Analizy i badania

Produkcja przemysłowa lekko poniżej oczekiwań

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z danymi GUS dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób zmniejszyła się w lutym do 7,4% r/r wobec 8,6% w styczniu, co było poniżej naszej prognozy (8,3%) oraz konsensusu rynkowego (8,1%). Po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych produkcja przemysłowa zwiększyła się w lutym o 1,3% m/m.</p>

>

Silny popyt zewnętrzny i boom w budownictwie wsparciem dla produkcji przemysłowej

W strukturze lutowej produkcji przemysłowej na uwagę zasługuje silne przyspieszenie wzrostu produkcji w dziale "wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczn?, gaz, parę wodn? i gor?c? wodę” (z 3,7% r/r w styczniu do 14,1% w lutym), w znacznym stopniu zwi?zane z relatywnie mroźn? zimn? w drugiej połowie miesi?ca. Szacujemy, że wzrost dynamiki produkcji w tym dziale podbił roczne tempo wzrostu produkcji przemysłowej o 0,8 pkt. proc. Warto również odnotować wyraźne wyhamowanie wzrostu produkcji w przetwórstwie przemysłowym (z 9,7% r/r w styczniu do 7,3% w lutym), ograniczanej głównie przez trudności firm ze znalezieniem wykwalifikowanych pracowników i lekkie pogorszenie koniunktury w przetwórstwie przemysłowym strefy euro (por. MAKROmapa z 26.02.2018).

Udział wartości produkcji działów przemysłu, w których odnotowano wzrost produkcji w lutym w ujęciu rocznym, wyniósł 83,2%. Wskazuje to na szeroki zakres ożywienia w przetwórstwie przemysłowym. Podobnie jak w poprzednich miesi?cach mieliśmy do czynienia z relatywnie szybkim wzrostem produkcji zarówno w działach o dużym udziale eksportu w sprzedaży ("maszyny i urz?dzenia” (20,5% r/r w lutym), "urz?dzenia elektryczne” (10,8%) oraz "meble” (10,0%)), jak i działach powi?zanych z branż? budowlan? ("wyroby z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych” (13,4%), "wyroby z metali” (15,6%) oraz "koks i produkty rafinacji ropy naftowej” (17,0%)). Oznacza to, że aktywność w polskim przemyśle jest nadal wspierana przez silny popyt zewnętrzny, jak i boom budowlany w Polsce, w szczególności silne ożywienie publicznych inwestycji infrastrukturalnych (patrz poniżej).

Boom w inwestycjach publicznych

Według danych GUS dynamika produkcji budowlano-montażowej obniżyła się w lutym do 31,4% r/r wobec 34,7% w styczniu. Do spadku rocznej dynamiki produkcji przyczyniły się niekorzystne warunki pogodowe, jednak lutowe tempo wzrostu produkcji było wyraźnie wyższe od naszych oczekiwań. Sygnalizuje to silniejsze niż przewidywaliśmy ożywienie w budownictwie, wspierane głównie przez znacz?cy wzrost aktywności inwestycyjnej sektora publicznego. Wsparciem dla takiej oceny jest odnotowana w lutym bardzo wysoka dynamika produkcji w dziale "budowa obiektów inżynierii l?dowej i wodnej” (65,0% r/r, drugi najszybszy wzrost w historii). Wskazuje to, że czynnikiem dynamizuj?cym aktywność w branży budowlanej s? nakłady na publiczn? infrastrukturę (drogi, koleje, przesył mediów). Dodatkowym wsparciem dla produkcji w tym dziale jest przejściowo zwiększona aktywność inwestycyjna jednostek samorz?du terytorialnego, zwi?zana z zaplanowanymi na jesień wyborami samorz?dowymi.

Ryzyko w górę dla naszej prognozy dynamiki PKB w I kw. 2018 r.

Opublikowane dziś dane o produkcji przemysłowej budowlano-montażowej sygnalizuj? – w poł?czeniu z danymi styczniowymi (por. MAKROpuls z 20.02.2018) – lekkie ryzyko w górę dla naszej prognozy wzrostu PKB w I kw. 2018 r. (4,7% r/r wobec 5,1% w IV kw. 2017 r.). Dane s? neutralne dla kursu złotego i rentowności obligacji.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!