Analizy i badania

Prognozy makroekonomiczne na lata 2021-2022

Poniżej przedstawiamy nasze prognozy makroekonomiczne uwzględniające napływające w ostatnim czasie dane dotyczące realnej sfery gospodarki, jak i tendencje sygnalizowane w badaniach koniunktury oraz informacje dotyczące przebiegu pandemii COVID-19. Oczekujemy, że dynamika PKB w 2021 r. wyniesie 4,6% r/r (3,6% przed rewizją). Jednocześnie utrzymaliśmy niezmienioną prognozę wzrostu gospodarczego na 2022 r. (4,9% r/r).

Głównym argumentem na rzecz rewizji w górę dynamiki PKB w br. jest odnotowany w marcu br. znacząco wyższy od oczekiwań wzrost produkcji przemysłowej. Był on dużą niespodzianką w kontekście sygnalizowanych w badaniach koniunktury barier w postaci wąskich gardeł w globalnych łańcuchach dostaw, a więc niedoborów surowców, materiałów i półfabrykatów (por. MAKROpuls z 21.04.2021). Marcowe dane o produkcji wskazują, że bariery podażowe ograniczają aktywność w przemyśle w dużo mniejszym stopniu niż sygnalizowały to dane o koniunkturze, a w rezultacie wkład produkcji przemysłowej do wzrostu wartości dodanej w całym 2021 r. będzie wyraźnie wyższy niż wcześniej oczekiwaliśmy. Oczekujemy, że dynamika produkcji przemysłowej, wspierana przez efekty niskiej bazy sprzed roku, przekroczy 40% r/r w kwietniu br.

Od strony popytowej PKB, szybki wzrost produkcji będzie materializował się w postaci przyspieszenia eksportu. Ożywienie w światowym handlu pozostaje głównym czynnikiem wzrostu produkcji przemysłowej w Polsce, a opublikowane w ostatnich tygodniach wyprzedzające wskaźniki koniunktury sygnalizują duże prawdopodobieństwo utrzymania się wysokiego popytu na polski eksport w najbliższych miesiącach. Ponadto, w naszej ocenie w ostatnich kwartałach nastąpiła geograficzna reorientacja procesu produkcji przez globalne przedsiębiorstwa europejskie, m.in. w celu zwiększenia bezpieczeństwa łańcuchów dostaw. Reorientacja ta jest korzystna dla polskich przedsiębiorstw, które zwiększyły sprzedaż do dotychczasowych klientów lub nowych odbiorców, np. poprzez częściowe przejmowanie roli dostawcy komponentów/materiałów od przedsiębiorstw zlokalizowanych w Chinach. Będzie to dodatkowy czynnik wspierający eksport z Polski w najbliższych kwartałach. Wraz z oczekiwanym przez nas stopniowym ustępowaniem problemu wąskich gardeł w polskim i globalnym przetwórstwie, ożywienie produkcji przemysłowej i eksportu utrzyma się.

Drugim czynnikiem oddziałującym w kierunku podniesienia ścieżki PKB będzie wyższe od naszych wcześniejszych oczekiwań tempo wzrostu konsumpcji. Analiza raportów Google na temat przemieszczania się (por. MAKROmapa z 19.04.2021) wskazuje, że restrykcje administracyjne wprowadzane w br. przez rząd mają znacząco mniejszy wpływ na mobilność społeczeństwa niż rok temu. Może wynikać to z mniejszej obawy przed zakażaniem wśród rosnącej liczby zaszczepionych osób i ozdrowieńców, jak również przystosowania się społeczeństwa do życia w warunkach pandemii. Oznacza to, że negatywny wpływ restrykcji administracyjnych na konsumpcję słabnie. Ponadto w br. obostrzenia będą znoszone szybciej niż w ub. roku (np. powrót do nauki w szkołach, patrz powyżej) mimo utrzymującego się silnego przeciążenia szpitali, co będzie stanowić dodatkowe wsparcie dla konsumpcji prywatnej. Oczekujemy, że dynamika konsumpcji, wspierana przez efekty bazy osiągnie poziom 10,2% r/r w II kw., a następnie będzie kształtować się na poziomie ok. 4% w II poł. br. Oczekujemy, że obostrzenia wprowadzone jesienią br. (w trakcie spodziewanej IV fali pandemii) będą dużo łagodniejsze niż te obserwowane dotychczas. Tym samym ich negatywny wpływ na tempo wzrostu konsumpcji i PKB będzie ograniczony.

