Analizy i badania

Prognozy na lata 2018 – 2019

<p style="text-align: justify;">Biorąc pod uwagę napływające w ostatnim czasie dane dotyczące realnej sfery gospodarki, jak i tendencje sygnalizowane w badaniach koniunktury, zrewidowaliśmy nasze prognozy makroekonomiczne. </p>

>

Oczekujemy, że tempo wzrostu PKB w 2018 r. wyniesie 4,8% r/r (5,0% przed rewizj?), a w 2019 r. będzie równe 3,5% (wobec 3,7% w poprzedniej prognozie). Główne tendencje dotycz?ce wzrostu gospodarczego w naszym scenariuszu nie uległy znacz?cym zmianom w porównaniu do ostatniej prognozy. Uważamy, że I kw. 2018 r. był szczytem bież?cego cyklu wzrostu gospodarczego. W kolejnych kwartałach oczekujemy, że tempo wzrostu PKB nadal będzie osi?gało relatywnie wysokie poziomy, jednak będzie się ono znajdować w łagodnym trendzie spadkowym.

Rewizja w dół prognozowanego przez nas tempa wzrostu PKB w 2018 r. jest głównie podyktowana odmienn? od naszych oczekiwań struktur? wzrostu gospodarczego w II kw. (por. MAKROpuls z 31.08.2018). Zarówno wkład eksportu netto, jak i dynamika inwestycji w II kw. były wyraźnie niższe od naszych prognoz. Oczekujemy, że w ślad za oczekiwanym przez nas ożywieniem inwestycji pocz?wszy od III kw. dynamika importu będzie wyższa od dynamiki eksportu. W konsekwencji wkład eksportu netto obniży się ponownie do ujemnego poziomu i pozostanie poniżej zera w całym horyzoncie prognozy. Z kolei przyspieszenie wzrostu inwestycji w II poł. 2018 r. będzie czynnikiem dynamizuj?cym PKB, jednak ze względu na niższy punkt startowy (II kw.) tempo wzrostu nakładów inwestycyjnych w całym 2018 r. będzie niższe niż wcześniej oczekiwaliśmy.

Przyspieszenie inwestycji ogółem w II poł br. będzie zwi?zane ze znacz?cym przyspieszeniem wzrostu inwestycji publicznych realizowanych poza jednostkami samorz?du terytorialnego oraz zwiększeniem dynamiki nakładów inwestycyjnych małych i średnich przedsiębiorstw. Uważamy jednak, że ze względu na cykl polityczny (inwestycyjna „górka” w jednostkach samorz?du terytorialnego w 2018 r. w zwi?zku z wyborami samorz?dowymi) oraz sygnalizowany w badaniach koniunktury krótki cykl inwestycyjny w sektorze przedsiębiorstw (por. MAKROmapa z 27.08.2018), w 2019 r. tempo wzrostu inwestycji będzie się stopniowo obniżać.

Pomimo ożywienia inwestycji głównym motorem wzrostu gospodarczego w całym horyzoncie prognozy pozostanie konsumpcja. Wsparciem dla spożycia prywatnego będzie umiarkowanie wysoka dynamika realnego funduszu płac oraz niska skłonność gospodarstw domowych do oszczędzania. W najbliższych kwartałach utrzyma się umiarkowana presja płacowa, jednak dynamika nominalnych wynagrodzeń w 2019 r. obniży się do 6,6% z 6,9% w 2018 r., do czego w znacznym stopniu przyczyni się spodziewane wejście w życie ustawy o Pracowniczych Programach Kapitałowych, która spowoduje wzrost kosztów płacowych ponoszonych przez przedsiębiorstwa i ograniczy przestrzeń do podwyżek płac. Rosn?ce  trudności przedsiębiorstw ze znalezieniem wykwalifikowanych pracowników będ? ograniczały wzrost zatrudnienia poza rolnictwem, którego tempo spadnie z 0,9% r/r w 2018 r. do 0,4% w 2019 r.

