Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Prognozy makroekonomiczne dla krajów EŚW-3

Poniżej przedstawiamy w skróconej formie nasz scenariusz makroekonomiczny na lata 2021- 2022 dla krajów regionu Europy Środkowo-Wschodniej – Czech, Węgier i Rumunii (dalej: kraje EŚW-3).

Średnioterminowe perspektywy wzrostu gospodarczego w krajach EŚW-3 kształtują się podobnie jak w Polsce (por. MAKROmapa z 6.09.2021). W II kw. obserwowaliśmy znaczący wzrost rocznych dynamik PKB ze względu na oddziaływanie efektów niskiej bazy sprzed roku, jak również wynikający z odmrażania gospodarek i realizacji odłożonego popytu przez gospodarstwa domowe. Ożywienie w światowym handlu również stanowiło czynnik wsparcia dla wzrostu aktywności gospodarczej w regionie. W II połowie br., wraz z wygasaniem efektów niskiej bazy i normalizacją aktywności gospodarczej, tempo wzrostu PKB obniży się, jednak wciąż pozostanie na relatywnie wysokich poziomach. Nasze prognozy dotyczące IV kw. br. wciąż charakteryzują się podwyższoną niepewnością związaną z przebiegiem kolejnej fali pandemii oraz intensywnością obostrzeń wprowadzonych przez poszczególne rządy, które będą miały negatywny wpływ na tempo wzrostu konsumpcji i PKB. W tym zakresie, szczególnie niekorzystnie wyglądają perspektywy dla Rumunii, gdzie odsetek populacji zaszczepiony co najmniej jedną dawką (27,6%) jest wyraźnie niższy niż w pozostałych krajach regionu (50- 60%). Podsumowując, prognozujemy, że w średniorocznie dynamika PKB wyniesie w 2021 r.: 3,3% w Czechach, 5,9% w Rumunii i 5,0% na Węgrzech.

W 2022 r. ważnym czynnikiem wsparcia dla wzrostu PKB w krajach regionu będzie realizacja projektów inwestycyjnych w ramach unijnego funduszu odbudowy. Obserwowane obecnie opóźnienia w przyjęciu węgierskiego Krajowego Planu Odbudowy przez Komisję Europejską stanowią istotny czynnik ryzyka w dół dla ścieżki wzrostu gospodarczego w tym kraju. Podtrzymujemy naszą ocenę, że ożywienie w światowym handlu będzie kontynuowane w najbliższych kwartałach i będzie ono prowadziło do utrzymania się wysokiego popytu na eksport krajów CE-3. Wraz z oczekiwanym przez nas stopniowym ustępowaniem problemu wąskich gardeł w globalnym przetwórstwie ożywienie eksportu utrzyma się. Prognozujemy, że średnioroczne tempo wzrostu gospodarczego w 2022 r. wyniesie 4,6% r/r w Czechach, 5,3% w Rumunii i 4,7% na Węgrzech.

Perspektywy inflacyjne wyglądają podobnie we wszystkich krajach regionu. Obecnie inflacja w każdym z nich kształtuje się powyżej górnej granicy odchyleń od celu inflacyjnego banku centralnego. Szybki wzrost cen wspierany jest przez efekty niskiej bazy sprzed roku, ograniczenia podażowe, odmrażanie gospodarek sprzyjające podwyżkom rekompensującym utracone obroty w trakcie lockdownu oraz realizację odłożonego popytu przez gospodarstwa domowe. W przypadku każdego kraju oczekujemy, że wraz z wygasaniem wspomnianych wyżej efektów inflacja ustabilizuje się w 2022 r. i wyniesie średniorocznie 2,3% w Czechach oraz 3,5% w przypadku Rumunii i Węgier.

