Analizy i badania

Prognozy na lata 2016-2017

<p style="text-align: justify;">Biorąc pod uwagę napływające w ostatnim czasie dane dotyczące realnej sfery gospodarki, jak i tendencje sygnalizowane w badaniach koniunktury, zrewidowaliśmy nasze prognozy makroekonomiczne. Oczekujemy, że w 2016 r. średniorocznie wyniesie ono 2,9% r/r (3,3% przed rewizją), w 2017 r.</p>

>

Obniżenie prognozowanego przez nas tempa wzrostu PKB w latach 2016-2017 jest zwi?zane z niekorzystn? struktur? wzrostu gospodarczego w II kw. br., wskazuj?c? na pogłębienie spadku inwestycji i brak wyraźnego przyspieszenia spożycia prywatnego. Zwiększenie dynamiki inwestycji ogółem w III kw. będzie mniejsze niż wcześniej oczekiwaliśmy, głównie ze względu na silniejsze od prognoz wyhamowanie inwestycji publicznych w II kw. W II poł. br. oczekujemy stopniowej odbudowy inwestycji publicznych (coraz większe wykorzystanie środków unijnych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020), jednak roczna dynamika nakładów inwestycyjnych realizowanych przez sektor publiczny pozostanie ujemna. Utrzymuj?cy się wysoki stopień wykorzystania mocy wytwórczych w przetwórstwie sygnalizuje  zwiększenie dynamiki nakładów inwestycyjnych firm w kolejnych kwartałach, jednakże średnioroczna dynamika nakładów na środki trwałe obniży się w porównaniu do 2015 r. Ponadto ostatnie dane wskazuj?, że gospodarstwa domowe, w odpowiedzi na wyraźn? poprawę sytuacji na rynku pracy, decyduj? się na odbudowę oszczędności. Wzrost skłonności gospodarstw domowych do oszczędzania wskazuje, że przyspieszenie wzrostu konsumpcji w II poł. br., zwi?zane z popraw? sytuacji na rynku pracy i efektem 500+, będzie mniejsze niż wcześniej zakładaliśmy. Tym samym zwi?zany z programem wzrost popytu na towary i usługi importowane będzie również mniejszy od naszych wcześniejszych prognoz. Ponadto, dynamika eksportu w II kw. okazała się wyższa od naszych oczekiwań. W II poł. br. spodziewamy się stabilizacji tempa wzrostu gospodarczego w strefie euro (w tym w Niemczech), co będzie wsparciem dla utrzymania wysokiego tempa wzrostu polskiego eksportu a tym samym oddziałuje to w kierunku zwiększenia prognozowanego przez nas wkładu eksportu netto do PKB w porównaniu do naszej czerwcowej prognozy.

Nasza zrewidowana prognoza uwzględnia wpływ Brexit na polsk? gospodarkę. Potencjalny krótkookresowy wpływ Brexit na tempo wzrostu gospodarczego w Polsce przedstawiliśmy w MAKROmapie z 23.05.2016. Uwzględniaj?c spadek eksportu z Polski do Wielkiej Brytanii, ograniczenie napływu nowych bezpośrednich inwestycji zagranicznych z Wielkiej Brytanii do Polski oraz odpływ zysków, które w przeciwnym razie byłyby reinwestowane, jak również bior?c pod uwagę spowolnienie w innych krajach UE szacowaliśmy, że Brexit mógłby przyczynić się do obniżenia rocznej dynamiki PKB w Polsce maksymalnie o ok. 0,5 pkt. proc. w horyzoncie jednego roku. Bior?c pod uwagę napływaj?ce od tego czasu dane makroekonomiczne, wyniki badań koniunktury w Polsce i za granic? oraz fakt, że do końca br. rz?d Wielkiej Brytanii nie zamierza rozpocz?ć formalnej procedury wyjścia z UE zgodnie z art. 50 Traktatu Lizbooskiego uważamy, że w krótkim okresie wpływ Brexit będzie miał ograniczony negatywny wpływ na polsk? gospodarkę w latach 2016-2017.

W 2017 r. oczekujemy przyspieszenia wzrostu gospodarczego przede wszystkim ze względu na dalszy wzrost dynamiki inwestycji (zarówno publicznych, jak i przedsiębiorstw) wynikaj?cy m.in. ze zwiększonej absorbcji środków unijnych. Wzrost PKB będzie wspierany przez efekty niskiej bazy. Wygaśnięcie na przełomie II i III kw. 2017 r. pozytywnego wpływu oddziaływania programu Rodzina 500+ na dynamikę konsumpcji będzie oddziaływało w przeciwnym kierunku.