Oczekujemy wzrostu inwestycji ogółem w ujęciu r/r, począwszy od II kw. br. z uwagi na efekty niskiej bazy. W 2022 r. ważnym czynnikiem wsparcia dla wzrostu PKB będzie realizacja projektów inwestycyjnych w ramach unijnego funduszu odbudowy (por. MAKROmapa z 19.10.2020). Uważamy, że potencjał do wzrostu publicznych nakładów brutto na środki trwałe w ujęciu rok do roku jest ograniczony w 2021 r. z uwagi na efekt oszczędności w jednostkach samorządu terytorialnego w warunkach trudnej sytuacji finansowej spowodowanej epidemią COVID-19.

Zrewidowaliśmy również naszą prognozę inflacji. Oczekujemy, że wyniesie ona średniorocznie 3,9% r/r w 2021 r. i obniży się do 2,7% w 2022 r. Głównym czynnikiem uzasadniającym rewizję naszego scenariusza jest kształtowanie się – wyżej od oczekiwań – cen ropy na światowym rynku. W połączeniu z osłabieniem kursu złotego oddziałują one w kierunku podniesienia ścieżki dynamiki cen paliw. Nie oczekujemy, że ceny ropy wzrosną wyraźnie w horyzoncie kilku miesięcy. Niemniej jednak z uwagi na efekty niskiej bazy sprzed roku (silny spadek cen paliw na początku pandemii) w maju zaobserwujemy tempo wzrostu cen paliw przekraczające 30% r/r. W rezultacie inflacja ogółem w maju br. przejściowo przekroczy 4,5%. W kolejnych kwartałach, wraz z postępującym ożywieniem globalnym, ceny ropy na światowym rynku będą kształtowały się w trendzie wzrostowym. Z uwagi na wygasanie wspomnianych wyżej efektów niskiej bazy dynamika cen paliw będzie się stopniowo obniżać od czerwca br. Zrewidowaliśmy w górę naszą ścieżkę cen żywności. Obecnie oczekujemy, że dynamika cen żywności i napojów bezalkoholowych obniży się w 2021 r. do 2,3% wobec 4,8% w 2020 r., a w 2022 r. ukształtuje się na poziomie 2,2% (1,8% w 2021 r. i 2,6% w 2020 r. przed rewizją). Główną przyczyną rewizji są znaczące straty produkcyjne wyrządzone w ostatnich tygodniach przez ptasią grypę w Polsce, które w najbliższych miesiącach będą oddziaływać w kierunku wzrostu cen drobiu. Wyższa ścieżka cen żywności będzie wynikać również z dalszego silnego wzrostu cen zbóż na światowych rynkach związanego m.in. z pogorszeniem warunków agrometeorologicznych wśród ich głównych producentów i eksporterów, co będzie sprzyjać wyższej dynamice cen w kategorii „pieczywo i produkty zbożowe”. Oczekujemy, że w najbliższych miesiącach inflacja bazowa będzie kształtowała się w trendzie spadkowym. Wsparciem dla takiej tendencji będą efekty wysokiej bazy sprzed roku oraz zmniejszenie inflacji bazowej w strefie euro. W II poł. br. i w 2022 r. czynnikiem proinflacyjnym będzie oczekiwana przez nas poprawa sytuacji gospodarczej. Niskie bezrobocie będzie sprzyjało narastaniu presji płacowej.

Nasz scenariusz inflacyjny, w którym dynamika cen ogółem, po przejściowym wzroście blisko 5% w maju br., obniży się do ok. 3% r/r pod koniec 2022 r. stanowi wsparcie dla naszej prognozy stóp procentowych w Polsce. Podtrzymujemy naszą prognozę, iż RPP rozpocznie cykl zacieśniania polityki pieniężnej w marcu 2023 r. Oprócz inflacji kształtującej się powyżej celu inflacyjnego NBP (2,5%) argumentem na rzecz podwyżki stóp procentowych będzie oczekiwane przez nas wysokie tempo wzrostu gospodarczego. Jednocześnie dostrzegamy ryzyko materializacji scenariusza, w którym RPP zdecyduje się na jednorazową podwyżkę stóp procentowych w czerwcu br. zorientowaną na zakotwiczenie oczekiwań inflacyjnych (w odpowiedzi na bieżącą inflację kształtującą się wyraźnie powyżej celu NBP), jednak nie jest to nasz scenariusz bazowy. Prognozowane przez nas ożywienie gospodarcze w Polsce i na świecie, jak również oczekiwane zaostrzenie polityki pieniężnej przez RPP będą stanowić wsparcie dla kursu złotego. Oczekujemy dalszego spadku kursu EURPLN do 4,37 na koniec 2021 r. i 4,27 na koniec 2022 r.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain REVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!