Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Prawdopodobieństwo dalszego łagodzenia polityki pieniężnej znacząco zmalało

Zgodnie z naszymi oczekiwaniami Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła dziś stóp procentowych (stopa referencyjna wynosi 0,10%). W komunikacie wprowadzone zostały liczne zmiany akcentujące dynamicznie zmieniającą się sytuację w Polsce i zagranicą. Rada zwróciła uwagę m.in. na poprawę koniunktury w III kw., jednak spodziewa się ona obniżenia dynamiki PKB w IV kw. W ocenie Rady „silny wzrost liczby zakażeń COVID-19 wraz z zaostrzeniem restrykcji epidemicznych i osłabieniem nastrojów podmiotów gospodarczych w październiku i listopadzie przyczyniły się do pogorszenia koniunktury w ostatnim okresie, szczególnie w sektorze usług”. Zgodnie z komunikatem, RPP oczekuje ożywienia aktywności gospodarczej w 2021 r., jednak poziom PKB pozostanie prawdopodobnie niższy niż przed pandemią. Podobnie jak w listopadzie, w komunikacie podkreślono pozytywny wpływ działań ze strony polityki gospodarczej, w tym poluzowania polityki pieniężnej NBP na aktywność gospodarczą. Rada zaznaczyła jednak, że podwyższona niepewność oraz słabsze niż w poprzednich latach nastroje podmiotów gospodarczych, wraz z brakiem „wyraźnego i trwalszego dostosowania kursu złotego do globalnego wstrząsu wywołanego pandemią oraz poluzowania polityki pieniężnej NBP” będą ograniczać tempo ożywienia gospodarczego.

Zgodnie z komunikatem NBP będzie kontynuował skup skarbowych papierów wartościowych i dłużnych papierów wartościowych gwarantowanych przez Skarb Państwa na rynku wtórnym w ramach strukturalnych operacji otwartego rynku (wartość dotychczas skupionych obligacji wyniosła 105,5 mld zł).

Prawdopodobieństwo dalszego łagodzenia polityki pieniężnej znacząco zmalało 

Na początku ubiegłego miesiąca zarysowaliśmy scenariusz, w którym w listopadzie lub w grudniu RPP w odpowiedzi na oczekiwane przez nas wprowadzenie twardego lockdownu i związane z tym pogorszenie perspektyw wzrostu gospodarczego i obniżenie oczekiwanej inflacji złagodzi politykę pieniężną z zastosowaniem niekonwencjonalnych narzędzi (por. MAKROpuls z 05.11.2020). Prognoza ta miała charakter warunkowy, uzależniony od dalszego przebiegu pandemii COVID-19. Formułując ją kierowaliśmy się wskazaniami Modelu Epidemiologicznego ICM opracowanego przez pracowników Uniwersytetu Warszawskiego, który sygnalizował,  że w drugiej połowie listopada liczba nowych stwierdzonych przypadków COVID-19 przekroczy 30 tys. Rzeczywisty przebieg pandemii w ostatnich tygodniach okazał się jednak dużo łagodniejszy od przedstawianej wówczas prognozy z modelu ICM, a błąd prognozy był najprawdopodobniej spowodowany zmianami w zasadach testowania i mniejszą skłonnością Polaków do wykonywania testów. Niższa liczba potwierdzonych przypadków zachorowań na COVID-19 skutkowała brakiem wprowadzenia „narodowej kwarantanny”, czyli twardego lockodownu. Należy zwrócić uwagę, że od tego czasu prognozowana przez model ICM liczba nowych zakażeń w horyzoncie kilku tygodniu została zrewidowana w dół.

Uważamy, że w warunkach braku twardego lockdownu, który wpłynąłby negatywnie na tempo wzrostu gospodarczego, RPP nie zdecyduje się na dalsze łagodzenie polityki pieniężnej. Wciąż dostrzegamy niewielkie ryzyko materializacji scenariusza, w którym RPP skorzysta z niekonwencjonalnych narzędzi ukierunkowanych na wsparcie aktywności inwestycyjnej firm. Wyraźnie lepsze od oczekiwań dane o inwestycjach w przedsiębiorstwach zatrudniających co najmniej 50 osób (por. MAKROmapa z 30.11.2020) i nakładach brutto na środki trwałe w całej gospdoarce za III kw. br. (por. MAKROpuls z 30.11.2020) ograniczają jednak prawdopodobieństwo realizacji takiego scenariusza. Jednocześnie podtrzymujemy prognozę pierwszej podwyżki stopy referencyjnej NBP (z 0,10% do 0,25%) w listopadzie 2022 r. Wsparciem dla tego scenariusza jest oczekiwana w listopadowej projekcji NBP bardzo wysoka dynamika PKB w 2022 r. (por. MAKROpuls z 06.11.2020).

Treść komunikatu po dzisiejszym posiedzeniu Rady jest naszym zdaniem neutralna dla kursu złotego i rentowności obligacji. 

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain RVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Wzrost gospodarczy na 5

Oczekujemy, że PKB w Polsce wzrośnie w 2021 r. o 5,3% r/r wobec spadku o 2,7% w 2020 r., a w 2022 r. zwiększy się o 4,9% (por. MAKROmapa z...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!