie ograniczyły zakres obsługi klientów. Dlatego terminowe dopełnienie formalności niezbędnych w celu złożenia wniosku byłoby obecnie co najmniej utrudnione.

Proponowane przepisy „tarczy antykryzysowej” zakładają, że pobyt cudzoziemca w Polsce będzie uznawany za legalny w czasie przedłużonego terminu na złożenie wniosku, pod warunkiem że taki cudzoziemiec spełni wskazane powyżej wymogi, tj. złoży odpowiedni wniosek w terminie 30 dni po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii. Będzie to oznaczało w praktyce automatyczne warunkowe przedłużenie legalności pobytu cudzoziemców przebywających w Polsce na podstawie rozmaitych zezwoleń pobytowych oraz na podstawie wiz, których ważność upłynie w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, a także cudzoziemców przebywających w Polsce w ruchu bezwizowym, który wyczerpie się w tym okresie.

Jednocześnie jeśli projektowana zmiana zostanie przyjęta, po odwołaniu trwającego stanu epidemii można będzie spodziewać się wzmożonego ruchu w urzędach, które dotychczas i tak były już znacząco przeciążone, i wysypu wniosków w sprawach migracyjnych. Z tego powodu warto jak najszybciej przygotować stosowną dokumentację i nie czekać do końca przedłużonego terminu.

Artykuł opublikowany pierwotnie na blogu hrlaw.pl

Autorzy

Magdalena Świtajska, Wardyński i Wspólnicy

Magdalena Zgłobica, Wardyński i Wspólnicy

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!