Analizy i badania

Projekcja PKB zrewidowana w dół, ścieżka inflacji bez dużych zmian

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z naszymi oczekiwaniami przewidywana w listopadowej projekcji ścieżka inflacji w latach 2016-2018 nie uległa znaczącym zmianom wobec scenariusza przedstawionego w projekcji lipcowej.</p>

>

Zgodnie z listopadow? projekcj? – przygotowan? przy założeniu niezmienionych stóp procentowych NBP – inflacja znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale -0,7 – -0,6% w 2016 r. (wobec -0,9 – -0,3% w projekcji lipcowej), 0,5-2,0% w 2017 r. (wobec 0,3-2,2%) oraz 0,3-2,6% w 2018 r. (tyle samo co w lipcowej projekcji). Oznacza to, że zgodnie z projekcj? w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej inflacja utrzyma się na poziomie znacz?co niższym od celu inflacyjnego RPP (2,5%) i nie osi?gnie tego celu przed 2019 r. Jednocześnie prognozowana dynamika PKB w br. została nieznacznie obniżona, a w latach 2017-2018 lekko zrewidowana w górę. Zgodnie z listopadow? projekcj? jego tempo znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale 2,5-3,4% w 2016 r. (wobec 2,6-3,8% w projekcji lipcowej), 2,6-4,5% w 2017 r. (wobec 2,4-4,5%) i 2,2-4,4% w 2018 r. (wobec 2,1-4,3%).

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!