Analizy i badania

Prognozy na lata 2016-2018

<p style="text-align: justify;">Biorąc pod uwagę napływające w ostatnim czasie dane dotyczące realnej sfery gospodarki, jak i tendencje sygnalizowane w badaniach koniunktury, zrewidowaliśmy nasze prognozy makroekonomiczne. Oczekujemy, że tempo wzrostu PKB w 2016 r. wyniesie 2,5% r/r (2,9% przed rewizją), w 2017 r. będzie równe 3,0% (poprzednio 3,5%), a w 2018 r. wzrośnie do 3,2%.</p>

>

Obniżenie prognozowanego przez nas tempa wzrostu PKB w 2016 r. jest częściowo zwi?zane z niekorzystn? struktur? wzrostu gospodarczego w III kw. br., wskazuj?c? na wyraźne pogłębienie spadku inwestycji (por. MAKROpuls z 31.10.2016). W IV kw. oczekujemy tylko nieznacznej odbudowy inwestycji przedsiębiorstw i nakładów publicznych. Jednocześnie będziemy najprawdopodobniej mieli do czynienia z wyraźnym zwiększeniem dynamiki inwestycji gospodarstw domowych wynikaj?cym z przyspieszenia decyzji o zakupie mieszkania (w zwi?zku z wymogiem wyższego wkładu własnego przy zakupie mieszkania finansowanym kredytem od pocz?tku 2017 r.). Roczna dynamika nakładów inwestycyjnych ogółem w IV kw. ukształtuje się jednak nadal na wyraźnie ujemnym poziomie. Oczekujemy, że w IV kw. utrzyma się wysokie tempo wzrostu konsumpcji wspierane przez dobr? sytuację na rynku pracy i wypłaty z programu Rodzina 500+. Jednakże ze względu na niższ? wagę spożycia prywatnego w PKB w IV kw. względem III kw., wkład konsumpcji do wzrostu PKB zmniejszy się. W rezultacie uważamy, że tempo wzrostu gospodarczego obniży się do 1,7% r/r w IV kw. wobec 2,5% w III kw.

W 2017 r. będziemy mieli do czynienia z coraz większ? absorbcj? środków unijnych w ramach nowej perspektywy finansowej. W efekcie, w warunkach utrzymuj?cego się wysokiego stopnia wykorzystania mocy wytwórczych w przetwórstwie można oczekiwać zwiększenia dynamiki nakładów inwestycyjnych firm. Jednocześnie stopniowo będ? uruchamiane kolejne projekty inwestycyjne finansowane z budżetów jednostek samorz?dów terytorialnych, budżetu centralnego oraz przedsiębiorstw publicznych. Ze względu na długi okres przygotowawczy (wynikaj?cy z konieczności opracowania projektu, wydania decyzji środowiskowych i pozwolenia na budowę) uważamy, że szczyt dynamiki inwestycji ogółem przypadnie na przełom lat 2017-2018. Wysoki popyt inwestycyjny przyczyni się naszym zdaniem do znacz?cego wzrostu dynamiki importu w II poł. 2017 r.

W 2017 r. spodziewamy się stabilizacji tempa wzrostu gospodarczego w strefie euro. Zmianie ulegnie jednak jego struktura (przyspieszenie eksportu), oddziałuj?c w kierunku zwiększenia popytu na wytwarzane w Polsce towary stanowi?ce wsad do produkcji dóbr finalnych eksportowanych do krajów poza stref? euro. Rosn?ca dynamika polskiego eksportu będzie zatem ograniczać spadek wkładu eksportu netto zwi?zanego z silnym przyspieszeniem importu.

Na przełomie II i III kw. 2017 r. wygaśnie pozytywny wpływ oddziaływania programu Rodzina 500+ na dynamikę konsumpcji, co będzie czynnikiem ograniczaj?cym tempo wzrostu PKB. W 2018 r. przewidujemy przyspieszenie wzrostu gospodarczego przede wszystkim ze względu na dalsze zwiększenie dynamiki inwestycji, zarówno publicznych, jak i przedsiębiorstw, zwi?zane ze spiętrzeniem projektów finansowanych z wykorzystaniem środków unijnych.

Wstrzymanie wprowadzenia podatku handlowego oddziałuje w kierunku obniżenia inflacji w najbliższych kwartałach w porównaniu do ścieżki przedstawionej w naszej wrześniowej prognozie. Ze względu na oddziaływanie efektów niskiej bazy dla dynamiki cen paliw i nośników energii (obniżka cen pr?du i gazu w styczniu br.) inflacja silnie zwiększy się do 1,5% r/r w I kw. 2017 r. wobec 0,0% w IV kw. br. W kolejnych kwartałach 2017 r. oczekujemy relatywnej stabilizacji inflacji w przedziale 1,3-1,7% (średniorocznie 1,5%). Z jednej strony domykanie się luki popytowej będzie oddziaływało w kierunku dalszego wzrostu inflacji bazowej. Z drugiej strony stopniowo wygasaj?ce efekty niskiej bazy dla cen paliw będ? ograniczać wzrost wskaźnika CPI. W I poł. 2017 r. w kierunku wzrostu inflacji będzie oddziaływało również zwiększenie dynamiki cen żywności zwi?zane z kontynuacj? wzrostowej fazy cyklu na rynku wieprzowiny oraz mleka. W 2018 r. oczekujemy stopniowego powrotu inflacji do celu wspieranego przez ożywienie popytu krajowego. Prognozujemy, ze średnioroczne tempo wzrostu cen w 2018 r. wyniesie 2,3%. Istotnym czynnikiem ryzyka w horyzoncie prognozy jest kształtowanie się cen ropy na światowym rynku.