Zrewidowaliśmy w górę nasz? prognozę inflacji w IV kw. 2018 r. (1,4% r/r wobec 1,1% w poprzedniej prognozie) i w całym 2019 r. (do 1,5% r/r z 1,3%) ze względu na wyższ? dynamikę cen nośników energii, i paliw. Ze względu na suszę, jaka wyst?piła w tym roku na północy Europy, nieznacznie zrewidowaliśmy również nasze oczekiwania dotycz?ce kształtowania się cen żywności. Uważamy, że skutki suszy będ? oddziaływać w kierunku wyższego tempa wzrostu cen przede wszystkim w kategoriach „pieczywo i produkty zbożowe” oraz „warzywa”. Jednocześnie z uwagi na negatywny wpływ suszy na produkcję mleka w UE, prognozowany przez nas spadek dynamiki cen w kategoriach „mleko, sery i jaja” oraz „oleje i tłuszcze” będzie wolniejszy. Choć w listopadzie i w grudniu istnieje nadal wysokie prawdopodobieństwo wyst?pienia deflacji cen żywności, w naszej ocenie w całym IV kw. ukształtuje się ona nieznacznie powyżej zera (+0,1% r/r). W 2019 r. oczekujemy stopniowego zwiększenia dynamiki cen żywności do 2,1% r/r w IV kw., wspieranego przez wyższe tempo wzrostu cen mięsa, pieczywa, cukru oraz produktów mlecznych. W horyzoncie prognozy nadal spodziewamy się stopniowego wzrostu inflacji bazowej do 1,0% r/r w IV kw. 2018 r. i 1,5% w IV kw. 2019 r., wspieranego przez wzrost jednostkowych kosztów pracy następuj?cy w warunkach wzrostu inflacji bazowej w strefie euro i umiarkowanego umocnienia kursu złotego.

Podtrzymaliśmy nasz scenariusz dotycz?cy perspektyw krajowej polityki pieniężnej. Uważamy, że w warunkach spowolnienia wzrostu gospodarczego i inflacji kształtuj?cej się wyraźnie poniżej celu inflacyjnego RPP nie zmieni stóp procentowych do marca 2020 r. Wsparciem dla naszego scenariusza wspieraj? wypowiedzi Prezesa NBP na konferencji po wrześniowym posiedzeniu RPP (por. MAKROpuls z 5.09.2018). Jest on spójny o oczekiwanym przez nas w średnim terminie kształtem polityki monetarnej w strefie euro (pierwsza podwyżka stopy depozytowej EBC we wrześniu 2019 r.).

Zrewidowaliśmy w górę nasz? krótkookresow? prognozę kursu EURPLN. Oczekujemy, że w najbliższych dniach Stany Zjednoczone wprowadz? cła na eksport z Chin równy 200 mld USD, co spotka się z odwetem Chin w postaci ceł na import ze Stanów Zjednoczonych równy 60 mld USD. Choć scenariusz ten jest w naszej ocenie w znacznym stopniu uwzględniony w cenach aktywów, jego materializacja będzie sygnałem rosn?cego prawdopodobieństwa wprowadzenia kolejnych działań protekcjonistycznych przez administrację amerykańsk?. W konsekwencji, w najbliższych miesi?cach polityka handlowa USA będzie czynnikiem oddziałuj?cym w kierunku wzrostu globalnej awersji do ryzyka i osłabienia kursu złotego.

Dostrzegamy istotne czynniki ryzyka w dół dla naszej prognozy tempa wzrostu gospodarczego w Polsce. Jeśli USA zdecyduj? się na zintensyfikowanie działań protekcjonistycznych w handlu zagranicznym, co będzie wi?zało się również najprawdopodobniej z wprowadzeniem ceł odwetowych przez Chiny i Unię Europejsk? (tzw. „wojna handlowa”), przyczyni się to do silniejszego od naszych oczekiwań spowolnienia tempa wzrostu gospodarczego u głównych partnerów handlowych Polski. Szczególnie niekorzystne z punktu widzenia perspektyw wzrostu gospodarczego w Niemczech, a tym samym również w krajach regionu (w tym w Polsce), byłoby ewentualne wprowadzenie ceł na importowane do USA samochody (w wysokości 25%).

Drugim czynnikiem ryzyka jest obecny policy-mix w USA. Ekspansywna polityka fiskalna administracji D. Trumpa jest obecnie realizowana w warunkach przegrzania tej gospodarki. Uważamy, że cięcia podatków w USA będ? miały tylko przejściowy pozytywny wpływ na tempo wzrostu gospodarczego w USA i nie przyczyni? się do istotnego wzrostu inwestycji przedsiębiorstw i produktywności w kolejnych latach. Oczekujemy zatem, że korzystny efekt reformy systemu podatkowego na tempo wzrostu PKB USA wygaśnie w 2020 r. W warunkach oczekiwanego przez nas w najbliższych kwartałach dalszego  zacieśniania polityki pieniężnej przez FED takie uwarunkowania w polityce fiskalnej oddziałuj? w kierunku zwiększenia ryzyka wyst?pienia recesji w USA w 2020 r.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!