Komitety  •  Grupa robocze

Projekt objaśnień podatkowych w temacie stosowania przepisów dotyczących podatku u źródła

19 czerwca 2019 roku do konsultacji publicznych został wysłany, od dawna oczekiwany projekt objaśnień podatkowych w temacie stosowania przepisów dotyczących podatku u źródła.

 

Z istotnych zagadnień wskazanych w projekcie należy przede wszystkim wspomnieć o:

  1. zaadresowaniu koncepcji „look through approach”, która co do zasady powinna umożliwiać zastosowanie ochrony wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej pomiędzy Polską a krajem, w którym siedzibę ma podmiot inny niż otrzymujący płatność będący jej rzeczywistym właścicielem (projekt objaśnień nie adresuje jednak w jaki sposób technicznie miałaby ta koncepcja być stosowana).
  2. próbie określenia kryteriów oceny statusu „rzeczywistego właściciela płatności” w tym w odniesieniu do spółek holdingowych i centrum usług wspólnych oraz próbie zaadresowania kryteriów oceny tzw. rzeczywistej działalności gospodarczej jako elementu definicji „rzeczywistego właściciela płatności”
  3. wskazaniu standardów należytej staranności w tym dla podmiotów powiązanych i niepowiązanych, w szczególności w projekcie objaśnień pojawiły się progi kwotowe, dla których obowiązują różne standardy w odniesieniu do transakcji z podmiotami niepowiązanymi.

 

Izba Francuska, w imieniu swoich członków, ale również tych zrzeszonych w amerykańskiej, belgijskiej, brytyjskiej, francuskiej, niemieckiej, irlandzkiej, włoskiej, portugalskiej, skandynawskiej, hiszpańskiej i szwajcarskiej, bierze czynny udział w konsultacjach społecznych dotyczących treści objaśnień czego owocem były złożone dnia 29 czerwca 2019 roku (tj. w ramach wyznaczonego krótkiego terminu) szczegółowe uwagi do projektu objaśnień.

 

Uzupełniająco sygnalizujemy, że 28 czerwca Ministerstwo Finansów podjęło decyzję o ogłoszeniu kolejnego już rozporządzenia zmieniającego w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Prolongata ww. przepisu została ustawiona do  dnia 31 grudnia 2019 roku. Co istotne analogicznie rozwiązanie nie zostało wprowadzone na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych.

 

Warto podkreślić, że wskazane rozporządzenie odracza wyłącznie stosowanie art. 26 ust 2e ustawy o CIT (dotyczący obligatoryjnego poboru podatku u źródła w przypadku wypłat powyżej 2 mln PLN – i co za tym idzie obowiązku składania przez zarząd oświadczeń celem niepobrania podatku). Bez zmian pozostają więc pozostałe obowiązki wynikające z nowelizacji ustawy o CIT a obowiązujące od 1 stycznia 2019 r. w szczególności odnoszące się do stosowania należytej staranności jak również nowej definicji rzeczywistego właściciela.

Przydatne linki

Stanowisko IGCC w sprawie zmiany prawa zamówień publicznych
Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!