Aktualności firm stowarzyszonych

Precedensowy wyrok Sądu Apelacyjnego

<p style="text-align: justify;">Z satysfakcją pragniemy poinformować o sukcesie naszego zespołu, który odnieśliśmy reprezentując powoda - spółkę należącą do międzynarodowej grupy ubezpieczeniowej.  Sukces w tym zakresie jest o tyle istotny, że prowadzona przez kancelarię sprawa miała charakter precedensowy. Sprawa w istocie skupiała się na ustaleniu czy upływ terminu obowiązywania lokaty, do której prawa na podstawie umowy cesji nabył powód, powoduje odblokowanie środków na rzecz cedenta, w konsekwencji uniemożliwiając wypłatę środków na rzecz cesjonariusza.</p>

>

W stanie faktycznym sprawy powód zawarł z podmiotem trzecim umowę, której przedmiotem było udzielenie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych. (gwarancji zapłaty wadium, należytego wykonania, usunięcia wad i usterek). Strony umowy postanowiły, iż w przypadku dokonania przez powoda zapłaty na rzecz beneficjenta gwarancji, druga strona umowy zwróci kwoty wypłacone beneficjentowi gwarancji. Na zabezpieczenie tych roszczeń doszło do przelewu wierzytelności przysługuj?cej z tytułu nieodwołalnej lokaty terminowej. Pozwany bank przyj?ł, że blokada środków na rzecz powoda istniała jedynie do dnia wygaśnięcia lokaty terminowej, w zwi?zku z czym po upływie terminu obowi?zywania lokaty, bank bezpodstawnie wypłacił środki cedentowi. S?d Okręgowy wydał wyrok zas?dzaj?cy – w pełni podzielił nasze stanowisko. Pozwany bank wniósł apelację, jednakże S?d Apelacyjny również stan?ł na stanowisku, że skoro ważność umowy przelewu nie budzi w?tpliwości to terminowość lokaty nie ma żadnego znaczenia.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!