Analizy i badania

Produkcja samochodów osobowych zwalnia

<p style="text-align: justify;"><strong>W całym 2017 r. zarejestrowano 486,4 tys. nowych samochodów osobowych, 61 tys. aut dostawczych, 29,6 tys. motorowerów, 27,7 tys. samochodów ciężarowych oraz 2,3 tys. autobusów. Chociaż liczba rejestracji nowych samochodów osobowych wzrosła o blisko 17% r/r, to liczba wyprodukowanych aut osobowych spadła o 7,2% i wyniosła 514,7 tys. sztuk – najmniej od trzech lat. Z taśm montażowych zjechało 689,7 tys. pojazdów samochodowych, a wartość produkcji sprzedanej firm z przemysłu motoryzacyjnego wyniosła 148,5 mld zł, tj. o 7,2% więcej niż w ubiegłym roku.</strong></p>

>

Wzrost rejestracji w segmencie samochodów osobowych

W IV kwartale 2017 r. zarejestrowano w Polsce 130,9 tys. nowych samochodów osobowych tj. o 17,7 tys. więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Ogółem w całym 2017 r. liczba rejestracji wzrosła o 16,9% i wyniosła 486,4 tys. nowych samochodów osobowych. W stosunku do 2016 r. można zauważyć wzrost aktywności wśród klientów instytucjonalnych – ich udział w rejestracjach nowych samochodów osobowych wzrósł o 20,3% r/r.  

Kolejny rok wzrostu liczby rejestracji nowych samochodów osobowych na regon, czyli do firm, z  jednej strony cieszy – ponieważ wskazuje na bardzo dobr? kondycję naszej gospodarki, z drugiej jednak strony potwierdza wci?ż niski odsetek (29%) rejestracji nowych pojazdów przez klientów indywidualnych osi?gnięty w znacznie niższym tempie (7% r/r)  –  mówi  Jakub Faryś, Prezes Polskiego Zwi?zku Przemysłu Motoryzacyjnego.  

Dynamiczny wzrost rejestracji aut z napędami alternatywnymi

W całym 2017 r. liczba rejestracji nowych samochodów osobowych w segmencie premium wyniosła 65,6 tys. i była wyższa o 25,5% w porównaniu do poprzedniego roku. Polacy rejestruj? coraz więcej aut z napędami alternatywnymi (zwłaszcza hybrydowymi) – w całym 2017 r. liczba ich rejestracji wzrosła do 18,0 tys., o 69,2% w stosunku do 2016 roku. Z kwartału na kwartał zwiększała się liczba samochodów elektrycznych. W IV kwartale zarejestrowano ich (ł?cznie z hybrydami plug-in), 396 sztuk. Wci?ż znacznie więcej pojazdów z napędami alternatywnymi kupuj? klienci instytucjonalni i stanowi? 75%, w ich przypadku odnotowano także większ? dynamikę wzrostu (+75% r/r) niż w grupie nabywców indywidualnych (+54% r/r).  

Liczba rejestracji wzrosła w większości segmentów. Najpopularniejszy segment C odnotował 12% wzrost, małych i średnich SUVów zarejestrowano o 28% więcej, a pojazdów z segmentu B o 20%. W  czwartym kwartale 2017 r., bardzo dynamicznie rosła popularność samochodów elektrycznych. Od  stycznia do grudnia zarejestrowano ich 1 068 sztuk, czyli o 87,7% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku    mówi  Mirosław Michna, partner w  dziale doradztwa podatkowego, szef zespołu doradców dla branży motoryzacyjnej w  KPMG w  Polsce.

  

Najlepszy rok w segmencie samochodów dostawczych i ciężarowych  

W IV kwartale 2017 r. odnotowano wzrost sprzedaży samochodów użytkowych. Liczba rejestracji samochodów dostawczych wyniosła 16  958 sztuk, co oznacza wzrost o 9,9% r/r. Rejestracje nowych przyczep i naczep wyniosły 5 942 sztuki, tj. o 6,1% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. O 9,3% wzrosła także liczba rejestracji samochodów ciężarowych, których w  IV kwartale 2017  r. zarejestrowano 7  917 sztuk.

  

Po wahaniach we wcześniejszych kwartałach, blisko 10-procentowy wzrost rejestracji w ostatnim kwartale 2017 r. sprawił, że wyniki sumaryczne rejestracji samochodów dostawczych i ciężarowych przewyższyły rezultaty z poprzedniego roku. Wzrost rejestracji w segmencie ciężkim świadczy również o ci?gle bardzo dobrej kondycji polskich firm transportowych –  mówi  Jakub Faryś, Prezes Polskiego Zwi?zku Przemysłu Motoryzacyjnego.  

