Analizy i badania

Prawo konkurencji – czas na zmiany? (V)

<p style="text-align: justify;">Senat przyjął projekt nowelizacji ustawy antymonopolowej. Jak już wcześniej informowaliśmy, trwają intensywne prace nad wprowadzeniem w życie przepisów zmieniających regulacje prawa konkurencji. Przyjęcie zmian przez Senat oznacza, iż w bardzo bliskiej perspektywie czasowej wprowadzone zostaną regulacje mające, w zamierzeniu ustawodawcy doprowadzić do zwiększenia wykrywalności praktyk ograniczających konkurencję oraz skutecznego ich wyeliminowania z obrotu. Dla przedsiębiorców oznacza to w jeszcze większym stopniu konieczność bieżącego i ścisłego kontrolowania zgodności ich zachowań z prawem konkurencji.</p>

>

Zwi?zane jest to przede wszystkim z regulacj?, która uprawniać będzie Prezesa UOKiK do nałożenia kary pieniężnej do 2.000.000,00 zł na osobę zarz?dzaj?c? przedsiębiorc?, która w ramach sprawowanych funkcji umyślnie dopuściła przez swoje działanie lub zaniechanie do naruszenia przez tego przedsiębiorcę zakazu zawierania porozumień ograniczaj?cych konkurencję. W efekcie, w przypadku zawarcia np. zmowy lub innego nielegalnego porozumienia, kara pieniężna będzie mogła zostać nałożona zarówno na przedsiębiorcę (do 10 % rocznych przychodów – zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami), jak i na np. członków zarz?du przedsiębiorcy.

Oprócz tego, nowe przepisy wprowadzaj? inne mechanizmy wzmacniaj?ce ochronę antymonopolow?, w szczególności :

  • dłuższy termin przedawnienia praktyk ograniczaj?cych konkurencję   - z 1 roku do 5 lat od końca roku, w którym zaprzestano stosowania praktyk ograniczaj?cych konkurencję;
  • mechanizm leniency plus daj?cy przedsiębiorcom, którym nie udałoby się uzyskać całkowitego zwolnienia z kary w ramach pierwotnie składanego wniosku leniency, możliwość uzyskania dodatkowej redukcji kary (30%), w zamian za przekazanie informacji o kolejnym porozumieniu, w którym brał udział;
  • procedurę tzw. dobrowolnego poddania się karze (settlements), która umożliwi przedsiębiorcom uzyskanie dodatkowej redukcji kary o ile (i) złoż? oni oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się karze, (ii) zaakceptuj? jej wysokość, oraz (iii) nie będ? podważać ustaleń UOKiK w postępowaniu odwoławczym;
  • środki zaradcze (remedies), w ramach których Prezes UOKiK będzie mógł m.in. nakazać przedsiębiorcy zmianę umowy lub zobowi?zać przedsiębiorcę do zapewnienia dostaw swoim kontrahentom na niedyskryminacyjnych warunkach, zaś gdyby te środki okazały się niewystarczaj?ce nakazać przedsiębiorcy powierzenie prowadzenia działalności gospodarczej odrębnym jednostkom wewn?trz struktury przedsiębiorcy.

W zwi?zku z przyjęciem ustawy przez Senat, Marszałek Sejmu przekaże ustawę do podpisu Prezydentowi RP. Prezydent RP powinien podpisać ustawę w ci?gu 21 dni od dnia jej przedstawienia i zarz?dzić jej ogłoszenie w Dzienniku Ustaw, chyba że w tym czasie odmówi podpisania ustawy i z umotywowanym wnioskiem przekaże j? Sejmowi do ponownego rozpatrzenia.

Ustawa wejdzie w życie w ci?gu 6 miesięcy od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Informacje na temat statusu procesu legislacyjnego dotycz?cego wprowadzenia omawianych zmian będziemy przekazywać na bież?co w kolejnych częściach Alertu.

Jarosław Fidala

Associate

jaroslaw.fidala(@)sdzlegal.pl

Kancelaria Prawna Schampera, Dubis, Zaj?c i Wspólnicy sp.k.

www.schindhelm.com

www.sdzlegal.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Dobry start procentuje

Czy to firmy maja zabiegać o najlepszych kandydatów, czy też najlepsi kandydaci o firmy? Pytanie to staje się znaczące, bo na rynek pracy wchodzi tzw....

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!