Prognozujemy, że na koniec 2016 r. relacja skumulowanego salda na rachunku obrotów bież?cych za ostatnie 4 kwartały do PKB wyniesie -0,6%. Naszym zdaniem, w 2017 r. odnotujemy zwiększenie deficytu na rachunku obrotów bież?cych w relacji do PKB (1,0%), do czego przyczyni się m.in. wzrost cen ropy oraz silniejszy popyt wewnętrzny wynikaj?cy z przyspieszenia inwestycji ogółem. W 2018 r. oczekujemy kontynuacji tych tendencji i w rezultacie prognozujemy, że deficyt na rachunku obrotów bież?cych wzrośnie do 1,5% PKB.

Uważamy, że rynek pracy znajduje się blisko stanu równowagi. Oczekujemy, że dynamika zatrudnienia poza rolnictwem będzie się stopniowo obniżać i w IV kw. 2017 r. osi?gnie poziom 0,1% r/r. Prognozujemy, że stopa bezrobocia rejestrowanego ukształtuje się na poziomie 8,1% na koniec 2017 r. wobec 8,3% w grudniu br. Oczekujemy stopniowego wyhamowania poprawy sytuacji na rynku pracy. Skala spadku stopy bezrobocia będzie ograniczana przez trudności w znalezieniu wykwalifikowanych pracowników oraz spadek inwestycji w 2016 r. i I kw. 2017 r. W efekcie, stopa bezrobocia koniec 2018r. ukształtuje się na takim samym poziomie jak na koniec 2017 r. Wzrost inflacji i trudności w znalezieniu wykwalifikowanych pracowników będ? oddziaływały w kierunku wzrostu presji płacowej w całym horyzoncie prognozy. Będzie ona jednak ograniczana przez możliwość zwiększenia wymiaru godzinowego pracowników dotychczas zatrudnionych na część etatu, niski stopień uzwi?zkowienia w sektorze prywatnym, gotowość pracodawców do przeniesienia produkcji za granicę, napływ imigrantów (szczególnie Ukraińców) oraz migracje powrotne Polaków. W efekcie oczekujemy umiarkowanego zwiększenia nominalnego tempa wzrostu płac z 4,0% w br. do 4,5% w 2017 r. i 4,8% w 2018 r.

Zrewidowaliśmy nasz scenariusz dotycz?cy perspektyw krajowej polityki pieniężnej. W ubiegłym tygodniu EBC podj?ł decyzję o kontynuacji rozszerzonego programu skupu aktywów do co najmniej końca 2017 r. (patrz powyżej). Taki scenariusz nie był zgodny z naszymi przewidywaniami – oczekiwaliśmy wydłużenia programu tylko do września 2017 r. Dłuższy okres prowadzenia łagodnej polityki pieniężnej przez EBC skłonił nas do odsunięcia w czasie prognozowanej przez nas pierwszej podwyżki stóp procentowych przez RPP. Zacieśnianie polityki pieniężnej w warunkach kontynuowania skupu aktywów przez EBC doprowadziłoby bowiem do silnego umocnienia kursu złotego, co miałoby negatywny wpływ na aktywność gospodarcz? w Polsce. Oczekujemy, że program skupu aktywów zostanie najprawdopodobniej stopniowo wygaszony (tzw. tapering) do końca II kw. 2018 r. Tym samym uważamy, że stopy procentowe w Polsce pozostan? na niezmienionym poziomie do czerwca 2018 r. Naszym zdaniem, ze względu na inflację kształtuj?c? się blisko celu oraz oczekiwane przez nas umiarkowanie silne tempo wzrostu gospodarczego Rada zdecyduje się na rozpoczęcie cyklu zacieśniania polityki pieniężnej w czerwcu 2018 r. i podniesie stopy procentowe ł?cznie o 50 pb w 2018 r. Nasza prognoza jest spójna z wypowiedziami prezesa NBP na konferencji po grudniowym posiedzeniu RPP. W  ocenie A. Glapińskiego z dużym prawdopodobieństwem stopy procentowe utrzymaj? się na niezmienionym poziomie w całym 2017 r.

Podtrzymujemy nasz? prognozę kursu EURPLN. W 2017 r. oczekujemy stopniowego spadku kursu EURPLN do 4,18 na koniec roku. Skalę aprecjacji złotego będ? ograniczały: łagodna krajowa polityka pieniężna, relatywnie niskie tempo wzrostu gospodarczego w I poł. roku, obniżenie wieku emerytalnego w Polsce wraz z jego potencjalnie negatywnym wpływem na długoterminowy rating Polski, stopniowa normalizacja stóp procentowych przez FED oraz podwyższona globalna awersja do ryzyka zwi?zana z niepewności? dotycz?c? przyszłej polityki gospodarczej jak? będzie prowadził D. Trump. W 2018 r. oczekujemy dalszego umiarkowanego umocnienia polskiej waluty z zasięgiem 4,07 za euro na koniec 2018 r., co będzie zwi?zane z rosn?cymi oczekiwaniami rynkowymi na podwyżki stóp procentowych przez RPP.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!