Analizy i badania

Prognozy wskaźników makroekonomicznych na lata 2014-2015

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Biorąc pod uwagę napływające w ostatnim czasie dane dotyczące realnej sfery gospodarki, jak i tendencje sygnalizowane w badaniach koniunktury zrewidowaliśmy w górę naszą prognozę tempa wzrostu PKB na 2014 r. i 2015 r. (por. tabela na str. 5). Oczekujemy, że średniorocznie wyniesie ono 3,5% r/r w 2014 r. (3,3% przed rewizją), a w 2015 r. będzie równe 4,0% (poprzednio 3,8%).</span></p>

>

Głównym źródłem silniejszego wzrostu polskiej gospodarki w latach 2014-2015 będzie wyższa dynamika popytu krajowego, wynikaj?ca z ożywienia zarówno konsumpcji, jak i inwestycji. W kierunku przyśpieszenia konsumpcji będ? oddziaływały utrzymuj?ca się relatywnie niska inflacja, wysoka dostępność kredytów konsumpcyjnych oraz poprawa sytuacji na rynku pracy (oczekujemy, że stopa bezrobocia będzie spadała szybciej niż wcześniej zakładaliśmy). Wzrost inwestycji ogółem będzie wspierany przede wszystkim przez przyśpieszenie inwestycji przedsiębiorstw. Odnotowane ożywienie inwestycji w dużych i średnich firmach będzie korzystnie przekładało się na mniejsze przedsiębiorstwa. Wsparciem dla takiego scenariusza jest odnotowane w IV kw. ub. r. silne przyśpieszenie nominalnych inwestycji w przedsiębiorstwach zatrudniaj?cych powyżej 50 osób (do 11,8% r/r z 3,8% w III kw.). Dodatkowym czynnikiem dynamizuj?cym inwestycje sektora MSP w latach 2014-2015 będzie gwarancja de minimis. Naszym zdaniem, dynamika inwestycji publicznych pozostanie ujemna w I kw. br., lekkiego ich ożywienia oczekujemy w II poł. r.  

Uważamy, że w 2014 r. wkład eksportu netto do PKB będzie istotnie mniejszy niż w ub. r., co będzie wynikiem stabilizacji dynamiki eksportu na wysokim poziomie oraz stopniowo przyśpieszaj?cego importu. Polski eksport zyska przede wszystkim dzięki poprawiaj?cej się sytuacji makroekonomicznej w strefie euro. W wyniku odbudowuj?cego się popytu krajowego będziemy mieć do czynienia również ze wzrostem dynamiki importu, aczkolwiek do końca br. będzie się ona utrzymywać poniżej tempa wzrostu eksportu. W 2015 r. wraz z jego dalszym przyśpieszeniem, wkład eksportu netto do PKB stanie się ujemny.  

W naszej prognozie istotny czynnik ryzyka dla przyśpieszenia eksportu (i tym samym wzrostu gospodarczego) stanowi? napięcia polityczne na Ukrainie. Bior?c jednak pod uwagę niewielk? wartość polskiego eksportu na Ukrainę w stosunku do PKB (1,1% w 2013 r.), nie będ? one w stanie zepchn?ć polskiej gospodarki ze ścieżki ożywienia. Ponadto, w przypadku większości towarów eksportowanych na Ukrainę (m.in. towary przemysłowe) w procesie ich produkcji wykorzystuje się komponenty importowane zza granicy. Dlatego w przypadku spadku popytu ze strony Ukrainy, zostanie zmniejszony nie tylko eksport, ale również import Polski. Tym samym spadek wkładu eksportu netto do PKB zostanie ograniczony. W naszym scenariuszu bazowym zakładamy również, że UE nie wprowadzi szeroko zakrojonych sankcji w stosunku do Rosji, a tym samym Rosja nie odpowie podobnymi restrykcjami. Tym samym uważamy, ze zakaz eksportu towarów z Polski do Rosji ograniczy się jedynie do embarga na wieprzowinę. W przypadku realizacji naszych założeń oczekujemy, że negatywny wpływ kryzysu na Ukrainie i embarga rosyjskiego mog? ł?cznie ograniczyć wzrost gospodarczy Polski w br. o ok. 0,2 pkt. proc. PKB.

Ponadto zrewidowaliśmy w dół oczekiwan? przez nas ścieżkę stóp procentowych NBP. Po pierwsze, wypowiedzi części członków RPP wskazuj? na wysokie prawdopodobieństwo wydłużenia forward guidance, co będzie tożsame z utrzymaniem stóp procentowych na niezmienionym poziomie przynajmniej do końca br. Po drugie, nasza prognoza kwartalna sygnalizuje, że roczne tempo wzrostu cen nie osi?gnie celu inflacyjnego NBP (2,5%) do końca 2015 r. Co więcej, oczekujemy, że inflacja w całym 2014 r. utrzyma się poniżej dolnej granicy odchyleń od celu inflacyjnego (1,5%). Po trzecie, utrzymuj?ca się niska dynamika cen w strefie euro i możliwość dalszego łagodzenia polityki pieniężnej przez EBC będ? oddziaływały w kierunku umocnienia złotego i tym samym zmniejszenia presji inflacyjnej w Polsce. Powyższe czynniki sygnalizuj?, iż RPP nie zdecyduje się na zacieśnienie polityki pieniężnej do końca br. Oczekujemy zatem pierwszej podwyżki stóp procentowych (o 25 pb.) w marcu 2015 r. Jednocześnie podtrzymujemy nasz? prognozę, zgodnie z któr? kurs EURPLN wyniesie 4,05 na koniec 2014 r. i 3,85 na koniec 2015 r.  

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail: jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail: djulliard(@)credit-agricole.pl

  

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!