Aktualności firm stowarzyszonych  •  Członkowie

Projekcja NBP: w 2025 r. dynamika PKB i inflacja znacząco wzrosną

Zgodnie z lipcową projekcją NBP – przygotowaną przy założeniu niezmienionych stóp procentowych NBP oraz uwzględniającą dane dostępne do 14 czerwca 2024 r. – inflacja znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale 3,1 – 4,3% w 2024 r. (2,8 – 4,3% w projekcji z marca 2024 r.) oraz 3,9 – 6,6% w 2025 r. (2,2 – 5,0%) i 1,3 – 4,1% (1,5 – 4,3%) w 2026 r. Oczekiwana w projekcji inflacja w 2024 r. została zatem zrewidowana nieznacznie w górę względem ścieżki przedstawionej w marcu. Naszym zdaniem taka zmiana była spowodowana głównie uwzględnieniem przez NBP ograniczenia działań osłonowych w zakresie cen energii od lipca br. do końca horyzontu projekcji. Spodziewany w projekcji silny wzrost inflacji w 2025 r. jest – w świetle efektów wysokiej bazy dla cen energii – zaskakujący i wymaga pogłębionej analizy po opublikowaniu przez NBP szczegółowych wyników projekcji. Z kolei oczekiwane w projekcji tempo wzrostu PKB znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale 2,3 – 3,7% w 2024 r. (wobec 2,7 – 4,3% w projekcji z marca 2024 r.), 2,8 – 4,8% w 2025 r. (wobec 3,2 – 5,3%) oraz 1,9 – 4,3% w 2026 r. (2,0 – 4,5% ). Przewidywana w projekcji ścieżka wzrostu PKB w latach 2024-2025 została zatem obniżona w porównaniu z projekcją marcową, do czego naszym zdaniem przyczynił się głównie niższy punkt startowy (wzrost gospodarczy w II kw. ukształtował się najprawdopodobniej znacząco poniżej oczekiwanego w marcowej projekcji). Tym samym lipcowa projekcja NBP kreśli scenariusz znaczącego zwiększenia dynamiki cen w najbliższych kwartałach oraz utrzymywania się inflacji wyraźnie powyżej celu do 2025 r. Takiemu profilowi oczekiwanej inflacji będzie, zgodnie z projekcją, towarzyszyć przyspieszenie wzrostu gospodarczego w latach 2024-2025, a następnie wyraźne obniżenie dynamiki PKB w 2026 r.

 


Credit Agricole Bank Polska S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Frederic LUSTIG Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: flustig((@))credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!