Analizy i badania

Produkcja przemysłowa dobrze zakończyła 2015 r.

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z danymi GUS produkcja sprzedana przemysłu w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób wzrosła o 6,7% r/r w grudniu wobec 7,8% w listopadzie, co było znacząco powyżej naszej prognozy (4,8%) i konsensusu rynkowego (5,6%).</p>

>

Główn? przyczyn? zmniejszenia dynamiki produkcji pomiędzy listopadem a grudniem była niekorzystna różnica w liczbie dni roboczych (w grudniu ub.r. liczba dni roboczych była taka sama jak w 2014 r, podczas gdy w listopadzie ub.r. była ona o 2 większa niż w 2014 r.). Do zmniejszenia dynamiki produkcji przemysłowej przyczynił się również efekt wysokiej bazy z grudnia 2014 r. Po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych produkcja przemysłowa wzrosła w grudniu o 0,7% m/m.

W kierunku wzrostu dynamiki produkcji przemysłowej oddziaływała natomiast poprawa popytu zagranicznego. Była ona sygnalizowana przez zwiększenie składowej indeksu PMI dla polskiego przetwórstwa dotycz?cej nowych zamówień eksportowych, która w grudniu ukształtowała się na najwyższym poziomie od lipca ub.r. (por. MAKROmapa z 04.01.2016). Dodatkowo, istotnym czynnikiem oddziałuj?cym w kierunku wyższego tempa wzrostu produkcji przemysłowej było przyspieszenie realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych z perspektywy 2007-2013, które musiały zostać rozliczone do końca ub.r. Potwierdzenie dla takiej oceny stanowi dynamika produkcji w kategorii "produkcja pozostałego sprzętu transportowego”, która drugi miesi?c z rzędu osi?gnęła znacz?co dodatni? wartość (61,7% r/r w grudniu wobec 79,8% w listopadzie). W naszej ocenie wzrost ten spowodowany był głównie przez produkcję w firmie Pesa, która w grudniu ub. r. finalizowała produkcję 20 poci?gów Dart dla PKP Intercity z unijnych dotacji.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!