Analizy i badania

Prognozy na lata 2018 – 2019

<p style="text-align: justify;">Biorąc pod uwagę napływające w ostatnim czasie dane dotyczące realnej sfery gospodarki, jak i tendencje sygnalizowane w badaniach koniunktury, zrewidowaliśmy nasze prognozy makroekonomiczne (por. tabela na str. 8). Oczekujemy, że tempo wzrostu PKB w 2018 r. wyniesie 4,5% r/r (4,3% przed rewizją), a w 2019 r. będzie równe 3,2% (wobec 3,0% w poprzedniej prognozie).</p>

>

Rewizja w górę prognozowanego przez nas tempa wzrostu PKB w 2018 r. jest głównie podyktowana podniesieniem punktu startowego prognozy, tj. wyraźnie wyższ? od naszych oczekiwań dynamik? PKB w I kw. br. (por. MAKROpuls z 30.05.2018). Główne tendencje dotycz?ce wzrostu gospodarczego w naszym scenariuszu nie uległy znacz?cym zmianom w porównaniu do ostatniej prognozy. Uważamy, że I kw. 2018 r. był szczytem bież?cego cyklu wzrostu gospodarczego. W kolejnych kwartałach oczekujemy, że tempo wzrostu PKB nadal będzie osi?gało relatywnie wysokie poziomy, jednak będzie się ono znajdować w łagodnym trendzie spadkowym. Wsparciem dla naszego scenariusza s? odnotowane w I kw. znacz?cy wzrost kontrybucji zapasów do tempa wzrostu gospodarczego oraz silne spowolnienie wzrostu eksportu. Nasz scenariusz kształtowania się inwestycji w trzech segmentach (gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa i sektor publiczny) opisaliśmy w MAKROmapie z 28.05.2018. Dostrzegamy umiarkowany potencjał do dalszego przyspieszenia wzrostu inwestycji ogółem. Pocz?wszy od IV kw. br. dynamika nakładów na środki trwałe ogółem znajdzie się w trendzie spadkowym i ukształtuje się na poziomie ok. 3% w IV kw. 2019 r. Obniżyliśmy również założone w prognozie tempo wzrostu PKB w strefie euro w latach 2018-2019, co również będzie miało negatywny wpływ na aktywność gospodarcz? w Polsce.

Pomimo ożywienia inwestycji głównym motorem wzrostu gospodarczego w całym horyzoncie prognozy pozostanie konsumpcja prywatna. W najbliższych kwartałach będziemy obserwowali dalsze narastanie presji płacowej i wzrost dynamiki nominalnych wynagrodzeń do 6,9% r/r w 2018 r. i 7,0% w 2019 r. Podwyżki wynagrodzeń tylko w ograniczonym stopniu przyczyni? się do szybszego wzrostu realnej konsumpcji ze względu na jednoczesny wolniejszy wzrost liczby etatów. Rosn?ce trudności przedsiębiorstw ze znalezieniem wykwalifikowanych pracowników będ? ograniczały wzrost zatrudnienia poza rolnictwem (0,9% r/r w 2018 r. i 0,3% w 2019 r.).

W ostatnich miesi?cach inflacja kształtowała się powyżej naszych oczekiwań ze względu na wyższe dynamiki cen żywności i paliw. Tym samym zrewidowaliśmy w górę nasz? prognozę inflacji w 2018 r. (do 1,6% r/r z 1,4% w poprzedniej prognozie). Ze względu na oddziaływanie efektów wysokiej bazy zwi?zanych z wysok? dynamik? cen paliw w br. obniżyliśmy nasz? prognozę inflacji w 2019 r. (do 1,3% r/r wobec 1,7% w poprzedniej prognozie). Nasze oczekiwania dotycz?ce kształtowania się cen żywności nie zmieniły się istotnie w porównaniu do marcowej prognozy (por. AGROmapa z 19.03.2018). Podtrzymujemy, że w IV kw. br. odnotowana zostanie nieznaczna deflacja cen żywności (-0,1% r/r), w znacznym stopniu zwi?zana z efektami wysokiej bazy sprzed roku. W 2019 r. oczekujemy stopniowego  zwiększenia dynamiki cen żywności wspieranego przez wyższe tempo wzrostu cen mięsa, cukru oraz produktów mlecznych. Tendencji spadkowej w przypadku dynamiki cen paliw w 2019 r. nie skompensuje oczekiwany przez na stopniowy wzrost inflacji bazowej do 1,6% w IV kw. 2019 r. Bior?c pod uwagę zarysowane powyżej czynniki uważamy, że w IV kw. 2019 r. inflacja CPI osi?gnie poziom 1,5% r/r.

Zrewidowaliśmy nasz scenariusz dotycz?cy perspektyw krajowej polityki pieniężnej. Uważamy, że w warunkach spowolnienia wzrostu gospodarczego i inflacji kształtuj?cej się wyraźnie poniżej celu inflacyjnego RPP nie zdecyduje się na podniesienie stóp procentowych w listopadzie 2019 r. Nasz? ocenę wspieraj? wypowiedzi Prezesa NBP na konferencji po czerwcowym posiedzeniu RPP. W rezultacie przesunęliśmy w czasie prognozowan? przez nas pierwsz? podwyżkę stóp procentowych na marzec 2020 r. Jednocześnie podtrzymujemy nasz? prognozę kursu EURPLN (patrz tabela poniżej).

Dostrzegamy istotne czynniki ryzyka w dół dla naszej prognozy tempa wzrostu gospodarczego w Polsce. Jeśli USA zdecyduj? się na zintensyfikowanie działań protekcjonistycznych w handlu zagranicznym, co będzie wi?zało się również najprawdopodobniej z wprowadzeniem ceł odwetowych przez Chiny i Unię Europejsk? (tzw. „wojna handlowa”), przyczyni się to do silniejszego od naszych oczekiwań spowolnienia tempa wzrostu gospodarczego u głównych partnerów handlowych Polski. Szczególnie niekorzystne z punktu widzenia perspektyw wzrostu gospodarczego w Niemczech, a tym samym również w krajach regionu (w tym w Polsce), byłoby ewentualne wprowadzenie ceł na importowane do USA samochody (w wysokości 25%) rozważane obecnie przez D. Trumpa.

Drugim czynnikiem ryzyka jest obecny policy-mix w USA. Ekspansywna polityka fiskalna administracji D. Trumpa jest obecnie realizowana w warunkach przegrzania tej gospodarki. Uważamy, że cięcia podatków w USA będ? miały tylko przejściowy pozytywny wpływ na tempo wzrostu gospodarczego w USA i nie przyczyni? się do istotnego wzrostu inwestycji przedsiębiorstw i produktywności w kolejnych latach. Oczekujemy zatem, że korzystny efekt reformy systemu podatkowego na tempo wzrostu PKB USA wygaśnie w 2020 r. W warunkach oczekiwanego przez nas w najbliższych kwartałach dalszego zacieśniania polityki pieniężnej przez FED takie uwarunkowania w polityce fiskalnej oddziałuj? w kierunku zwiększenia ryzyka wyst?pienia recesji w USA w 2020 r.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!