Analizy i badania

Prognozy na lata 2018-2019

<p style="text-align: justify;">Biorąc pod uwagę napływające w ostatnim czasie dane dotyczące realnej sfery gospodarki, jak i tendencje sygnalizowane w badaniach koniunktury, zrewidowaliśmy nasze prognozy makroekonomiczne (por. tabela na str. 7). Oczekujemy, że tempo wzrostu PKB w 2018 r. wyniesie 5,0% r/r (4,5% przed rewizją), a w 2019 r. będzie równe 3,7% (wobec 3,2% w poprzedniej prognozie).</p>

>

Rewizja w górę prognozowanego przez nas tempa wzrostu PKB w 2018 r. jest głównie podyktowana podniesieniem punktu startowego prognozy, tj. oczekiwanego tempa wzrostu gospodarczego w II kw. Na podstawie danych o produkcji przemysłowej, budowlano-montażowej i sprzedaży detalicznej oraz wyników badań koniunktury za okres kwiecień-czerwiec br. szacujemy, że roczna dynamika PKB w II kw. nie zmieniła się w porównaniu do I kw. i wyniosła 5,2%.

Rewizja jest również efektem zmiany naszych oczekiwań dotycz?cych profilu ożywienia inwestycji ogółem. Uważamy, że jego przebieg będzie bardziej łagodny, bez wyraźnie zarysowanego szczytu. Uważamy, że trudności w znalezieniu wykwalifikowanych pracowników, wysokie wykorzystanie mocy wytwórczych wśród wykonawców, braki niektórych surowców i komponentów lub ich wysokie ceny będ? czynnikami utrudniaj?cymi rozstrzyganie przetargów i sprawn? realizację inwestycji publicznych. Uwzględniaj?c te tendencje oczekujemy, że obserwowana obecnie wysoka dynamika publicznych nakładów na środki trwałe nie zwiększy się już w kolejnych kwartałach, jednak pozostanie na relatywnie wysokich poziomach przez dłuższy okres (do przełomu lat 2018 i 2019). Zgodnie z najnowszymi danymi ożywienie inwestycji przedsiębiorstw również ma łagodny przebieg – tempo ich wzrostu kształtowało się w I kw. (i będzie się najprawdopodobniej kształtować) poniżej naszych wcześniejszych prognoz. Uważamy jednoczenie, że – w warunkach prognoz wysokiego popytu i niewystarczaj?cych mocy produkcyjnych – inwestycje przedsiębiorstw nabior? tempa w kolejnych kwartałach. Będ? za to odpowiadały przede wszystkim prywatne przedsiębiorstwa krajowe (inwestycje dużych firm w tym segmencie spadaj? w ujęciu rocznym nieprzerwanie od II kw. 2017 r.). W rezultacie podnieśliśmy prognozowan? dynamikę inwestycji ogółem w całym 2018 r. i wypłaszczyliśmy ich kwartaln? trajektorię. Nasz? ocenę wspieraj? wyniki badań koniunktury NBP („Szybki monitoring, lipiec 2018 r.”) – odnotowany w II kw. wzrost wskaźnika planowanych, nowych inwestycji w horyzoncie kwartału i do końca roku.

Zrewidowaliśmy również nasze prognozy dotycz?ce kształtowania się konsumpcji w kolejnych kwartałach. Pomimo rosn?cych trudności firm ze znalezieniem wykwalifikowanych pracowników wzrost zatrudnienia nie wyhamowuje. Naszym zdaniem czynnikiem wspieraj?cym wzrost liczby etatów jest stopniowe przyspieszenie realnego wzrostu płac, sprzyjaj?ce powrotowi na rynek pracy osób dotychczas nieaktywnych zawodowo, a także rosn?ce rejestrowane zatrudnienie imigrantów z Ukrainy. Przy utrzymuj?cej się presji płacowej, oddziałuj?cej w kierunku relatywnie szybkiego wzrostu wynagrodzeń, niska inflacja i dalszy wzrost zatrudnienia będzie wparciem dla stabilizacji dynamiki konsumpcji w kolejnych kwartałach. W II poł. br. w kierunku przyspieszenia wzrostu spożycia prywatnego będzie oddziaływało uruchomienie rz?dowego programu „Dobry start”, polegaj?cego na wypłacie jednorazowego świadczenia w wysokości 300zł dla każdego ucz?cego się dziecka. Uważamy, że  gospodarstwa domowe nie wykorzystaj? okresu dobrej koniunktury na rynku pracy w celu zwiększenia stopy oszczędności. Konsumpcja pozostanie głównym czynnikiem wzrostu gospodarczego w całym horyzoncie prognozy. Jednocześnie nie zmieniliśmy naszej prognozy inflacji. Podwyższone ceny ropy będ? impulsem do wzrostu inflacji tylko w krótkim okresie i w przyszłym roku efekty bazy będ? oddziaływały w kierunku wolniejszego wzrostu cen. Nasze oczekiwania dotycz?ce kształtowania się cen żywności nie zmieniły się istotnie w porównaniu do czerwcowej prognozy (por. AGROmapa z 19.06.2018). Podtrzymujemy nasz? ocenę, że w IV kw. br. odnotowana zostanie nieznaczna deflacja cen żywności, w dominuj?cym stopniu zwi?zana z efektami wysokiej bazy sprzed roku. Oczekujemy jednocześnie, że presja popytowa i kosztowa będzie oddziaływała w kierunku stopniowego wzrostu inflacji bazowej w kolejnych kwartałach. Bior?c pod uwagę zarysowane powyżej czynniki uważamy, że w inflacja CPI wyniesie 1,6% w 2018 r. i 1,3% w 2019 r.

Podtrzymaliśmy również nasz scenariusz krajowej polityki pieniężnej (pierwsza podwyżka w 2019 r.) i stopniowej aprecjacji kursu złotego (EURPLN równy 4,24 na koniec br. i 4,15 na koniec 2019 r.).

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!