Analizy i badania

Prognozy na lata 2017-2018

<p style="text-align: justify;">Biorąc pod uwagę napływające w ostatnim czasie dane dotyczące realnej sfery gospodarki, jak i tendencje sygnalizowane w badaniach koniunktury, zrewidowaliśmy nasze prognozy makroekonomiczne (por. tabela na str. 7).</p>

>

Oczekujemy, że tempo wzrostu PKB w 2017 r. wyniesie 4,0% r/r (3,8% przed rewizj?), a w 2018 r. będzie równe 3,7% (poprzednio 3,4%).

Nasz scenariusz makroekonomiczny nie uległ znacz?cym zmianom w porównaniu do ostatniej prognozy. Oczekujemy, że w II kw. br. tempo wzrostu PKB obniży się do 3,9% r/r, a w II poł. roku dynamika PKB będzie kształtowała się na poziomie 4,1%. W kolejnych kwartałach będziemy mieli do czynienia z coraz  większ? absorbcj? środków unijnych w ramach nowej perspektywy finansowej. Stopniowo będ? uruchamiane kolejne projekty inwestycyjne finansowane z budżetów jednostek samorz?dów terytorialnych, budżetu centralnego oraz przedsiębiorstw kontrolowanych przez sektor publiczny. Jednocześnie w warunkach utrzymuj?cego się wysokiego stopnia wykorzystania mocy wytwórczych w przetwórstwie można oczekiwać zwiększenia dynamiki nakładów inwestycyjnych firm. Uważamy, że szczyt dynamiki inwestycji ogółem przypadnie na przełom lat 2017-2018.

Ożywienie w inwestycjach przyczyni się do znacz?cego przyspieszenia wzrostu importu i – w efekcie – zmniejszenia wkładu eksportu netto do wzrostu. Zmniejszenie to nast?pi mimo znacz?cego przyspieszenia eksportu w zwi?zku z oczekiwanym przez nas ożywieniem światowego handlu. Wsparcie dla naszego scenariusza stanowi? majowe wyniki badań koniunktury w niemieckim przetwórstwie. Główny indeks PMI, jak również jego składowa dotycz?ca nowych zamówień ukształtowały się na najwyższych poziomach od sześciu lat. Wzrost zamówień w niemieckim przetwórstwie sygnalizuje wysokie prawdopodobieństwo zwiększenia popytu na wytwarzane w Polsce towary stanowi?ce wsad do produkcji dóbr finalnych (tzw. dobra pośrednie).

Na przełomie II i III kw. br. wygaśnie pozytywny wpływ oddziaływania programu Rodzina 500+ na dynamikę konsumpcji, co będzie czynnikiem ograniczaj?cym tempo wzrostu PKB. Uważamy jednak, że dynamika spożycia prywatnego utrzyma się powyżej granicy 3,0% r/r w całym horyzoncie prognozy ze względu na postępuj?c? poprawę na rynku pracy (w tym oczekiwany przez nas szybszy wzrost realnych wynagrodzeń) oraz wzrost skłonności do realizowania bież?cych wydatków z wykorzystaniem zgromadzonych oszczędności.

W ostatnich miesi?cach inflacja bazowa kształtowała się powyżej naszych oczekiwań, co skłoniło nas do rewizji w górę ścieżki inflacji w kolejnych kwartałach 2017 r. Oczekujemy, że w III i IV kw. średnia inflacja będzie kształtowała się na poziomie ok. 1,9-2,0% r/r. Ze względu na oddziaływanie efektów wysokiej bazy dla dynamiki cen paliw w grudniu 2016 r., tempo wzrostu cen silnie obniży się do 1,4% na koniec br. W 2018 r. oczekujemy relatywnej stabilizacji inflacji w przedziale 1,3-1,6% (średniorocznie 1,4%). W całym horyzoncie prognozy domykanie się luki popytowej będzie oddziaływało w kierunku lekkiego wzrostu inflacji bazowej. Z drugiej strony oczekujemy, że ceny ropy będ? kształtowały się na niższym poziomie niż w naszej poprzedniej prognozie, co przy oczekiwanym przez nas umocnieniu złotego (zrewidowaliśmy nasz? prognozę EURPLN do 4,16 na koniec br.) będzie ograniczało wzrost inflacji ogółem. Jednocześnie w II poł. br. w kierunku wzrostu inflacji będzie oddziaływała również wyższa dynamika cen żywności widoczna szczególnie w kategoriach „owoce” (efekt wiosennych przymrozków) oraz „pieczywo” (konsekwencja rosn?cych cen zbóż). Przeciwny wpływ będzie miało niższe tempo wzrostu cen cukru oraz efekty wysokiej bazy sprzed roku m.in. w przypadku cen mięsa oraz produktów mlecznych. W 2018 r. oczekujemy obniżenia dynamiki cen żywności ze względu na niższe tempo wzrostu cen produktów mlecznych, cukru oraz mięsa, a także efekty wysokiej bazy z 2017 r. w kategorii „owoce”.

Podtrzymujemy nasz scenariusz perspektyw polityki pieniężnej. Oczekujemy, że w warunkach utrzymywania się inflacji znacz?co poniżej celu inflacyjnego, RPP utrzyma stopy procentowe na niezmienionym poziomie do listopada 2018 r.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!