Analizy i badania

Prognozy na lata 2015-2016

<p style="text-align: justify;">Biorąc pod uwagę napływające w ostatnim czasie dane dotyczące realnej sfery gospodarki, jak i tendencje sygnalizowane w badaniach koniunktury, zrewidowaliśmy naszą prognozę tempa wzrostu PKB na lata 2015-2016. Oczekujemy, że w 2015 r. średniorocznie wyniesie ono 3,8% r/r (3,6% przed rewizją), w 2016 r. będzie równe 2,9% (poprzednio 3,4%).</p>

>

Podwyższenie oczekiwanego przez nas tempa wzrostu gospodarczego w 2015 r. jest przede wszystkim efektem przesunięcia w górę punktu startowego prognozy. Prognozujemy, że w II kw. 2015 r. roczna dynamika PKB ukształtuje się na poziomie 3,7% wobec 3,6% w I kw. W kierunku zwiększenia tempa wzrostu gospodarczego będzie oddziaływał przede wszystkim wzrost wkładu nakładów brutto na środki trwałe wynikaj?cy ze zwiększenia wagi inwestycji w PKB w II kw. przy stabilizacji ich dynamiki. Oczekujemy również, że kontynuacja ożywienia może przyczynić się do dalszego zmniejszenia kontrybucji zmiany zapasów do PKB, co będzie ograniczało tempo wzrostu gospodarczego w II kw.

W kolejnych kwartałach prognozujemy stopniowe zwiększenie tempa wzrostu gospodarczego do 4,0% w IV kw. 2015 r. Głównym czynnikiem oddziałuj?cym w kierunku jego przyspieszenia będzie oczekiwana przez nas kumulacja ożywienia wszystkich trzech składowych inwestycji (przedsiębiorstw, publicznych oraz prywatnych) w II poł. br. Jednocześnie oczekujemy utrzymania wysokiej dynamiki eksportu wynikaj?cego ze stopniowej poprawy sytuacji gospodarczej w strefie euro (prognozujemy, że dynamika PKB w strefie euro w 2015 r. wzrośnie do 1,4% wobec 0,9% w ub. r.) oraz wygaśnięcia negatywnego wpływu embarga rosyjskiego w II poł. br. Dobre perspektywy popytu zagranicznego przy stopniowym zwiększeniu tempa importu doprowadz? do zmniejszenia kontrybucji eksportu netto do wzrostu PKB, jednak pozostanie ona nieujemna do końca br. Istotnym czynnikiem ryzyka dla ścieżki dynamiki PKB w 2015 r. pozostaje dalszy rozwój wydarzeń na Ukrainie, negocjacje nt. nowego programu pomocowego dla Grecji oraz trwałość ożywienia gospodarczego w strefie euro.

W I kw. odnotowano znacz?c? nadwyżkę na rachunku obrotów bież?cych, która wyniosła 2,2% PKB. Wynikało to ze wzrostu salda obrotów handlowych z -0,7% PKB w IV kw. ub. r. do +2,7% w I kw. oraz rekordowo wysokiego napływu środków z Unii Europejskiej w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. Wysoka wartość relacji salda obrotów bież?cych do PKB w I kw. będzie oddziaływała w kierunku wzrostu skumulowanej wartości tego wskaźnika za 4 kwartały przez cały br. W poł?czeniu z utrzymaniem się transferów pomiędzy UE i Polsk? na wysokim poziomie w kwietniu oraz oczekiwanym przez nas dodatnim wkładem eksportu netto do PKB, oczekujemy, że w całym 2015 r. odnotujemy nieznaczn? nadwyżkę na rachunków obrotów bież?cych w relacji do PKB (0,3%).

W 2016 r. oczekujemy wyraźnego spowolnienia wzrostu gospodarczego przede wszystkim ze względu na oddziaływanie efektów wysokiej bazy z br. przyczyniaj?cych się do zmniejszenia dynamik eksportu i inwestycji. W efekcie, przy stabilizacji tempa wzrostu importu na zbliżonym do tego z 2015 r. wkład eksportu netto stanie się ujemy. Dodatkowo wzrost PKB będzie ograniczany przez spadek dynamiki inwestycji publicznych (przerwa w efektywnym wykorzystywaniu środków unijnych pomiędzy dwoma perspektywami – 2007-2013 i 2014-2020).

