Prognozy na lata 2019 – 2020

Biorąc pod uwagę napływające w ostatnim czasie dane dotyczące realnej sfery gospodarki, jak i tendencje sygnalizowane w badaniach koniunktury, zrewidowaliśmy nasze prognozy makroekonomiczne (por. tabela na str. 8).

Oczekujemy, że tempo wzrostu PKB w 2019 r. wyniesie 4,4% r/r (brak zmian w stosunku do poprzedniej prognozy), a w 2020 r. będzie równe 3,5% (3,8% przed rewizją). Struktura wzrostu gospodarczego w II kw. br. była w dużej mierze spójna z naszymi oczekiwaniami (por. MAKROpuls z 30.08.2019). Główne tendencje dotyczące wzrostu gospodarczego w naszym scenariuszu nie uległy znaczącym zmianom w porównaniu do ostatniej prognozy. Oczekujemy, że w kolejnych kwartałach tempo wzrostu PKB nadal będzie osiągało relatywnie wysokie poziomy, jednak będzie się ono znajdować w łagodnym trendzie spadkowym.

Rewizja w dół prognozowanego przez nas tempa wzrostu PKB w 2020 r. jest głównie podyktowana pogorszeniem perspektyw globalnego wzrostu gospodarczego ze względu na eskalację wojen handlowych. W ostatnich tygodniach znacząco zmalało prawdopodobieństwo szybkiego osiągniecia porozumienia na linii USA-Chiny. Naszym scenariuszem bazowym jest przedłużający się (w perspektywie kilku kwartałów) konflikt pomiędzy tymi krajami. Dodatkowo, wskaźniki PMI wskazują, że w III kw. Niemcy wpadły najprawdopodobniej w tzw. techniczną recesję (spadek PKB przez dwa kwartały z rzędu). Wyprzedzające wskaźniki koniunktury sygnalizują niewielkie prawdopodobieństwo poprawy sytuacji u głównego partnera handlowego Polski w najbliższych miesiącach. Oczekiwane przez nas rozluźnienie polityki pieniężnej w strefie euro zadziała pozytywnie na tempo wzrostu gospodarczego w Niemczech z pewnym opóźnieniem. Negatywny wpływ dekoniunktury za granicą na sytuację w polskim przetwórstwie będzie jednak ograniczany przez strukturalne zmiany zachodzące w polskim przemyśle (takie jak rosnące przewagi konkurencyjne polskich przedsiębiorstw za granicą, reorientację geograficzną eksportu lub przesunięcia w łańcuchu dostaw) oraz wciąż duże (jednak malejące) zaległości produkcyjne. Otoczenie zewnętrzne pozostaje jednak trudne i będzie oddziaływać w kierunku dalszego łagodnego spowolnienia wzrostu gospodarczego w Polsce. Uważamy, że wkład eksportu netto będzie kształtował się tylko nieznacznie powyżej zera w 2019 r. i stanie się on ujemny w 2020 r.

Naszym zdaniem podwyższona niepewność dotycząca perspektyw globalnego wzrostu gospodarczego będzie miała negatywny wpływ na klimat inwestycyjny w Polsce. Oczekujemy, że dynamika inwestycji przedsiębiorstw ukształtuje się w trendzie spadkowym w całym horyzoncie prognozy. Podobną trajektorię założyliśmy w przypadku tempa wzrostu publicznych inwestycji. Będzie to związane głównie z wygasaniem cyklu w inwestycjach publicznych (w tym z ustąpieniem samorządowej "górki inwestycyjnej”) oraz oczekiwanym przez nas profilem absorbcji środków unijnych w ramach bieżącej perspektywy finansowej (por. MAKROmapa z 10.06.2019). Obserwowane obecnie opóźnienia w realizacji inwestycji infrastrukturalnych będą oddziaływały w kierunku „wypłaszczenia” ścieżki dynamiki inwestycji publicznych. Biorąc pod uwagę zarysowane powyżej tendencje prognozujemy, że tempo wzrostu inwestycji ogółem będzie równe 8,5% r/r średniorocznie w 2019 r. i 4,7% w 2020 r. wobec 8,7% w 2018 r.

