Aktualności firm stowarzyszonych  •  Członkowie

Prognozy na lata 2024-2025

Poniżej przedstawiamy nasz scenariusz makroekonomiczny uwzględniający napływające w ostatnim czasie dane dotyczące realnej sfery gospodarki oraz tendencje sygnalizowane w badaniach koniunktury (por. tabela na str. 9). Nasza prognoza średniorocznego tempa wzrostu gospodarczego w 2024 r. nie uległa i wynosi 2,8% r/r. Oczekiwane przez nas tendencje w zakresie kształtowania się składowych PKB w br. również w dużej mierze pozostały niezmienione względem poprzedniej rundy prognostycznej. Uważamy, że skala ożywienia w 2024 r. pozostanie umiarkowana, zgodnie z naszymi wcześniejszymi założeniami. Dynamika PKB ukształtowała się w I kw. br. powyżej naszej prognozy, co poprzez podniesienie punktu startowego ma pozytywny wpływ na średnioroczne tempo wzrostu gospodarczego, jednak struktura wzrostu gospodarczego była mniej korzystna od naszych oczekiwań (por. MAKROpuls z 3.06.2024). Największym negatywnym zaskoczeniem w danych za I kw. był spadek inwestycji ogółem. Negatywna niespodzianka była najprawdopodobniej powiązana z silniejszym, od naszych wcześniejszych oczekiwań, osłabieniem aktywności inwestycyjnej przedsiębiorstw. Zgodnie z danymi GUS nakłady brutto na środki trwałe w przedsiębiorstwach zatrudniających co najmniej 50 pracowników obniżyły się o 2,2% r/r w I kw. wobec wzrostu o 7,9% w IV kw., co było ich najniższą dynamiką od IV kw. 2020 r. Oczekujemy, że w kolejnych kwartałach zaobserwujemy wzrost dynamiki inwestycji przedsiębiorstw, co będzie spójne z wyraźną poprawą optymizmu inwestycyjnego przedsiębiorstw odnotowaną w kwietniowej edycji badania koniunktury NBP („Szybki Monitoring”). Niemniej jednak uważamy, że będą one kształtowały się poniżej naszych wcześniejszych oczekiwań. W połączeniu z prognozowaną przez nas wyraźnie ujemną dynamiką publicznych nakładów brutto na środki trwałe (obniżona absorbcja środków unijnych pomiędzy dwiema siedmioletnimi perspektywami finansowymi) oczekujemy, że dynamika inwestycji ogółem ukształtuje się w br. na ujemnym poziomie (-0,3% r/r wobec 13,1% w 2023 r.) i będzie ważnym czynnikiem hamującym wzrost gospodarczy.

 

ZOBACZ RAPORT

 


Credit Agricole Bank Polska S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Frederic LUSTIG Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: flustig((@))credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!