Pomimo podobnych perspektyw makroekonomicznych nastawienie poszczególnych banków centralnych w regionie CE-3 wyraźnie się różni. Narodowy Bank Rumunii (NBR) prowadzi politykę wait-and-see. Pomimo oczekiwanego znaczącego wzrostu inflacji w najbliższych miesiącach w okolice 6% r/r bank centralny nie przewiduje zacieśnienia polityki pieniężnej, wiążąc silny wzrost cen z czynnikami podażowymi pozostającymi poza wpływem krajowej polityki pieniężnej. Ze względu na niepewność związaną z przebiegiem kolejnej fali pandemii na aktywność gospodarczą w najbliższych kwartałach, NBR jest niechętny do zacieśniania polityki pieniężnej. Stopy procentowe w Rumunii kształtują się obecnie na drugim najwyższym poziomie w regionie (1,25%, po Węgrzech), a tym samym przestrzeń do podwyżek w tym kraju jest ograniczona. Oczekujemy, ze poziom stóp procentowych w Rumunii pozostanie niezmieniony w horyzoncie naszej prognozy (co najmniej do końca 2022 r.). Ze względu na interwencje walutowe banku centralnego uważamy, że kurs EURRON pozostanie relatywnie stabilny w przedziale 4,86- 4,91 do końca 2022 r.

W obliczu wysokiej inflacji retoryka Narodowego Banku Węgier (MNB) uległa wyraźnemu zaostrzeniu w ostatnich miesiącach. MNB zwracał uwagę nie tylko na bieżący poziom inflacji, lecz również na ryzyko nadmiernego wzrostu cen w kolejnych kwartałach. Przedstawiciele MNB zaznaczali, że obserwowane obecnie ograniczenia podażowe w warunkach powrotu gospodarki do normalności po zniesieniu obostrzeń mogą zagrozić osiągnięciu celu inflacyjnego w średnim okresie. W rezultacie w ostatnich miesiącach realizowali oni stopniowe zacieśnianie polityki pieniężnej (podwyżki stóp procentowych oraz wygaszanie niekonwencjonalnych narzędzi). W ocenie MNB, kluczowa w ocenie perspektyw inflacyjnych będzie wrześniowa projekcja makroekonomiczna. Biorąc pod uwagę dane napływające w ostatnich tygodniach, można oczekiwać, że ścieżki inflacji i wzrostu gospodarczego zostaną w niej wyraźnie zrewidowane w górę w porównaniu do prognozy czerwcowej. Ponadto, w przypadku MNB, ważnym czynnikiem determinującym zmiany w polityce pieniężnej jest kształtowanie się kursu EURHUF z uwagi na jego wpływ na inflację. Od rozpoczęcia cyklu zacieśniania podwyżek forint umocnił się względem euro tylko o ok. 3%. Oczekujemy, że we wrześniu MNB podniesie stopy procentowe o 30pb (utrzymując dotychczasowe tempo zacieśniania polityki pieniężnej), a w IV kw. br. podniesie stopy procentowe jeszcze trzykrotnie po 15pb do 2,25% na koniec br. Wraz z zacieśnianiem polityki pieniężnej oczekujemy stopniowego umocnienia forinta z zasięgiem 340 za euro na koniec br. i 320 na koniec 2022 r.

W ostatnich miesiącach Narodowy Bank Czech (CNB) realizował zaostrzenie polityki pieniężnej zapowiedziane na początku roku, dwukrotnie podwyższając stopy procentowe do 0,75%. Zgodnie z sierpniową projekcją CNB przeciętny poziom dwutygodniowej stopy repo w IV kw. br. wyniesie 1,43%, co sygnalizuje jeszcze trzy podwyżki stóp po 25 pb do końca br. Oczekujemy, że z uwagi na niepewność związaną z przebiegiem kolejnej fali pandemii i prawdopodobnym wprowadzeniem obostrzeń w Czechach CNB podniesie stopy procentowe przed końcem roku tylko dwukrotnie (do poziomu 1,25%). Uważamy, że wraz z postępującym ożywieniem gospodarczym cykl podwyżek stóp procentowych w Czechach będzie kontynuowany w 2022 r. (por. tabela poniżej). Oczekiwane zacieśnienie polityki pieniężnej będzie sprzyjało umocnieniu korony względem euro. Prognozujemy, że kurs EURCZK wyniesie 25,0 na koniec br. i 24,6 na koniec 2022 r.

Obraz zawierający stół Opis wygenerowany automatycznie

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain REVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!