Spadek liczby rejestracji motocykli  

W IV kwartale 2017 r. zarejestrowano 2  269 nowych motocykli, czyli o 4  226 sztuk mniej niż w  analogicznym okresie 2016 r. Ogółem w  2017 r. zarejestrowano 15 032 nowych motocykli, czyli o  41,8% mniej niż w 2016 r. Spadek wynika z faktu, iż przed końcem 2016 r. wyprzedzaj?co rejestrowano pojazdy jeszcze z norm? Euro 3, aby zd?żyć przed wejściem wymaganej od pocz?tku 2017 r. normy Euro 4. W 2017 r. rynek w dalszym ci?gu się zmniejszał i stabilizował po wzrostach spowodowanych wprowadzeniem jeszcze w 2014 r. ułatwień do kierowania motocyklami o  pojemności do 125 cc.  

W całym 2017 r. liczba rejestracji nowych motorowerów była wyższa o  24,1% w porównaniu do poprzedniego roku. Duży wpływ na tak? sytuację miał wzrost rejestracji zanotowany w ostatnim kwartale, który był spowodowany wprowadzeniem normy Euro 4 dla nowo rejestrowanych pojazdów tej kategorii od 2018 r.

Produkcja samochodów osobowych zwalnia  

W 2017 r. wyprodukowano w Polsce ł?cznie 689,7 tys. pojazdów samochodowych, o 1,2% więcej niż w poprzednim roku. Spadek wolumenu produkcji odnotowano w kategorii samochodów osobowych, która wyniosła 514,7 tys. sztuk i była o 7,2% niższa niż w 2016 r. Dynamicznie rosła produkcja samochodów dostawczych i ciężarowych – z taśm montażowych zjechało 169,8 tys. sztuk, o  39,1% więcej niż w zeszłym roku.  

W 2017 r. wzrost produkcji pojazdów samochodowych wynikał przede wszystkim z rosn?cego wolumenu wyprodukowanych aut dostawczych. Nieco gorzej wygl?da sytuacja na rynku samochodów osobowych, jednak należy pamiętać, że zdecydowana większość aut montowanych w Polsce trafia na eksport, zatem wyniki sprzedaży na polskim rynku nie maj? wpływu na decyzje zagranicznych koncernów  – mówi  Mirosław Michna, partner w  dziale doradztwa podatkowego, szef zespołu doradców dla branży motoryzacyjnej w KPMG w Polsce.  

Pełn? wersję raportu można otrzymać poprzez zgłoszenie zainteresowania na adres  biuroprasowe@kpmg.plorazanna.materzok@pzpm.org.pl.  

***

O RAPORCIE:

Raport kwartalny PZPM i KPMG w Polsce „Branża motoryzacyjna”, Edycja Q1/2018 należy do serii raportów kwartalnych, których celem jest przedstawienie bież?cych trendów w branży motoryzacyjnej w Polsce, rozumianej zarówno jako rynek motoryzacyjny, jak i produkcja przemysłowa oraz motoryzacyjne usługi finansowe. Analiza oparta jest o najnowsze dostępne dane rejestracyjne, statystyczne i rynkowe. Publikacja jest wspólnym przedsięwzięciem Polskiego Zwi?zku Przemysłu Motoryzacyjnego oraz KPMG w Polsce.

O PZPM:

Polski Zwi?zek Przemysłu Motoryzacyjnego jest największ? polsk? organizacj? pracodawców branży motoryzacyjnej, zrzeszaj?c? oficjalnych importerów, przedstawicieli producentów i producentów pojazdów samochodowych, motocykli, motorowerów oraz czterokołowych pojazdów motocyklowych, a także producentów nadwozi, przyczep, naczep oraz części, zespołów i elementów pojazdów samochodowych przeznaczonych do pierwszego montażu.

Głównym celem PZPM jest reprezentowanie interesów zrzeszonych firm wobec organów administracji publicznej, środków masowego przekazu i społeczeństwa. PZPM inicjuje zmiany legislacyjne oraz wspiera działania na rzecz rozwoju i promocji polskiego sektora motoryzacyjnego. Jest organizacj? zapraszan? przez rz?d do opiniowania projektów najistotniejszych aktów prawnych dotycz?cych motoryzacji, uczestniczy także w pracach komisji parlamentarnych i rz?dowych. Więcej na stronie  pzpm.org.pl.

O KPMG:

KPMG to międzynarodowa sieć firm świadcz?cych usługi z zakresu audytu, doradztwa podatkowego, gospodarczego i  prawnego. KPMG zatrudnia 189 000 pracowników w 152 krajach. Niezależne firmy członkowskie sieci KPMG s?   stowarzyszone z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Każda z  firm KPMG jest odrębnym podmiotem prawa. W Polsce KPMG działa od 1990 roku. Obecnie zatrudnia ponad 1 800 osób w  Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Katowicach i Łodzi. Więcej na stronie  kpmg.pl.

Kontakt dla mediów:

Krzysztof Krzyżanowski, e-mail:  kkrzyzanowski@kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 14 lub 508  047  582
Patrycja Kowalczyk, e-mail:  patrycjakowalczyk@kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 87 lub 664 718  676
Jakub Faryś, e-mail:  jakub.farys@pzpm.org.pl, tel.: (22) 322 71 98 lub 602  475  701
Anna Materzok, e-mail:  anna.materzok@pzpm.org.pl, tel.: (22) 322 71 98 lub 608  666 124

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!