Oczekujemy, że w 2016 r. średnioroczna inflacja ukształtuje się na poziomie -0,6% r/r wobec -0,9% w 2015 r. W horyzoncie najbliższych czterech kwartałów czynnikiem oddziałuj?cym w kierunku zwiększenia inflacji będzie wprowadzony od 1 września br. podatek od sprzedaży detalicznej. Ustawa wprowadza dwie stawki podatku od sprzedaży detalicznej – 0,8% od przychodu między 17 mln zł a 170 mln zł miesięcznie i 1,4%. od przychodu powyżej 170 mln zł miesięcznie. Kwota wolna od podatku w skali roku wynosi 204 mln zł. Naszym zdaniem sprzedawcy objęci podatkiem będ? d?żyć do utrzymania dotychczasowego poziomu marż. W takiej sytuacji będ? mieli do dyspozycji dwa rozwi?zania: przerzucić podatek na dostawców poprzez negocjacje cenowe lub podnieść ceny sprzedawanych produktów. W zależności od rodzajów produktów, branży, wielkości oraz charakteru relacji z dostawcami, w indywidualnych strategiach sprzedawców dominować będzie jedno lub drugie rozwi?zanie. Największe możliwości w tej kwestii będ? miały dyskonty, hipermarkety i sieci handlowe, które ze względu na swoj? bardzo siln? pozycję negocjacyjn?, szczególnie w stosunku do rozdrobnionych przetwórców lub producentów marek własnych w większym stopniu będ? w stanie wywierać presję na swoich dostawców. W gorszej sytuacji znajd? się sklepy specjalistyczne nie będ?ce części? sieci handlowej oraz sklepy franszyzowe. Ich siła negocjacyjna względem dostawców jest wyraźnie niższa niż w przypadku supermarketów. Tym samym ich główn? odpowiedzi? na podatek będzie wzrost cen, co w przypadku rynków charakteryzuj?cych się wysok? konkurencj? będzie możliwe w ograniczonym zakresie. Bior?c pod uwagę zarysowane powyżej czynniki szacujemy, że wprowadzenie podatku będzie oddziaływało w kierunku wzrostu dynamiki inflacji ogółem o ok. 0,3 pkt. proc. w okresie III kw. 2016 r. – IV kw. 2017 r.  Efekt ten będzie szczególnie widoczny w kategoriach takich jak paliwa, odzież i obuwie, napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe, żywność i napoje bezalkoholowe.

Uwzględniaj?c efekt podatku handlowego prognozujemy, że deflacja w Polsce utrzyma się do listopada 2016 r. Od IV kw. br. w kierunku wzrostu inflacji będzie oddziaływało zwiększenie dynamiki cen żywności. W IV kw. br. oraz w I poł. 2017 r. wzrost cen żywności widoczny będzie w naszej ocenie szczególnie w przypadku mięsa (m.in. rozpoczęcie wzrostowej fazy cyklu świńskiego – por. AGROpuls z 19.08.2016) oraz produktów mlecznych (wejście rynku mleka we wzrostow? fazę cyklu - por AGROpuls z 17.08.2016). Przeciwny efekt będ? miały niższe ceny owoców i warzyw z uwagi na lepsze w porównaniu do 2015 r. zbiory. Ponadto ze względu na oddziaływanie efektów niskiej bazy dla dynamiki cen paliw i nośników energii (obniżka cen pr?du i gazu w styczniu br.) inflacja silnie zwiększy się do 1,8% r/r w I kw. 2017 r. W II poł. 2017 r. oczekujemy lekkiego spadku inflacji. Z jednej strony domykanie się luki popytowej będzie oddziaływało w kierunku dalszego wzrostu inflacji bazowej. Z drugiej strony stopniowo wygasaj?ce efekty niskiej bazy dla cen paliw oraz ust?pienie proinflacyjnego wpływu podatku od sprzedaży detalicznej w III kw. będ? ograniczać wzrost wskaźnika CPI. Dodatkowo oczekujemy spadku dynamiki cen żywności z uwagi na oddziaływanie efektów wysokiej bazy z II poł. 2016 r. Oczekujemy, że w 2017 r. średnioroczna inflacja ukształtuje się na poziomie 1,8%. Czynnikiem ryzyka dla naszej prognozy jest kształtowanie się cen ropy na światowym rynku.

