Aktualności firm stowarzyszonych  •  Członkowie

Produkcja przemysłowa nadal na minusie w ujęciu rocznym

Zgodnie z danymi GUS produkcja sprzedana przemysłu w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób zmniejszyła się w sierpniu o 2,0% r/r wobec spadku o 2,3% r/r w lipcu, kształtując się poniżej konsensusu rynkowego równego naszej prognozie (-1,7%). Po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych produkcja przemysłowa zwiększyła się w sierpniu o 0,6% m/m.

Wzrost rocznej dynamiki produkcji przemysłowej ogółem pomiędzy lipcem i sierpniem to głównie zasługa „górnictwa i kopalnictwa” (-7,5% r/r w sierpniu wobec -10,2% w lipcu) oraz „wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz i wodę” (1,7% r/r wobec -4,4% w lipcu). Wkład tych dwóch kategorii zwiększył się bowiem łącznie ok. 0,5 pkt. proc. pomiędzy lipcem i sierpniem. Natomiast dynamika produkcji w przetwórstwie przemysłowym nie zmieniła się w sierpniu w porównaniu do lipca i wyniosła -2,1% r/r.

 


Credit Agricole Bank Polska S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Frederic LUSTIG Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: flustig((@))credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!