Analizy i badania

Prognozy wskaźników makroekonomicznych na lata 2014-2015

<p>Biorąc pod uwagę napływające w ostatnim czasie dane dotyczące realnej sfery gospodarki, jak i tendencje sygnalizowane w badaniach koniunktury zrewidowaliśmy naszą prognozę tempa wzrostu PKB na 2014 r. i 2015 r.</p>

>

Oczekujemy, że w 2014 r. średniorocznie wyniesie ono 3,5% r/r (brak zmian w stosunku do poprzedniej prognozy), a w 2015 r. będzie równe 3,8% (poprzednio 4,0%). Uważamy, że roczne tempo wzrostu PKB zmniejszyło się w II kw. br. do 3,1% z 3,4% w I kw. Było to przede wszystkim efektem ust?pienia korzystnego wpływu warunków meteorologicznych oraz zmniejszonego popytu zagranicznego wynikaj?cego z pogorszenia koniunktury w Niemczech. W kolejnych kwartałach polska gospodarka będzie stopniowo przyspieszała, za spraw? ożywienia popytu krajowego (szybszy wzrost inwestycji i konsumpcji), kompensuj?cego malej?cy wkład eksportu netto (szybszy przyrost importu niż eksportu).

Ponadto zrewidowaliśmy w dół oczekiwan? przez nas ścieżkę wzrostu cen. Oczekujemy, że w 2014 r. średniorocznie inflacja ukształtuje się na poziomie 0,1% r/r. Uważamy, że w czerwcu wskaźnik inflacji CPI był równy zero. Co więcej, w lipcu za spraw? ust?pienia efektów wysokiej bazy sprzed roku (zmiana metodologii obliczania cen ziemniaków oraz wzrost opłat za wywóz nieczystości w zwi?zku z wprowadzeniem tzw. „ustawy śmieciowej”) zostanie odnotowana deflacja.

Oczekujemy, że ujemne tempo wzrostu cen (przeciętnie -0,4% r/r) zostanie zarejestrowane przez cztery miesi?ce do października, wspierane przez utrzymuj?c? się nisk? presję popytow? oraz brak presji kosztowej ze względu na stabilne ceny energii. Dodatkowo do spadku cen przyczyni? się tegoroczne dobre zbiory owoców i warzyw. Od końca br. inflacja zacznie się zwiększać w wyniku wzrostu jej wszystkich składowych i w 2015 r. wyniesie średnio 1,2%.
Oczekujemy, że w kolejnych kwartałach zatrudnienie w gospodarce narodowej będzie stopniowo wzrastać, a większość nowych miejsc pracy powstanie w sektorze usług. Będzie to efekt kontynuacji tendencji wzrostu zatrudnienia w tym sektorze, który jest już obserwowany od III kw. 2013 r. Prognozujemy, że w przetwórstwie, odnotowany w ostatnich kwartałach silny wzrost stopnia wykorzystania mocy wytwórczych (w II kw. br. był on najwyższy od IV kw. 2008 r.), wymusi zwiększenie inwestycji i zatrudnienia. Dodatkowym czynnikiem wspieraj?cym wzrost zatrudnienia będzie oczekiwane przez nas ożywienie w budownictwie w II poł. br. Ze względu na oddziaływanie relatywnie silnych efektów mnożnikowych wywoła ono wzrost aktywności nie tylko w budownictwie, ale również w przemyśle i usługach. Tym samym oczekujemy, zwiększenia zatrudnienia wg BAEL poza rolnictwem o 1,3% w br. i 2,1% w 2015 r. Wraz ze wzrostem popytu na pracę odnotowany zostanie spadek stopy bezrobocia rejestrowanego, która naszym zdaniem obniży się do 11,8% w br. i 11,4% w 2015 r. Pomimo stopniowej poprawy na rynku pracy, presja na wzrost płac w warunkach niskiej inflacji pozostanie ograniczona. Oczekujemy, że tempo wzrostu płac w latach 2014-2015 utrzyma się blisko 4%.

Perspektywa łagodzenia polityki pieniężnej przez RPP będzie czynnikiem oddziałuj?cym w kierunku osłabienia złotego w krótkim okresie. Jednocześnie szacujemy, że obliczona dla czterech kwartałów relacja salda obrotów bież?cych bilansu płatniczego do PKB zwiększyła się z -1,3% w ub. r. do -0,5% w br. Zmniejszenie się relacji deficytu w obrotach bież?cych do PKB będzie oddziaływać w kierunku umocnienia złotego. Przeciwstawny wpływ powyższych czynników na kurs złotego będzie się wzajemnie równoważył. W zwi?zku z tym oczekujemy, że kurs EURPLN ustabilizuje się do końca roku na poziomie 4,15. W 2015 r. oczekujemy jego stopniowej aprecjacji z zasięgiem 3,90 za euro na koniec roku.

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail: jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail: djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!