W II kw. 2016 r. relacja skumulowanego salda na rachunku obrotów bież?cych za ostatnie 4 kwartały do PKB zwiększyła się do -0,3% wobec -0,4% w I kw. Prognozujemy, że w całym 2016 r. wyniesie ona -0,5%. Na lekki wzrost deficytu złoż? się zmniejszony (w porównaniu do 2015 r.) napływ środków unijnych oraz oddziałuj?cy w przeciwnym kierunku wzrost salda obrotów handlowych. W 2017 r. odnotujemy dalsze zwiększenie deficytu na rachunku obrotów bież?cych w relacji do PKB (-0,6%), do czego przyczyni się m.in. wzrost cen ropy oraz silniejszy popyt wewnętrzny wynikaj?cy z przyspieszenia inwestycji ogółem.

Uważamy, że rynek pracy znajduje się blisko stanu równowagi. Prognozujemy, że stopa bezrobocia rejestrowanego ukształtuje się na poziomie 8,4% na koniec br. Oczekujemy stopniowego wyhamowania poprawy sytuacji na rynku pracy. Skala spadku stopy bezrobocia będzie ograniczana przez trudności w znalezieniu wykwalifikowanych pracowników oraz spowolnienie wzrostu gospodarczego. W efekcie, stopa bezrobocia koniec 2017 r. ukształtuje się na takim samym poziomie jak na koniec 2016 r. Oczekujemy, że dynamika zatrudnienia poza rolnictwem będzie się stopniowo obniżać i w IV kw. 2017 r. osi?gnie poziom 0,0% r/r. Wzrost inflacji i trudności w znalezieniu wykwalifikowanych pracowników będ? oddziaływały w kierunku wzrostu presji płacowej. Będzie ona jednak ograniczana przez możliwość zwiększenia wymiaru godzinowego pracowników dotychczas zatrudnionych na część etatu, niski stopień uzwi?zkowienia w sektorze prywatnym, gotowość pracodawców do przeniesienia produkcji za granicę, napływ imigrantów (szczególnie Ukraińców) oraz migracje powrotne Polaków. W efekcie oczekujemy umiarkowanego zwiększenia nominalnego tempa wzrostu płac z 4,4% w br. do 5,1% w 2017 r.

Podtrzymujemy nasz scenariusz dotycz?cy perspektyw krajowej polityki pieniężnej. Nie spodziewamy się, że lekkie spowolnienie tempa wzrostu PKB w br. skłoni RPP do rozluźnienia polityki pieniężnej. Dobra sytuacja gospodarcza za granic? jest ważnym argumentem dla członków RPP za utrzymywaniem status quo w polityce pieniężnej. Rada wykazuje również nisk? determinację w realizacji celu inflacyjnego. Przedłużaj?ca się deflacja nie wymaga, zdaniem RPP, dostosowania parametrów polityki pieniężnej. Obawy o stabilność systemu finansowego, w tym w szczególności małych instytucji finansowych (SKOK) to kolejny czynnik ograniczaj?cy przestrzeń do obniżki stóp procentowych. W efekcie uważamy, że stopy procentowe pozostan? na niezmienionym poziomie do lipca 2017 r. Naszym zdaniem, ze względu na rosn?c? inflację i wysokie prawdopodobieństwo jej powrotu do celu w horyzoncie kilku kwartałów, Rada zdecyduje się na rozpoczęcie cyklu zacieśniania polityki pieniężnej w lipcu 2017 r. i podniesie stopy procentowe ł?cznie o 50 pb w 2017 r.

Podtrzymaliśmy nasz? prognozę kursu złotego. W krótkim okresie kurs EURPLN będzie utrzymywał się na poziomie ok. 4,35-4,40. Relatywnie slaby kurs polski waluty będzie zwi?zany głównie z oczekiwanym dalszym normalizowaniem polityki pieniężnej przez FED oraz rosn?cym ryzykiem obniżenia ratingu Polski przez agencje Moody’s i Fitch. Pocz?wszy od IV kw. 2016 r. oczekujemy umiarkowanego umocnienia polskiej waluty z zasięgiem 4,15 za euro na koniec 2017 r., co będzie zwi?zane z rosn?cymi oczekiwaniami rynkowymi na podwyżki stóp procentowych przez RPP. W krótkim okresie potencjalnym czynnikiem oddziałuj?cym w kierunku osłabienia złotego może być znacz?ce spowolnienie wzrostu gospodarczego w Chinach. Determinacja rz?du chińskiego w realizacji założonego celu dla tempa wzrostu PKB („6,5-7,0%” w br.) jest jednak wysoka (por. MAKROmapa z 16.08.2016), a tym samym prawdopodobieństwo „twardego l?dowania” chińskiej gospodarki (maj?cego negatywny wpływ na kurs polskiej waluty) oceniamy obecnie jako niskie.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!