Aktualności firm stowarzyszonych

Precedensowy wyrok NSA w sprawie MPZP

<p style="text-align: justify;">Kancelaria Dentons reprezentowała spółkę M1-Alfa Osiedla Sp. z o.o. sp. j. w postępowaniu przed NSA dotyczącym zaskarżenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, z którym rzekomą niezgodność zarzucali gdańscy urzędnicy wydanym na rzecz spółki pozwoleniom na budowę osiedla mieszkaniowego w Gdańsku. NSA wydał precedensowy wyrok na korzyść spółki, unieważniając problematyczny przepis miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP). W efekcie zagrożenie dla inwestycji zniknęło.</p>

>

Tłem sporu było postanowienie MPZP przewiduj?ce sposób obliczania wysokości zabudowy na potrzeby weryfikacji zgodności zamierzeń budowlanych z limitami wysokości zabudowy przewidzianymi w MPZP. W ocenie gdańskich urzędników wysokość budynków spółki, obliczana zgodnie z problematyczn? metodologi? z MPZP, była sprzeczna z planem. W efekcie tej rzekomej niezgodności w 2012 r. wszczęto postępowanie zmierzaj?ce do uchylenia pozwolenia na budowę, co groziło wstrzymaniem robót budowlanych a nawet częściow? rozbiórk? już powstałych budynków.

Spółka wskazywała jednak, że rada miasta nie może samodzielnie i w dowolny sposób określać sposobu obliczania wysokości zabudowy w odniesieniu do budynków, gdyż sposób ten jest zdefiniowany już w akcie wyższego rzędu (w rozporz?dzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie). Wg tej ostatniej metodologii wysokość budynków spółki mieściła się zaś w limitach przewidzianych w MPZP.

Sprawa doczekała się rozstrzygnięcia przez NSA, gdzie S?d prawomocnie unieważnił omawiany przepis MPZP. Wyrok ma istotne znaczenie dla rynku developerskiego, ponieważ wskazuje, że rady gmin nie mog? dowolnie, często niekorzystnie dla inwestorów ustanawiać i interpretować warunków dotycz?cych gabarytów budynków. Co więcej ta sprawa pokazuje, że nawet z wstępnie beznadziejnej sytuacji inwestora można znaleźć wyjście, stosuj?c niestandardowe strategie procesowe.

Cieszę się, że strategia przyjęta przez Zespół Postępowań S?dowych okazała się skuteczna. Jednocześnie na czas postępowania w sprawie MPZP udało się powstrzymać działania organów zmierzaj?ce do uchylenia pozwoleń na budowę. W efekcie klient właśnie kończy realizowan? przez siebie inwestycję, na co jeszcze 2 lata temu się nie zapowiadało – podsumowuje Wojciech Kozłowski, partner kieruj?cy Zespołem Postępowań S?dowych w kancelarii Dentons.

W imieniu kancelarii Dentons sprawę prowadzili dr Michał Jabłoński, mec. Katarzyna Kuszko oraz mec. Andrzej G?sior.

Więcej informacji udziela:

Ewa Płocharska

Dyrektor ds. Marketingu i PR

T: (0 22)  242 52 26

E: ewa.plocharska(@)dentons.com

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!