Czynnikiem stabilizującym tempo wzrostu gospodarczego będzie konsumpcja wspierana przez wypłaty transferów socjalnych. Oprócz pakietu fiskalnego, wsparciem dla spożycia prywatnego będzie dobra sytuacja na rynku pracy oraz rekordowy optymizm gospodarstw domowych. W naszej prognozie zakładamy, że w II kw. 2020 r. zostaną ponownie wypłacone dodatkowe świadczenia dla emerytów i rencistów (tzw. 13-ta emerytura). Stagnacja wzrostu zatrudnienia (trudności w znalezieniu wykwalifikowanych pracowników) w połączeniu z obniżającą się dynamiką nominalnych wynagrodzeń (presja na marże przedsiębiorstw, wzrost pozapłacowych kosztów pracy) będą oddziaływały w kierunku spowolnienia wzrostu konsumpcji. Tym samym prognozujemy, że spożycie prywatne zwiększy się o 3,5% r/r w 2020 r. wobec 4,3% w 2019 r.

Podnieśliśmy naszą prognozę inflacji w latach 2019-2020, głównie ze względu na wyższy punkt startowy prognozy – dynamika cen żywności i inflacja bazowa kształtowały się w ostatnich miesiącach powyżej naszych oczekiwań. Wyższa ścieżka cen żywności w znacznym stopniu wynika z suszy, jaka wystąpiła w Europie, w tym w Polsce. Uważamy, że inflacja żywności osiągnie swoje maksimum lokalne w IV kw. br., wspierana przez wzrost dynamiki cen mięsa (efekt ASF w Chinach) oraz owoców (słabe tegoroczne zbiory w połączeniu z efektami niskiej bazy sprzed roku, kiedy zbiory były rekordowe). Jednocześnie spadek dynamiki cen warzyw, pieczywa i produktów mlecznych będzie wolniejszy niż wcześniej oczekiwaliśmy ze względu na tegoroczną suszę. W 2020 r. prognozujemy stopniowe obniżenie inflacji żywności do 0,7% r/r w IV kw. ze względu na oddziaływanie efektów wysokiej bazy sprzed roku. Najsilniejszego spadku dynamiki cen oczekujemy w przypadku warzyw, mięsa, a w II poł. 2020 r. również owoców. Inflacja bazowa utrzymuje się w ostatnich miesiącach w trendzie wzrostowym, co w połączeniu z szerokim zakresem produktowym jej wzrostu wskazuje na stopniowo narastającą presję kosztową w polskiej gospodarce. W kolejnych miesiącach oczekujemy dalszego wzrostu inflacji bazowej w związku z zapowiedzianymi zmianami cenników przez liczne, wiodące firmy usługowe. Ceny ropy będą prawdopodobnie kształtowały się na niższym poziomie niż zakładaliśmy w czerwcowej prognozie. W połączeniu z efektami wysokiej bazy sprzed roku ceny paliw będą zatem ograniczały wzrost inflacji w kolejnych kwartałach. W naszym scenariuszu zakładamy, że ceny prądu dla gospodarstw zostaną zwiększone w 2020 r., co wyraźnie podbije dynamikę cen nośników energii w I kw. Zarysowane powyżej czynniki będą oddziaływały w kierunku stopniowego wzrostu inflacji ogółem do lokalnego maksimum na poziomie 3,4% r/r w I kw. W 2020 r. część wspomnianych wyżej efektów wygaśnie, co przyczyni się do spadku inflacji do średniorocznie 2,3% r/r wobec 2,4% w 2019 r.

Podtrzymaliśmy nasz scenariusz dotyczący perspektyw krajowej polityki pieniężnej. Zgodnie z naszym scenariuszem bazowym oczekujemy spowolnienia wzrostu gospodarczego i spadku inflacji w 2020 r. W rezultacie uważamy, że stopy procentowe pozostaną na niezmienionym poziomie przynajmniej do końca 2020 r. Ze względu na pogorszenie perspektyw światowego wzrostu gospodarczego i wzrost awersji do ryzyka, skala prognozowanej przez nas aprecjacji kursu złotego w horyzoncie kilku kwartałów uległa zmniejszeniu (por. tabela poniżej). Uważamy, że kurs EURPLN ukształtuje się na poziomie 4,32 na koniec br. i 4,27 na koniec 2020 r.

 

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!