Aktualności firm stowarzyszonych  •  Członkowie

Prognozy makroekonomiczne dla krajów EŚW-3

Poniżej przedstawiamy w skróconej formie nasz scenariusz makroekonomiczny na lata 2023- 2024 dla krajów regionu Europy Środkowo-Wschodniej – Czech, Węgier i Rumunii (dalej: kraje EŚW-3).

Średnioterminowe perspektywy wzrostu gospodarczego w krajach EŚW-3 kształtują się podobnie. W I poł. br. obserwowaliśmy spadek rocznych dynamik PKB ze względu na oddziaływanie efektów wysokiej bazy sprzed roku, pogorszenie koniunktury w Niemczech i strefie euro, wygasanie odłożonego popytu oraz transmisję podwyżek stóp procentowych realizowanych w ostatnich kwartałach na realną sferę gospodarki. W Czechach i na Węgrzech (podobnie jak w Polsce) roczna dynamika PKB ukształtowała się w tym okresie na ujemnym poziomie (odpowiednio -0,4% i -1,7%). Na tym tle pozytywnie wyróżnia się Rumunia, która odnotowała przeciętny wzrost +1,7% r/r w I poł. br. Wsparciem dla tempa wzrostu aktywności gospodarczej w tym kraju była silna podwyżka płacy minimalnej oraz utrzymujący się solidny wzrost inwestycji.

Oczekujemy, że wzrost gospodarczy we wszystkich krajach regionu umiarkowane przyspieszy w II poł. br. Głównym czynnikiem dynamizującym wzrost gospodarczy będzie spadająca inflacja (patrz poniżej) zwiększająca realną siłę nabywczą gospodarstw domowych i ich konsumpcję. Niemniej jednak z uwagi na niekorzystne uwarunkowania w otoczeniu zewnętrznym krajów EŚW-3 – w szczególności tendencje recesyjne w przetwórstwie Niemiec i strefy euro – skala ożywienia aktywności gospodarczej będzie nieznaczna. W rezultacie oczekiwane przez nas średnioroczne tempo wzrostu gospodarczego będzie tylko nieznacznie wyższe od zera w przypadku Czech i Węgier. Rumunia, z uwagi na lepszą pierwszą połowę roku, odnotuje naszym zdaniem średnioroczne tempo wzrostu PKB równe 2,0%.

W 2024 r., wraz z oczekiwanym przez nas (opóźnionym) ożywieniem strefie euro i światowym handlu, prognozujemy, że tempo wzrostu PKB umiarkowanie przyspieszy w krajach EŚW-3. Dodatkowym czynnikiem wspierającym wzrost gospodarczy w 2024 r. będą efekty niskiej bazy z 2023 r. Prognozowany przez nas spadek inflacji będzie oddziaływał w kierunku zwiększenia konsumpcji. Czynnikiem ograniczającym skalę ożywienia w 2024 r. będą oczekiwane przez nas tendencje w inwestycjach publicznych. Biorąc pod uwagę cykl absorbcji środków unijnych wzrost publicznych nakładów brutto na środki trwałe wyraźnie wyhamuje w 2024 r. W rezultacie prognozujemy, że tempo wzrostu PKB w 2024 r. wyniesie 2,1% w Czechach, 2,3% na Węgrzech i 3,5% w Rumunii.

 

ZOBACZ RAPORT

 

 


Credit Agricole Bank Polska S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Frederic LUSTIG Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: flustig((@))credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!