Oczekujemy, że w 2015 r. średnioroczna inflacja ukształtuje się na poziomie -0,6% r/r wobec 0,0% w 2014 r. Prognozujemy, ze deflacja w Polsce utrzyma się do III kw. 2015 r., a jej skala będzie się dalej stopniowo zmniejszać. Wzrost wskaźnika inflacji będzie skutkiem zwiększenia dynamiki cen żywności oraz cen paliw. W II poł. br. antyinflacyjny efekt rosyjskiego embarga wygaśnie, ponadto w kierunku wzrostu inflacji będ? oddziaływały efekty niskiej bazy z 2014 r. oraz ożywienie gospodarcze. Tym samym, prognozujemy, że roczne tempo wzrostu cen zwiększy się do 0,3% w IV kw. 2015 r. W I kw. 2016 r. oczekujemy, że inflacja silnie zwiększy się do 1,3% r/r m.in. ze względu na oddziaływanie efektów niskiej bazy dla dynamiki cen paliw. W kolejnych kwartałach oczekujemy lekkiego wzrostu wskaźnika inflacji CPI do 1,8% w IV kw. 2016 r.

Uważamy, że poprawa na rynku pracy będzie dalej postępować. Oczekujemy, że stopa bezrobocia rejestrowanego ukształtuje się na poziomie 10,5% na koniec br. i obniży się do 9,6% w 2016 r. Do spadku bezrobocia przyczyni? się zarówno oczekiwany w okresie prognozy dalszy wzrost inwestycji, jak i strukturalne zmiany na rynku pracy wynikaj?ce z wprowadzonych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej reform urzędów pracy. Stopniowa poprawa na rynku pracy będzie oddziaływała w kierunku umiarkowanego wzrostu presji płacowej, która w 2016 r. będzie ograniczana przez migracje powrotne (szczególnie w budownictwie). Tym samym oczekujemy, że nominalne tempo wzrostu płac w latach 2015-2016 wyniesie przeciętnie 3,7% r/r wobec 3,6% w 2014 r. Pomimo stabilizacji tempa wzrostu nominalnych płac w 2016 r., realna dynamika funduszu płac będzie ograniczana przez rosn?c? inflację, co naszym zdaniem spowoduje lekkie spowolnienie realnej konsumpcji prywatnej do 3,2% r/r w 2016 r. wobec 3,3% w 2015 r. Wsparciem dla naszej prognozy stabilizacji tempa wzrostu konsumpcji na relatywnie wysokim poziomie s? utrzymuj?ce się wysokie odczyty wyprzedzaj?cych wskaźników koniunktury konsumenckiej.

Treść komunikatu po ubiegłotygodniowym posiedzeniu RPP oraz wypowiedzi M. Belki na konferencji po posiedzeniu wskazuj?, że obecnie najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest stabilizacja stóp procentowych przez dłuższy czas (por. MAKROpuls z 03.06.2015). Jest to zgodne z naszym scenariuszem utrzymania przez Radę stóp na obecnym poziomie do listopada 2016 r. Silnym wsparciem dla naszej prognozy jest horyzont prowadzonego przez EBC programu skupu obligacji (co najmniej do września 2016 r.). Istotnym czynnikiem ryzyka w górę dla ścieżki stóp jest natomiast zmiana składu RPP w 2016 r.

Brak zmian w krajowej polityce pieniężnej przy jednoczesnym przybliżaj?cym się momencie pierwszej podwyżki stóp procentowych przez FED (wrzesień br.) będzie czynnikiem oddziałuj?cym w kierunku osłabienia złotego w II poł. br. Dodatkowo, w kierunku deprecjacji polskiej waluty będzie oddziaływał wzrost ryzyka politycznego wynikaj?cy z wysokiego prawdopodobieństwo znacz?cych zmian na scenie politycznej po jesiennych wyborach parlamentarnych (por. MAKROmapa z 25.05.2015). Skala osłabienia złotego w br. będzie ograniczana przez kontynuację programu luzowania ilościowego przez EBC oraz nadwyżkę na saldzie obrotów bież?cych. Dlatego uważamy, że na koniec III kw. br. kurs EURPLN wyniesie 4,12, a na koniec br. obniży się nieznacznie do 4,10. W 2016 r. oczekujemy dalszego umiarkowanego umocnienia polskiej waluty z zasięgiem 3,90 za euro na koniec roku.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!