Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Produkcja przemysłowa powróciła do poziomu sprzed wybuchu pandemii

Zgodnie z danymi GUS produkcja sprzedana przemysłu w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób zwiększyła się we wrześniu o 5,9% wobec wzrostu o 1,5% w sierpniu, co było lekko powyżej naszej prognozy (5,3%) oraz wyraźnie powyżej konsensusu rynkowego (3,8%). Główną przyczyną wzrostu dynamiki produkcji przemysłowej pomiędzy sierpniem a wrześniem była korzystna różnica w liczbie dni roboczych (w sierpniu br. liczba dni roboczych była o 1 mniejsza niż 2019 r., podczas gdy we wrześniu br. była ona o 1 większa niż przed rokiem – uwzględniając odbiór 1 dnia wolnego za święto przypadające w sobotę w sierpniu br.). Po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych produkcja przemysłowa zwiększyła się we wrześniu o 3,0% m/m. W rezultacie odsezonowany poziom produkcji ukształtował się we wrześniu na takim samym poziomie jak w lutym br., czyli ostatnim miesiącu przed silnym wpływem pandemii na produkcję.

Ożywienie w światowym handlu wsparciem dla produkcji przemysłowej w Polsce

We wrześniu, podobnie jak w ostatnich miesiącach, obserwowane było dalsze ożywienie aktywności w działach o znaczącym udziale sprzedaży eksportowej w przychodach. Jednocześnie pozostały one jednym z głównych źródeł wzrostu produkcji przemysłowej. Wzrost rocznej dynamiki produkcji przemysłowej odnotowano m.in. w działach „urządzenia elektryczne” (26,6% r/r we wrześniu wobec 10,3% w sierpniu), „maszyny i urządzenia” (-5,7% r/r wobec -16,2%) „skóry i wyroby skórzane” (2,0% wobec -7,7%), „wyroby tekstylne” (12,9% wobec 4,0%) oraz „meble” (15,8% wobec 8,4%). Czynnikiem oddziałującym w kierunku wzrostu produkcji w branżach eksportowych jest stopniowe ożywienie w światowym handlu, które było wcześniej sygnalizowane przez wrześniowe wyniki badań koniunktury w przetwórstwie dla Chin oraz strefy euro, w tym Niemiec (por. min. MAKROmapa z 05.10.2020). Struktura branż, w których odnotowano silny wzrost produkcji przemysłowej wskazuje, że jednym z głównych źródeł ożywienia w światowym handlu jest konsumpcja.

Produkcja na potrzeby budownictwa rośnie

W strukturze danych na uwagę zasługuje również wzrost dynamiki produkcji w branżach odpowiadających za dostarczanie surowców i materiałów używanych w projektach budowlanych, czyli m.in. w kategoriach „produkcja wyrobów z metali” (7,8% r/r we wrześniu wobec 0,4% w sierpniu) oraz „wyroby z pozostałych surowców niemetalicznych” (5,9% wobec 0,2%). Nie zmienia to jednak naszej oceny, zgodnie z którą najbliższe miesiące nie przyniosą wyraźnej poprawy perspektyw w branży budowlanej. Jutrzejsze dane o produkcji budowlano-montażowej (prognozujemy, że obniżyła się ona we wrześniu o 9,0% r/r wobec spadku o 12,2% w sierpniu) najprawdopodobniej potwierdzą dalsze obniżenie aktywności w budownictwie.

Druga fala pandemii czynnikiem ryzyka dla dynamiki PKB

Mimo zbliżonych do naszych oczekiwań danych o wrześniowej produkcji przemysłowej dostrzegamy - ze względu na drugą falę pandemii - istotne ryzyko w dół dla naszego scenariusza wzrostu gospodarczego w IV kw. 2020 r. oraz I kw. 2021 r. Nadal zakładamy, że druga fala pandemii nie doprowadzi do ponownego zerwania międzynarodowych łańcuchów dostaw. Niemniej uważamy, że wprowadzane restrykcje administracyjne w związku z większym niż przewidywano pogorszeniem się sytuacji epidemiologicznej znajdą odzwierciedlenie w spadku mobilności gospodarstw domowych oraz obniżeniu skłonności gospodarstw domowych do konsumpcji, co w kolejnych miesiącach będzie miało negatywny wpływ na aktywność gospodarczą. Nasz zrewidowany scenariusz makroekonomiczny przedstawimy w najbliższej MAKROmapie.

Dzisiejsze lepsze od oczekiwań dane nt. produkcji przemysłowej we wrześniu są lekko pozytywne dla kursu złotego i rentowności polskich obligacji.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain RVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Aktualności Rödl & Partner

Kodeks karny skarbowy – wyższe grzywny Od 2021 r. podatnikom grożą wyższe kwoty grzywien za popełnienie przestępstwa lub wykroczenia skarbowego. Co...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!