Aktualności firm stowarzyszonych  •  Członkowie

Projekcja NBP nadal argumentem za zaostrzeniem polityki pieniężnej

 

Zgodnie z lipcową projekcją NBP – przygotowaną przy założeniu niezmienionych stóp procentowych NBP oraz uwzględniającą dane dostępne do 22 czerwca 2023 r. – inflacja znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale 11,1 – 12,7% w 2023 r. (10,2 – 13,5% w projekcji marcowej), 3,7 – 6,8% w 2024 r. (3,9 – 7,5%) oraz 2,1 – 5,1% w 2025 r. (2,0 – 5,0%). Krótkookresowa ścieżka inflacji oczekiwanej w projekcji została zatem zrewidowana nieznacznie w dół względem prognozy przedstawionej w marcu. Ponadto, wyniki projekcji wskazują, że inflacja w latach 2024-2025 ukształtuje się znacząco powyżej celu inflacyjnego RPP (2,5%), co naszym zdaniem stanowi argument na rzecz zaostrzenia polityki pieniężnej. Brak reakcji RPP na przewidywane w projekcji przestrzelenie celu inflacyjnego stanowi wsparcie dla naszej oceny, zgodnie z którą średniookresowe perspektywy inflacji mają dla Rady nadal znaczenie drugorzędne i głównym celem polityki pieniężnej jest niedopuszczenie do nadmiernego spowolnienia wzrostu gospodarczego w najbliższych kwartałach. Oczekiwane w projekcji tempo wzrostu PKB znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale -0,2 – 1,3% w 2023 r. (-0,1 – 1,8% w projekcji marcowej), 1,4 – 3,3% w 2024 r. (1,1 – 3,1%) oraz 2,1 – 4,4% w 2025 r. (2,0 – 4,3%). Projekcja kreśli zatem scenariusz nieznacznie niższego niż oczekiwano w marcowej projekcji i zbliżonego do 0,5% wzrostu gospodarczego w 2023 r., a także jego stopniowego przyspieszenia w kolejnych latach.

 


Credit Agricole Bank Polska S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Frederic LUSTIG Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: flustig(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!