COVID-19  •  Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Produkcja wyraźnie powyżej poziomu sprzed wybuchu pandemii

zych (we wrześniu br. liczba dni roboczych była o 1 większa niż w 2019 r., podczas gdy w październiku br. była ona o 1 mniejsza niż przed rokiem). Po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych produkcja przemysłowa zwiększyła się w październiku o 1,6% m/m. W rezultacie październik był pierwszym miesiącem, w którym odsezonowany poziom produkcji ukształtował się wyraźnie powyżej (około 1,4%) poziomu odnotowanego w lutym br., czyli ostatnim miesiącu przed silnym negatywnym wpływem pandemii COVID-19 na produkcję.

Branże eksportowe nadal napędzają wzrost produkcji

W październiku, podobnie jak w ostatnich miesiącach, głównym źródłem wzrostu produkcji przemysłowej był wzrost aktywności w działach o znaczącym udziale sprzedaży eksportowej w przychodach. Relatywnie wysoką roczną dynamikę produkcji przemysłowej odnotowano m.in. w działach „urządzenia elektryczne” (17,4% r/r w październiku wobec 26,6% we wrześniu), „pojazdy samochodowe, przyczepy i naczepy” (1,4% r/r wobec 3,0%), „meble” (5,5% wobec 15,8%), „komputery, wyroby elektroniczne i optyczne” (8,2% wobec 22,8%), „wyroby tekstylne” (7,1% wobec 12,9%) oraz „wyroby gumowe i z tworzyw sztucznych” (4,4% wobec 10,7%). Szacujemy, że w działach, w których udział eksportu w sprzedaży przekracza 50%, produkcja przemysłowa wzrosła w październiku o 4,1% r/r wobec wzrostu o 0,1% i -0,9% odpowiednio w branżach związanych z budownictwem i pozostałych branżach. Czynnikiem oddziałującym w kierunku wzrostu produkcji w branżach eksportowych jest stopniowe ożywienie w światowym handlu, które było wcześniej sygnalizowane przez październikowe  wyniki badań koniunktury w przetwórstwie dla Chin oraz strefy euro, w tym Niemiec (por. min. MAKROmapa z 26.10.2020), a także relatywnie dobra sytuacja epidemiologiczna w Niemczech (brak „twardego” lockdownu w tym kraju). Struktura branż, w których odnotowano relatywnie wysoki wzrost produkcji przemysłowej wskazuje, że jednym z głównych źródeł ożywienia w światowym handlu jest konsumpcja.

Druga fala pandemii ograniczy wzrost produkcji w IV kw.

Opublikowane dziś przez GUS wyniki listopadowego badania koniunktury w przetwórstwie przemysłowym wskazują na jej znaczące pogorszenie. Wyrównany sezonowo wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury obniżył się październiku do poziomu najniższego od czerwca br. Główną przyczyną pogorszenia nastrojów w przetwórstwie przemysłowym jest druga fala pandemii COVID-19. Wsparciem dla takiej oceny jest wyraźny wzrost odsetka firm przetwórczych wskazujących w badaniu GUS na poważne lub zagrażające stabilności firmy negatywne skutki pandemii koronawirusa (łącznie 40,5%, najwyżej od czerwca 2020 r.). Inną miarą obrazującą negatywny wpływ pandemii na sytuację firm przetwórczych jest rosnący odsetek nieobecnych pracowników z powodu kwarantanny lub „innych ograniczeń”, który w listopadzie wyniósł 4,7% i był najwyższy od kwietnia br. Sygnalizuje to nasilające się ograniczenie podażowe dla wzrostu produkcji przemysłowej, co potwierdzają wyniki październikowego badania PMI (por. MAKROmapa z 2.11.2020). Warto również odnotować, że wyraźny spadek wskaźnika ogólnego klimatu koniunktury w listopadzie odnotowano również w innych głównych obszarach gospodarki, w tym w budownictwie, handlu detalicznym, transporcie i gospodarce magazynowej oraz gastronomii i zakwaterowaniu (w tym obszarze pogorszenie koniunktury było szczególnie silne). Szeroki zakres pogorszenia koniunktury w listopadzie jest zgodny z naszym scenariuszem makroekonomicznym, przewidującym znaczący spadek dynamiki PKB z -1,6% r/r w III kw. do -4,5% r/r w IV kw.  Scenariusz ten jest spójny z założeniem, że druga fala pandemii nie doprowadzi do ponownego zerwania międzynarodowych łańcuchów dostaw.

Dzisiejsze lepsze od oczekiwań dane nt. produkcji przemysłowej w październiku są neutralne dla kursu złotego i rentowności polskich obligacji.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain RVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!