Analizy i badania

Prognozy na lata 2018-2019

<p style="text-align: justify;">Biorąc pod uwagę napływające w ostatnim czasie dane dotyczące realnej sfery gospodarki, jak i tendencje sygnalizowane w badaniach koniunktury, zrewidowaliśmy nasze prognozy makroekonomiczne (por. tabela na str. 6).</p>

>

Struktura wzrostu gospodarczego w IV kw. ub. r. oszacowana na podstawie opublikowanych przez GUS danych o PKB za 2017 r. różniła się od tej przedstawionej w grudniowej prognozie (por. MAKROmapa z 11.12.2017 i MAKROpuls z 30.01.2018). Największ? niespodziank? było silne przyspieszenie wzrostu inwestycji do ok. 11,7-11,9% r/r wobec 3,3% w III kw. Był to główny czynnik, który skłonił nas do rewizji w górę prognozy tempa wzrostu PKB w kolejnych kwartałach. Naszym zdaniem ożywienie wzrostu nakładów na środki trwałe można wi?zać z szybszym wzrostem inwestycji publicznych i zwiększon? aktywności? inwestycyjn? przedsiębiorstw w zakresie modernizacji istniej?cych środków trwałych lub zwiększania mocy produkcyjnych. Oczekujemy, że dynamika inwestycji publicznych w IV kw. wyniosła ok. 40% r/r. W kolejnych kwartałach oczekujemy, że będzie się ona stopniowo zmniejszać, jednak do III kw. pozostanie ona na dwucyfrowym poziomie. Aktywność inwestycyjna w tym segmencie będzie wspierana przez absorbcj? środków unijnych w ramach nowej perspektywy finansowej. Stopniowo będ? uruchamiane kolejne projekty inwestycyjne finansowane z budżetów jednostek samorz?dów terytorialnych, budżetu centralnego, Krajowego Funduszu Kolejowego oraz Krajowego Funduszu Drogowego. W efekcie uważamy, że szczyt dynamiki inwestycji publicznych przypadnie na 2018 r. Jest to spójne z wynikami naszej analizy dotycz?cej doświadczeń zwi?zanych z absorbcj? środków w ramach perspektywy finansowej 2007-2013 (por. MAKROmapa z 23.10.2017). Szczyt dynamiki wartości wniosków o płatność w ramach programu operacyjnego przypadł wtedy na piaty rok trwania perspektywy.

Uważamy, że inwestycje przedsiębiorstw wyraźnie przyspieszyły w IV kw. ub. r., za co w dominuj?cym stopniu odpowiadały przedsiębiorstwa kontrolowane przez sektor publiczny. Z kolei ożywienie inwestycji w firmach prywatnych miało naszym zdaniem ograniczony zakres. Nasza ocena jest spójna z  wynikami badań koniunktury przedsiębiorstw prowadzone przez NBP („Szybki monitoring”, styczeń 2018 r.). W warunkach utrzymuj?cego się wysokiego stopnia wykorzystania mocy wytwórczych w przetwórstwie można oczekiwać dalszego przyspieszenia wzrostu dynamiki nakładów inwestycyjnych firm w I poł. br. Oczekujemy, że w II poł. 2018 r. dynamika inwestycji przedsiębiorstw lekko obniży się (ograniczana przez efekty wysokiej bazy), jednak pozostanie na wysokim poziomie. Czynnikiem ograniczaj?cym wzrost inwestycji przedsiębiorstw będ? również rosn?ce trudności ze znalezieniem wykwalifikowanych pracowników.

Podtrzymujemy nasz scenariusz dotycz?cy rynku pracy. W najbliższych kwartałach będziemy obserwowali dalsze narastanie presji płacowej i wzrost dynamiki nominalnych wynagrodzeń. Rosn?ce trudności przedsiębiorstw ze znalezieniem wykwalifikowanych pracowników będ? ograniczały wzrost zatrudnienia poza rolnictwem. W efekcie przez cały 2018 r. wzrost spożycia prywatnego będzie stabilny. Lekkim wsparciem dla wzrostu realnej konsumpcji w 2018 r. będzie również nieznacznie niższa inflacja. W rezultacie, konsumpcja ponownie stanie się głównym motorem wzrostu gospodarczego w całym horyzoncie prognozy.

W 2018 r. spodziewamy się nieznacznego zmniejszenia tempa wzrostu gospodarczego w strefie euro, co będzie oddziaływało w kierunku spowolnienia polskiego eksportu. Jednocześnie uważamy, że zwiększona aktywność inwestycyjna przyczyni się do utrzymywania szybkiego wzrostu importu i – w efekcie – zmniejszenia wkładu eksportu netto do wzrostu. Bior?c pod uwagę zarysowane powyżej czynniki oczekujemy, że w kolejnych kwartałach 2018 r. dynamika PKB znajdzie się w trendzie spadkowym osi?gaj?c poziom 3,9% r/r w IV kw. W efekcie, prognozujemy, że tempo wzrostu gospodarczego w 2018 r. wyniesie 4,3% r/r (3,8% przed rewizj?) wobec 4,6% w 2017 r. W 2019 r. oczekujemy kontynuacji spowolnienia gospodarczego – tempo wzrostu PKB obniży się do 3,0%.

W naszej prognozie uwzględniliśmy również odnotowany w ostatnim czasie wzrost cen ropy oraz kursu EURUSD. Oczekujemy, że cena ropy Brent będzie stopniowo zwiększać się do 75$/baryłkę na koniec br., a jednocześnie kurs EURUSD wzrośnie do 1,26 na koniec br. Powyższe tendencje maj? przeciwstawny wpływ na kształtowanie się dynamiki cen paliw. Nasze oczekiwania dotycz?ce kształtowania się cen żywności i inflacji bazowej nie zmieniły się istotnie w porównaniu do grudniowej prognozy (por. MAKROmapa z 11.12.2017). W rezultacie zmiany ścieżki inflacji w br. nie były znacz?ce. Bior?c pod uwagę zarysowane powyżej czynniki uważamy, że w IV kw. 2018 r. inflacja CPI osi?gnie minimum lokalne na poziomie równym 1,3% r/r. Zakładamy, że ceny ropy zaczn? się obniżać się na przełomie lata 2018 i 2019 co będzie miało negatywny wpływ na inflację w 2019 r. Oczekujemy jej nieznacznego wzrostu do 1,8% r/r.

Rewizja scenariusza makroekonomicznego nie zmienia naszych prognoz stóp procentowych NBP oraz kursu EURPLN. GUS opublikuje pełne dane o PKB w IV kw. pod koniec lutego. W przypadku wyst?pienia istotnych różnic pomiędzy naszymi szacunkami a opublikowan? struktur? PKB, dopuszczamy możliwość zrewidowania naszego scenariusza makroekonomicznego na pocz?tku marca.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!