Aktualności firm stowarzyszonych  •  Członkowie

Produkcja przemysłowa w Polsce obniżyła się w kwietniu o 6,4% r/r wobec spadku o 3,0% r/r w marcu, kształtując się znacząco poniżej konsensusu rynkowego (-3,4%) i naszej prognozy (- 3,0%).

W kierunku zmniejszenia dynamiki produkcji przemysłowej pomiędzy marcem a kwietniem oddziaływał efekt statystyczny w postaci niekorzystnej różnicy w liczbie dni roboczych. Przeciwny wpływ miał natomiast efekt niskiej bazy sprzed roku. Po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych produkcja przemysłowa zmniejszyła się w kwietniu o 1,6% m/m. W kwietniu odnotowano zmniejszenie rocznej dynamiki produkcji w trzech głównych grupach firm. W branżach eksportowych produkcja zwiększyła się w kwietniu o 0,8% r/r wobec wzrostu o 12,8% w marcu, podczas gdy spadek produkcji w ujęciu rocznym odnotowano w firmach powiązanych z budownictwem (-10,3% wobec -9,3%) i pozostałych branżach (-9,1% wobec -8,8%). Taka struktura wzrostu produkcji wskazuje, że dodatni wkład do wzrostu produkcji przemysłowej ogółem w kwietniu miały jedynie branże eksportowe, w których silnym wsparciem dla aktywności w warunkach słabego popytu pozostaje redukcja zaległości produkcyjnych (por. MAKROpuls z 22.05.2023). Natomiast utrzymujący się spadek produkcji w pozostałych branżach odzwierciedla słabość popytu wewnętrznego (konsumpcyjnego i inwestycyjnego) w Polsce. Podtrzymujemy ocenę, że wyraźnego przyspieszenia dynamiki produkcji w branżach nieeksportowych można oczekiwać dopiero w II poł. br., gdy postępująca dezinflacja przyczyni się do zwiększenia realnej dynamiki płac i konsumpcji, a inwestycje publiczne, współfinansowane ze środków unijnych, wyraźnie przyspieszą. W II poł. br. spodziewamy się również przyspieszenia wzrostu produkcji w branżach eksportowych, dla której wsparciem będzie oczekiwane ożywienie gospodarcze w strefie euro. W ubiegłym tygodniu poznaliśmy również dane o produkcji budowlano-montażowej, która zwiększyła się w kwietniu o 1,2% r/r wobec spadku o 1,5% w marcu, co było poniżej konsensusu rynkowego (1,8%) i naszej prognozy (3,0%). Na wzrost dynamiki produkcji złożyły się efekt niskiej bazy sprzed rok oraz oddziałująca w przeciwnym kierunku wspomniana wyżej niekorzystna różnica w liczbie dni roboczych. Po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych produkcja budowlano-montażowa ogółem zwiększyła się w kwietniu o 0,1% m/m. Podtrzymujemy naszą ocenę, zgodnie z którą sytuacja w budownictwie będzie się stopniowo poprawiać w kolejnych miesiącach, jednak wyraźne ożywienie w tym sektorze zaobserwujemy dopiero w II poł. br. (por. MAKROpuls z 23.05.2023). Dane o produkcji przemysłowej i produkcji budowlano-montażowej sygnalizują ryzyko w dół dla naszej prognozy PKB w II kw. (0,2% r/r wobec -0,2% w I kw.). Zmniejszyło się zatem ryzyko w górę dla naszej prognozy wzrostu PKB w całym 2023 r. (1,2% r/r wobec 5,1% w 2022 r.).

 

ZOBACZ RAPORT

 

 


Credit Agricole Bank Polska S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Frederic LUSTIG Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: flustig(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!